Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Konflikt a jeho strukturované řešení
Odborný článek

Konflikt a jeho strukturované řešení

29. 1. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Martina Röhlichová, COV

Anotace

V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení konfliktu v šesti krocích a naučí se postup aplikovat na konkrétní situaci. Žáci vyhodnotí průběh řešení konfliktu a určí, jak je řešení prospěšné pro zúčastněné strany. Žáci využijí osobních zkušeností a pokusí se zhodnotit svou vlastní roli v nějakém aktuálním konfliktu.

Cíl

 • Žáci vyloží pojem konflikt.
 • Žáci popíší různé způsoby řešení konfliktu.
 • Žáci si vyzkouší řešení konfliktu strukturovaným způsobem.
 • Žáci se seznámí s modelem politického koloběhu při analýze řešení konkrétního konfliktu.

1. Motivace:

Představme si dva lidi v rozepři. Sedí u stolu proti sobě, obličeje spíše rozezlené, vlasy zježené, vypadají jako divoká zvířata. Za chvíli by pravděpodobně došlo i k fyzickému násilí. Pokud si v životě stojíme za vlastními zájmy, názory a hodnotami, občas se dostaneme do konfliktu. Abychom konflikt mohli vyřešit, musíme být schopni a ochotni se dohodnout.

Sdílíme jednu komunitu - naši planetu, rodinu, školu. Jsme vzájemně závislí a konfliktní situace a jejich řešení se musí řídit společnými principy a pravidly. Konflikt jako takový není nic špatného. Vhodné řešení konfliktu může vést k harmonii a ponaučení, zatímco pokus potlačit konflikt autoritářskými způsoby nebo pokus o nespravedlivé vyřešení může vyústit až k narušení komunity. Řešení konfliktu je dovedností, kterou se můžeme naučit.

Poznámka: Slovo konflikt pochází z latinského conflictus, což znamená "srážka".

2. Aktivita "Oboustranně prospěšná řešení"

Příprava pomůcek: Popis jedné (pro všechny stejné) konfliktní situace (může být i taková, která byla nedávno řešena, například mezi žáky ve škole, pak si učitel připraví i popis reálného řešení). Počet materiálů upraví učitel dle své volby (práce ve skupinách či dvojicích).

Průběh aktivity:

Učitel žákům vysvětlí, že konflikt je možné vyřešit třemi různými způsoby:

 • vítězství - vítězství (=varinata plus plus, tj. řešení, kdy prospěch mají obě strany)
 • vítězství-porážka (=varianta plus minus, tj. řešení, kdy jedna strana má prospěch na úkor druhé)
 • porážka - porážka (= varianta minus minus, tj. řešení, kdy prospěch nemá ani jedna strana)

Pokud má učitel znalosti z přírodních věd, spec. biologie, může s žáky probrat situace ve vztazích mezi živými organismy obecně a nalézt případné analogie v soužití organismů (varianta + +, + -, - -).

Učitel vybere jednoduchý příklad pro vysvětlení tří způsobů řešení konfliktu. Pro inspiraci: Chlapec s dívkou se přou o míč. Zasáhne dospělý a přinutí je hrát si s míčem společně nebo každému z nich přidělí stejnou dobu pro hru s míčem. Prospěch mají oba. pokud dospělý míč předá jednomu z nich, prospěch má pouze jedna strana. Pokud dopělý míč odnese, protože se děti nemohou dohodnout, prospěch nemá ani jedna strana.

Ve dvojicích nebo skupinách žáci hledají příklady ve svých vlastních životech, čerpají ze svých vlastních zkušeností a uvádějí příklady konfliktů. Žáci analyzují příklady řešení konfliktů pomocí výše uvedených tří variant, hledají, jak by vypadalo řešení, kdy prospěch budou mít obě (všechny) zúčastněné strany. Skupina (dvojice) vybere příklad konfliktu a jeho řešení (včetně modelového plus plus), který v závěrečné diskusi představí ostatním.

V dalším kroku obdrží žáci popis konfliktní situace - opět mohou pracovat ve skupinách (dvojicích). Žáci se pokusí vymyslet řešení, ve kterém nebudou poražení. Pokud byl konflit již vyřešen, žáci mohou porovnat své řešení s řešením, které proběhlo v reálu a následnými reakcemi - tato analýza využívá metod politického cyklu (viz lekce s názvem Model politického cyklu).

Závěr a reflexe: V aktivitě jde především o pochopení, že konflikty mohou být řešeny různými způsoby a že vhodným řešením je takové, kdy obě strany mají prospěch. Žáci mohou v rámci sebereflexe (například v samostatném domácím zpracování) uvažovat, jak vystupovali v nějakém aktuálním konfliktu, zda přispívali k jeho konstruktivnímu řešení a prospěchu obou stran.

3. Aktivita "Strukturovaný přístup k řešení konfliktu"

Příprava pomůcek: Noviny a časopisy, Pracovní materiál Řešení konfliktu v šesti krocích

Průběh aktivity: Učitel rozdělí třídu na poloviny. Žákům jedné poloviny rozdá pracovní materiál Řešení konfliktu v šesti krocích a žáci druhé poloviny třídy dostanou časopisy a noviny k vyhledání příkladů konfliktních situací. Žáci mohou také čerpat ze svých vlastních (aktuálních) zkušeností - v takovém případě konflikt písemně zachytí. (V závěru aktivity (lekce) rozdá učitel Pracovní materiál Řešení konfliktu v šesti krocích všem žákům).

V další fázi se žáci spojí do skupin po čtyřech - vždy dva, kteří prostudovali Řešení konfliktu v šesti krocích a dva, kteří připravili popisy konfliktní situace. ve čtveřici žáci vyberou jeden konflikt a pokusí se jej vyřešit pomocí metody šesti kroků. Žáci si ve stručnosti připraví prezentaci svého řešení pro ostatní.

Závěr a reflexe: Žáci v závěru prezentují vybraný konflikt a komentují, jak využili Řešení konfliktu v šesti krocích a k jakému řešení konkrétního konfliktu společně dospěli. Žáci mohou metodu aplikovat na nějaký konflikt, který vzniká ve třídě - velmi dobré zde je, že pak mohou sledovat aplikaci řešení a následné reakce (viz předchozí aktivita a metoda politického cyklu).

Příklady otázek:

 • Byli jste schopni postupovat podle Řešení konfliktu v šesti krocích? V čem byly případné potíže?
 • Došlo při práci ve čtyřčlenných skupinách ke konfliktu :-)? Pokud ano, co bylo příčinou - dokážete ji pojmenovat?

Reflexe

 1. Písemné vypracování každého žáka - sebereflexe přístupu k aktuálnímu či staršímu konfliktu (osobní zkušenost)
 2. Pracovní materiál Řešení konfliktu v šesti krocích - dostane každý žák, možno vepsat poznámky týkající se konkrétních konfliktů

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
21.48 kB
Dokument
Pracovní materiál - Řešení konfliktu v 6 krocích

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Röhlichová, COV

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • odhaduje důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování podle toho koriguje
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní materiál Řešení konfliktu v šesti krocích - viz příloha Noviny a časopisy