Odborný článek

Tání

4. 2. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová
Spoluautor
Mgr. Miroslava Bělochová

Anotace

Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Tání bylo pozorování fyzikálního děje tání a plné porozumění pozorovanému jevu, posilování jemné motoriky rukou při sestavování aparatury, spolupráce v žákovských dvojicích při sestavování aparatury a samotném měření, procvičování sestavení grafu a především získávání informací z grafu, získávání cílených informací z internetu.

Metody práce a časový plán:

Práce je určena pro dvouhodinové laboratorní cvičení.

Zadáváme ji až po výkladu tání v hodině fyziky.

Žáci pracují ve dvojicích. Nejdříve jim necháme dostatek času k prostudování pracovního a teoretického listu. Potom si několika otázkami ověříme, že textu porozuměli.

Dále žáci sestaví aparaturu, nechají si ji zkontrolovat, změří počáteční teplotu látky, zapálí si pod dozorem učitele kahan a začnou měřit.

Co je třeba si připravit:

 • Především si sestavíme vzorovou aparaturu a necháme ji stát na katedře. (Žáci by ji jistě zvládli sestavit i podle nákresu, ale občas je třeba změnit používané metody práce.)
 • Pro jednu dvojici připravíme: stojan, kruh, keramická síťka, 2 svorky, 2 držáky, teploměr, kousek rozstřižené hadičky na upevnění teploměru, kádinka, zkumavka, sirky.
 • Všechny pomůcky necháme ležet na jedné lavici. Žáci si nejdříve prohlédnou aparaturu a potom si vyberou pomůcky, které budou potřebovat.
 • Thiosíran sodný.
 • Milimetrový papír pro každého žáka.

Poznámky:

 • Při zpracování na žáky nespěcháme. Pracovní list je dost náročný.
 • Práci je možné provést i s lihovým kahanem.

Hodnocení práce:

 • Provedení grafu (správné označení os a jednotek, správně zvolené měřítko, čistota grafu, přesnost)
 • Vlastní práce v laboratoři (snaha, přesnost dodržování postupu, chování, ...)
 • Správné odpovědi na otázky (žák se může poradit s ostatními, ale odpovědnost za svou práci nese sám)

Varianty provedení laboratorní práce:

 • Práci lze provést i demonstračním způsobem v hodině fyziky. Práci si musíme rozdělit na 3 hodiny:
 • První hodinu provedeme vlastní měření. Musíme mít připravenou aparaturu a začít měřit co nejrychleji po začátku hodiny. Jeden žák hlídá čas, učitel odečítá teplotu, žáci si průběh zapisují do tabulky a v intervalech mezi jednotlivými měřeními si doplňují pracovní list.
 • Druhou hodinu věnujeme na sestrojení grafu. Pokud to nemají žáci ještě zažité, sestrojují ho celou hodinu. Pokud pracují již zkušeně, stihnou i prodiskutovat a vyplnit celý pracovní list.
 • Třetí hodinu doporučuji věnovat dokončení práce a celkovému zopakování problematiky tání. Tím se upevní získané vědomosti a žáci si je zapamatují trvale.
 • Se zbytky roztátého octanu lze provést velmi efektivní pokus. Slitý roztátý octan nalijeme do zkumavky a ochladíme ho v lednici na 15 °C (asi 1 hodinu podle množství).
 • Potom nalijeme do skleněné misky. Octan rychle ztuhne, krystaly se lepí na sebe a vypadají jako sopka nebo krápníky. Při pouhém dotyku prstem hladiny vznikne krystalizační jádro a obsah kádinky skokem zamrzne. Možno při rozpuštění vícekrát opakovat. Při této reakci se uvolňuje teplo, tak vznikl název pokusu „horký led“. Této vlastnosti se využívá např. v hřejivých polštářcích.
 • Jako náhradní látku lze použít octan sodný (teplota tání je 58 °C). Je i levnější.
 • K pozorování tání lze využít i ledu. Křivka vychází také velmi pěkně.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
457.03 kB
Dokument
Tání ML
doc
459.96 kB
Dokument
Tání PL
doc
455.08 kB
Dokument
Tání TL

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing.Bc. Martina Čáslavová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 2. 2013
Článek ukazuje, mimo jiné, konkrétní možnosti propojení poznatků žáků, které žáci získali ve výuce fyziky a chemie. Přílohy poskytují učiteli komplexní "infrastrukturu" pro efektivní práci se žáky v praktickém, resp.laboratorním cvičení.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Medializace přírodních věd ve škole Jungmannovy sady Mělník.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

pro každou dvojici připravíme: stojan, kruh, keramická síťka, 2 svorky, 2 držáky, teploměr, kousek rozstřižené hadičky na upevnění teploměru, kádinka, zkumavka, sirky, thiosíran sodný, milimetrový papír pro každého žáka