Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Participace žáků na životě školy
Odborný článek

Participace žáků na životě školy

25. 10. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Vidláková

Anotace

Úvod k seriálu

V současné době se české základní školství nachází ve fázi svého přerodu doprovázeného rozporuplnými názory učitelské obce i veřejnosti vůči spuštěné kurikulární reformě. Ta má na jedné straně posílit autonomii a profesionální odpovědnost učitelů, kteří mohou volněji volit obsah učiva podle potřeb žáků, na straně druhé má posílit odpovědnost pedagogů za výsledky vzdělávání. Tvorba vlastního programu tak školám umožňuje využívat různé modely vzdělávání podle potřeb žáků, podmínek školy, schopností pedagogického sboru aj. S tím souvisí i možnost škol vytvářet různé povinné a volitelné předměty.

Hovoříme-li v souvislosti se školskou reformou o nových možnostech pro učitele, je potřebné klást si také otázku, jakou roli ve spuštěné kurikulární reformě mají mít ti, jichž se reforma týká snad nejvíce - samotní žáci škol. Vytváří nové podmínky a prostor i pro autonomii žáka a jeho aktivní zapojení do procesů vyučování a učení, tj. od plánování (např. obsahu vyučování, výběru učebnic a pomůcek) přes realizaci až po hodnocení? Mají školy zájem zapojovat žáky do těchto procesů? Jsou školy připraveny naslouchat hlasům žáků a zapojovat je do záležitostí školního života?

Záměrem příspěvků v tomto seriálu je nastínit, co znamená, když se řekne "participace žáků", neboť se jedná o téma velmi aktuální, kterému však zatím v českém prostředí není věnována soustředěná pozornost. U nás je participace žáků spojována především s žákovskou samosprávou, tedy s určitou skupinou zástupců zvolených z řad žáků, kteří se podílejí na formálním rozhodování. Na tuto formu participace se naši odborníci, zatím bohužel v poměrně málo početných výzkumných šetřeních, zaměřují také nejčastěji. Záměrem je proto rovněž naznačit komplexnost tématu a argumenty, proč bychom měli podporovat participaci žáků. V textu budou představené rovněž vybrané modely, formy a oblasti žákovské participace a některé výzvy i otazníky, které se s celou problematikou pojí.

Vzhledem k omezenému množství českých zdrojů texty vycházejí převážně ze studia zahraniční literatury.

Články seriálu:
Co znamená, když se řekne participace žáků
Proč naslouchat žákům
Podoby žákovské participace
Jak podporovat participaci žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Vidláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova k občanství