Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice speciálního vzdělávání, II. část
Odborný článek

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice speciálního vzdělávání, II. část

19. 7. 2012 Speciální vzdělávání
Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky speciálního vzdělávání.

Prosím o informaci, jak postupovat při hodnocení žáka za II. pololetí školního roku, pokud žák na naši školu přestoupil k 30. květnu.

Při hodnocení žáka, který přestoupil na vaši školu dne 30. 5., je nutné vycházet z materiálu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2009/2010, č. j. 20 827/2009-22.

Zde je uvedeno, že základní škola, kam žák během 2. pololetí přestoupil, zapíše hodnocení na nový tiskopis pro vysvědčení, rubriky za 1. pololetí budou proškrtnuty (na vysvědčení vydaném předchozí školou budou naopak přeškrtnuty rubriky za 2. pololetí).

Pokud měla předchozí škola, ze které žák přestoupil, jiné integrované předměty či odlišnou skladbu učebního plánu, vychází současná škola při hodnocení z obsahu předmětů, nikoliv z jejich názvů. Na vysvědčení se uvádějí názvy předmětů současné školy. Ve specifických případech, kdy byl žák zařazen do jiného předmětu či daný předmět současná škola nevyučuje, je doporučována vzájemná konzultace ředitelů škol.

Pokud žák přestoupí na jinou školu krátce (cca do 1 měsíce) před koncem pololetí a škola nemá dostatek vlastních podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka, musí klasifikace vycházet z podkladů předchozí školy. Tehdy se na vysvědčení uvedou názvy a hodnocení předmětů z předchozí školy podle předaných podkladů a uvede se název ŠVP předchozí školy s poznámkou, v níž bude uveden název i adresa školy, ze které žák přestoupil, a datum přestupu.

Školské zařízení sdružuje základní školu, mateřskou školu speciální a dětský domov. Pro ZŠ a MŠsp a ŠD má vypracovaný ŠVP podle jednotlivých RVP. Musí mít vypracovaný zvlášť ŠVP pro dětský domov? Podle jakého paragrafu školského zákona a podle jakého RVP by se měl případně vypracovat?

Dle § 7 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání na školách, souvisejí s ním, nebo zajišťují ústavní a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči.

Dle § 1 odst. 1 a § 2 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen „zařízení“) a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči, kterými jsou střediska výchovné péče (dále jen „středisko“), musí být zajištěno základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání.

Zařízeními jsou: a) diagnostický ústav, b) dětský domov, c) dětský domov se školou, d) výchovný ústav.

Dle § 3 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se vzdělávání ve školském zařízení uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů.

Dle § 5 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro nějž není vydán rámcový vzdělávací program, především cíle, délku, formy, obsah, plán, průběh vzdělávání, podmínky přijímání, popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek, podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při průběhu vzdělávání.

ŠVP vydává ředitel školského zařízení a je povinen ho zveřejnit na přístupném místě ve školském zařízení.

Inspirací při tvorbě ŠVP by vám mohla být publikace Národního institutu dětí a mládeže Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (http://userfiles.nidm.cz/file/katalog-publikaci.pdf).

Mám dotaz ohledně schvalovacího procesu ŠVP v naší jednoleté střední praktické škole. Právě dotváříme ŠVP, od září chceme dle něho učit. Jakým schvalovacím procesem a do kdy musí naše ŠVP projít?

Za zpracování a kvalitu ŠVP odpovídá ze zákona ředitel školy. Podmínkou zahájení výuky podle školního vzdělávacího programu je dle § 168 odst. 1a) zákona č. 564/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho projednání školskou radou. ŠVP je součástí povinné dokumentace školy a musí být zpřístupněn veřejnosti (§ 5 zákona č. 564/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Existuje nějaký manuál k tvorbě ŠVP pro praktické školy? Kde je možné dohledat RVP pro tyto školy?

Manuál k tvorbě ŠVP pro obor vzdělávání praktická škola nebyl vypracován. Struktura ŠVP a postup zpracování jsou obdobné jako struktura ŠVP na základních školách. Při tvorbě ŠVP lze tedy využít Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2010/02/Manual_SVP-ZV.pdf) či Metodiku tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (http://www.nuov.cz/kurikulum/metodika-tvorby-skolnich-vzdelavacich-programu-sos-a-sou).

RVP pro obor vzdělávání praktická škola jednoletá i RVP pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá naleznete na webových stránkách MŠMT. Všechny dokumenty RVP jsou snadno přístupné i na Metodickém portálu www.rvp.cz (http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/prakticke-skoly).


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku: