Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část
Odborný článek

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část

16. 7. 2012 Předškolní vzdělávání
Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.

Jak správně postupovat při přijetí nebo nepřijetí dítěte cizinců, které nemá uzavřené zdravotní pojištění?

Neuzavřené zdravotní pojištění není důvodem pro nepřijetí dítěte. Je možné na Ministerstvu zdravotnictví ověřit, zda u nezaopatřeného dítěte-cizince není plátcem pojistného stát (tam se posuzuje, o jaký druh pobytu cizinců jde; pokud by za dítě stát pojistné platil, není důvod jej u některé pojišťovny nepřihlásit). V případě, že by dítě nebylo pojištěné, mohla by mít MŠ problémy např. v případě, pokud by nešlo vyloženě o akutní případ, nepodařilo by se sehnat rodiče nebo rodiče by nesouhlasili s odvedením dítěte k lékaři a ředitelka MŠ by přesto lékařské ošetření považovala za nezbytné, mohlo by zdravotnické zařízení poskytnutí péče odmítnout. Dlužné částky za ošetření musí být vymáhány pouze na zákonných zástupcích dítěte. MŠ není v tomto případě žádným ručitelem.

Kdo zodpovídá za bezpečnost dětí při akcích pořádaných mateřskou školou?

Podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení odpovídá ředitel školy a školského zařízení (§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.).

Mateřské školy mohou podle § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně-vzdělávací činností školy. Za škodu způsobenou dítěti (resp. úraz) při takovéto akci odpovídá ten, kdo je nad dítětem povinen vykonávat dohled podle § 422 občanského zákoníku. Při akci související s výchovně-vzdělávací činností školy odpovídá za škodu (úraz) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy. Zaměstnanci právnické osoby pověřeni dohledem sami za škodu podle občanského zákoníku neodpovídají, jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů však není dotčena.

Akce související s výchovně-vzdělávací činností školy a výlety může mateřská škola organizovat v souladu se školním vzdělávacím programem (který mj. stanoví popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v mateřské škole uskutečňuje) a při zajištění bezpečnosti dětí podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Smějí si děti v mateřské škole samy nalévat polévku nebo čaj?

Není nám známo, na základě jakého právního předpisu je dětem v mateřské škole zakázáno nalévat si polévku nebo teplé pití. Zřejmě půjde spíše o doporučení, aby nedošlo k úrazu dítěte opařením. Za zajištění náležitého dohledu nad dětmi odpovídá ředitel mateřské školy, který by měl zvážit, zda s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dětí tyto samostatné činnosti dětem umožní.

Jsme málotřídní škola, která slučuje ZŠ s 1. st, jednotřídní MŠ, ŠD a ŠJ. Chtěli bychom spojit činnost MŠ a ŠD od 1. 9. 2011. Obracím se na Vás s dotazem, zda je to možné?

Spojit činnost mateřské školy a školní družiny bude možné na základě smluvního řešení mezi školou a rodiči, za předpokladu, že budou splněny určité podmínky. Náležitosti smlouvy, bližší informace a stanovené podmínky by měly být zveřejněny ve Věstníku MŠMT.

Je prosím možné přejít v průběhu školního roku ze školky do školy a jaké jsou pro to potřeba udělat kroky?

Vstup dítěte do základní školy je podmíněn zápisem do 1. ročníku ZŠ, který probíhá zpravidla od poloviny ledna do poloviny února před následujícím školním rokem. V případě, že se jedná o předčasný nástup dítěte do školy, tzn. dítěti je méně než 6 let, o nástupu do školy rozhoduje či jej doporučuje psycholog z Pedagogicko-psychologické poradny na základě vyšetření školní zralosti.

Přejít v průběhu školního roku z mateřské školy do základní není doporučováno s ohledem na adaptaci dítěte na školní prostředí.

U dítěte předškolního věku jsou brány v potaz školní zralost a školní připravenost na vstup do školy. M. Vágnerová uvádí, že školní zralostí se rozumí kompetence na zrání organismu. Školní připravenost zahrnuje kompetence, na jejichž rozvoji se ve větší míře podílí učení. V oblasti školní připravenosti je stěžejní, jakou hodnotu a smysl dítě spatřuje ve školním vzdělávání a jeho sociální připravenost.

Pokud má rodič o tento přechod zájem, doporučujeme se obrátit na PPP, dále na příslušnou základní školou, zda mohou dítě přijmout. Pokud se však jedná o dítě, které dostalo rozhodnutí o odkladu školní docházky, není přechod v průběhu roku možný.

Kde je možné získat publikaci Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole?

Publikace Průvodce metodikou výuky angličtiny v mateřské škole I. není dostupná elektronicky. V tištěné verzi je mateřským školám poskytována prostřednictvím regionálních center NIDV (www.nidv.cz) na požádání zdarma.

Kde mohu získat CD k publikaci Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV?

CD k publikaci Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV najdete na stránkách VÚP http://www.vuppraha.rvp.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/predskolni-vzdelavani.


Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Národní ústav pro vzdělávání

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články: