Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Od vydry říční k ochraně životního prostředí
Odborný článek

Od vydry říční k ochraně životního prostředí

Anotace

Zařazený námět ukázkové hodiny spadá do základů přírodních věd ve středních odborných školách a do průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Ukazuje, jak lze zajímavou a přitažlivou formou zprostředkovat žákům znalosti a dovedností z oblasti ochrany životního prostředí a motivovat je k aktivní spoluúčasti.

Příklad dobré praxe; téma: průřezová témata; průřezové téma: Člověk a životní prostředí

Škola: SOŠ, COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Kontext

Dané téma se v naší škole učí v rámci předmětů přírodovědného vzdělávání v elektrotechnických oborech. Vyučovací hodině předchází přednáška a beseda s lektorem Českého nadačního fondu pro vydru nebo návštěva výukového programu v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou (tento výukový program realizuje ZOO Ohrada již 5 let). Přednášku s besedou doporučuji především pro žáky maturitních oborů. Výukový program je vhodnější pro žáky tříletých učebních oborů. Více žáků zde má poruchy učení a problémy s koncentrací, takže výukový program, ve kterém se střídají různé druhy aktivit, přinese větší efektivitu práce a prohloubení jejich zájmu.

Časově přesahují obě aktivity běžnou vyučovací hodinu.

Cíle

Cílem vyučovací hodiny je dojít přes konkrétní znalosti o vybraném živočichovi ke znalostem právního rámce a institucí, které zastřešují ochranu životního prostředí, což je pro žáky poměrně odtažité téma. V průběhu hodiny jsou zařazovány aktivity, které vedou žáky ke kooperaci a zároveň prezentaci a obhajobě vlastních názorů.

Realizace

Hodina je zahájena krátkou připomínkou absolvované přednášky spojené s besedou nebo návštěvy výukového programu v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Následně jsou žáci rozděleni do skupin po pěti. Doba trvání je 5 minut.

Ve skupinách žáci pracují dle aktivizační metody Kmen a jeho kořeny. Skupina obdrží pracovní list s otázkami. Žák, který je určen jako kmen, zapisuje odpovědi, a žáci – kořeny, získávají správné odpovědi. Odpověď mohou najít buď na kartách tzv. Vydřího balíčku, který distribuuje Český nadační fond pro vydru v Třeboni po celé republice, nebo spoluprací ve skupině nebo i mezi skupinami. Aktivita musí být časově omezena a doporučuji pouze jednu soupravu karet, aby se žáci mezi sebou museli kultivovaně dohodnout o jejich výměně. Pracovní list je uveřejněn v příloze. Doba trvání 15 minut.

Po vyplnění pracovního listu provedou žáci pod vedením učitele kontrolu odpovědí. Učitel přivede žáky k přemýšlení nad tím, jaké právní normy, instituce a organizace tohoto zajímavého živočicha chrání. V tříletých učebních oborech je vhodné si bez roztřídění zapsat názvy institucí, organizací, zákonů a směrnic na balicí papír, který učitel vyvěsí vedle tabule. Pak učitel zahájí formou brainstormingu roztřídění. Výstupem je myšlenková mapa, která vznikne na tabuli. Měly by na ní být v jednom sloupci státní instituce, v dalším nestátní organizace a v posledním zákony, předpisy a směrnice na ochranu životního prostředí. Zápis může posloužit jako poznámky žáků v sešitě. Doba trvání 15 minut.

Zbývajících deset minut využije učitel ke shrnutí myšlenkové mapy, poukáže především na společný cíl všech těchto zařízení a tím je udržitelný rozvoj na Zemi. V další hodině by měla následovat připomínka mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí. Doba trvání 10 minut.

Během shrnutí doporučuji vyzvednout práci těch, kteří dobře spolupracovali, nejen při práci s učitelem, ale především při práci ve skupinách. Je dobré poukázat na ty, kteří dokázali kultivovaně a také rychle získat informace, např. bez hádek o karty. Při této činnosti mohou uspět i velmi slabí žáci a mohou zažít pocit úspěchu. Při prezentaci svých názorů je dobré vyzvednout ty, kteří dokážou svou myšlenku srozumitelně vyslovit a obhájit. V další hodině se o to třeba pokusí další.

1. Zahájení hodiny, rozdělení do skupin (5 minut)

2. Práce s pracovními listy (15 minut)

3. Brainstorming (15 minut)

4. Shrnutí (10 minut)

Výsledky

Výsledkem hodiny je utřídění informací, které žáci o ochraně životního prostředí už měli. Probudit zájem žáků o tuto problematiku, uvědomit si význam ochrany životního prostředí a možnosti jednotlivce.

Důraz je kladen na myšlenku, že i žák studující elektrotechnický obor je občanem republiky, jejíž zákony musí respektovat, a to i v oblasti ochrany životního prostředí.

Za neméně důležitý výsledek považuji výchovu žáků ke kooperaci, k dovednostem se prezentovat, kultivovaně vyslovovat a obhajovat své názory.

Na spolupráci s Nadačním fondem pro vydru a ZOO Ohrada se žáci seznámí s činností organizací na ochranu životního prostředí a s odborníky na tuto problematiku.

Použitá literatura a zdroje

Kvasničková, Danuše. Základy ekologie, Praha, Fortuna 2004, ISBN 80-7168-902-5

Vydří balíček – soubor výukových karet Nadačního fondu pro vydru Třeboň

Kouřilová, Blanka. Pracovní list – vytvořen pro potřeby školy, viz příloha

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Blanka Kouřilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence H
  • Kompetence k učení
  • Odborné vzdělávání
  • Klíčové kompetence H
  • Občanské kompetence a kulturní povědomí

Průřezová témata:

  • Odborné vzdělávání
  • Člověk a životní prostředí

Nutné pomůcky:

Doporučené pomůcky – tzv. Vydří balíček, který lze získat od Nadačního fondu pro vydru. Místo něj dobře poslouží i absolvování besedy s pracovníkem fondu nebo vytvoření vlastního textu k pracovnímu listu. Nástěnná tabule s názvy institucí, organizací zákonů, směrnic a nařízení vztahujících se k ochraně ŽP. Lze vyrobit na balicí papír nebo jako prezentaci např. na SMART tabuli.