Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků
Odborný článek

Vaříme po evropsku – projektový den k Evropskému dni jazyků

Anotace

Příspěvek seznamuje se žákovským projektem zaměřeným na multikulturní výchovu a podporu výuky cizích jazyků. Do projektu jsou zapojeni žáci všech oborů a tříd. Každá třída má za úkol připravit prezentaci vybrané země EU podle předem daných kritérií. Třída si zvolí 4 zástupce, kteří budou v „Evropský den jazyků“ veřejně před ostatními žáky školy prezentovat danou zemi v jednom cizím jazyce z nabídky anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk. Základem je týmová práce třídy, při které je kladen důraz na samostatnost, jazykové znalosti, klíčové kompetence a na znalosti ICT. Součástí hodnocení je i celková úroveň prezentace vybrané země s důrazem na jazykové znalosti, estetiku a vystupování žáků.

Příklad dobré praxe; téma: Jazykové vzdělávání; průřezové téma: Občan v demokratické společnosti

Škola: Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

Kontext

Projekt je realizován v rámci celé školy (12 tříd) ve všech zaměřeních oboru Obchodní akademie – Ekonomika a podnikání, Evropský hospodářský asistent a Cestovní ruch i v oboru Ekonomické lyceum. Žáci musí být schopni spolupráce, která vyústí v týmovou práci třídy a předvedení výsledků projektu pomocí prostředků ICT v prostoru tělocvičny školy. Využívají klíčových kompetencí, převážně z oblasti všeobecných předmětů (jazyky, geografie, dějepis, občanská nauka), se kterými je projekt úzce spojen. Žáci pracují samostatně mimo vyučování na základě zadaného tématu v období cca 14 dnů, které mají na celkovou přípravu včetně prezentace. Vlastní prezentace tříd trvá 10–15 minut.

Cíle

Cílem projektu zaměřeného na Evropský den jazyků je představit vybranou členskou zemi EU v cizím jazyce formou veřejné prezentace, s důrazem na zadané téma, kterým letos byla gastronomie. Snaha o dodržení jazykové a stylistické normy, odborné terminologie, originality, kultury projevu a chování je přirozenou součástí prezentace projektu a kritérií pro hodnocení pořadí týmů.

Realizace

Projektový den byl realizován 26. 9. 2010, na který připadá oslava Evropského dne jazyků. Naši žáci měli za úkol vybrat si členskou zemi EU a představit ji i její gastronomické a kulinářské speciality. Projekt dostal název „Vaření po evropsku“, jelikož nám tato forma prezentace přišla v naší škole neobvyklá a zajímavá.

Žáci mají na vytvoření stánku, přípravu prezentace, výběr a vyhotovení pokrmu přibližně 14 dní. Hodnotí se podle kritérií: vzhled stánku, prezentace zvolené země, úprava tabule (zda bylo celé menu – tedy předkrm, hlavní chod, dezert, nápoj), jazyková úroveň prezentace, recept, název pokrmu v originálním jazyce, kostýmy, originalita apod. Celá prezentace probíhá v cizím jazyce. Žáci mají na výběr anglický, německý nebo francouzský jazyk (jazyky, které se na škole vyučují jako 1. cizí jazyk).

Každý žák má nějaký úkol a určitý díl odpovědnosti na výsledku (např. uvaření vybraného pokrmu, příprava prezentace v PowerPointu, výzdoba stánku, nakreslení map, výběr a sehnání kostýmů).

Vyučující jazyka a třídní učitel vystupují po celou dobu zpracovávání úkolu v roli konzultanta. Důraz je kladem na využití všeobecných, odborných jazykových znalostí a dovedností žáků, zvládnutí klíčových kompetencí v předmětech s prezentací bezprostředně souvisejících (cizí jazyky – anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk, občanská nauka, zeměpis, dějepis, estetika – realizována v rámci literatury, informační a komunikační technologie), estetické cítění žáků, uvědomění si role občana v demokratické společnosti, integraci a kooperaci.

Tímto projektem jsou ověřovány klíčové dovednosti žáků rozvíjené nebo osvojené převážně v předmětech:

 • Cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština): žáci by měli být schopni formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, vyjadřovat se jazykově správně, dbát na stylistické normy a kulturu projevu. Žáci by se také měli velmi dobře orientovat v reáliích zvolené země, osvojit si odbornou terminologii týkající se gastronomie a stolničení tak, aby byli schopni představit jednotlivé pokrmy i jejich recept a postup přípravy, případně také informovat, kdy a při jakých příležitostech se daný pokrm podává.
 • Občanská nauka: žáci prostřednictvím tohoto předmětu mohli uplatnit široké spektrum klíčových dovedností. Především se jednalo o dovednost komunikace a spolupráce (týmová práce je jednou z podmínek úspěšné prezentace), práce s informacemi a jejich kritické zhodnocení. Na žácích je při prezentaci požadována diskuse, navrhování a obhajování svých názorů a postojů, respektování názorů druhých, vyhodnocování dosažených výsledků. Cílem je uvědomit si důležitost a zásady týmové práce, důležitost mezilidských vztahů a zásad demokratické společnosti.

Specifikou tohoto projektu je zaměření se na členské země EU, a proto je pro žáky nezbytně nutné mít i celkové povědomí o historii EU, jejích členských zemích, institucích, měně a současném dění. Ke klíčovým kompetencím zde patří orientace v této problematice, umět najít potřebné informace na internetu a kriticky je vyhodnotit (některé proměnné, jako např. počet členských zemí či jednotliví komisaři). Žáci znají internetové stránky, na kterých získají potřebné informace.

 • Zeměpis: žáci se orientují v základních zeměpisných údajích zvolené země EU, znají její polohu, podnebí, vodstvo, pohoří, hlavní město i jiná důležitá města a místa, orientují se ve složení obyvatel, znají společenské i náboženské pozadí zvolené kultury. I tyto znalosti jsou důležité k vytváření si představ o ostatních národech, přispívají k vytváření příznivých mezilidských vztahů a snaží se o nepodléhání stereotypům a předsudkům vůči jiným národnostem.
 • Estetika (v rámci výuky literatury): prostupuje celým projektem, přesto však zůstává jakoby v pozadí, i když hraje důležitou roli při výsledné prezentaci. Žáci úspěšně používají své vědomosti o celkové kultivaci člověka – zvládají kultivovaný jazykový projev i vystupování, jsou upraveni a oblečeni (v tradičních krojích či kostýmech, které ihned vyvolají patřičné povědomí o zvolené zemi – britské školní uniformy, černý oblek, kravaty a černé sluneční brýle odkazující na italskou mafii apod.).

Žáci si prostřednictvím tohoto tématu uvědomují vztah k materiálním a duchovním hodnotám obyvatel zvolených zemí, uvědomují si jejich kulturní hodnoty a postoje s cílem uvědomění si našich českých hodnot a postojů, uvědomění si odlišností jednotlivých kultur a jejich vzájemné tolerance.

Estetické vzdělání také prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků, který je vzhledem k prezentaci nezbytný. Žáci prokáží i esteticky tvořivé dovednosti, neboť připraví svůj stánek k prezentaci tak, že je zřejmé, kterou zemi reprezentují. Toho mohou dosáhnout i využitím map, vlajek, národních barev, motta (např. liberté, égalité, fraternité), kroji či kostýmy, typickými ikonami (např. tulipánová výzdoba, fotbalové míče atd.).

 • Informační a komunikační technologie: žáci dokáží, že dobře ovládají práci se standardním aplikačním programovým vybavením počítače, které využívají především k výrobě multimediální prezentace v PowerPointu.

Je na žácích, jaký postup a variantu vyberou, je ponechán prostor pro navrhnutí vlastního řešení, následné skupinové projednání a práci v týmu. Žáci se učí a v praxi uplatňují přijímání a následné odpovědné plnění svěřeného úkolu pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností.

Práce s internetem, jakožto zdrojem informací, patřila také ke klíčovým dovednostem a využití průřezového tématu ŠVP. Nejen vyhledávání potřebných informací, ale i jejich kritické vyhodnocení je součástí úspěšné prezentace.

Celým projektem se prolíná důležité průřezové téma, které najdeme v osnovách všech vyučovaných předmětů, které s projektem bezprostředně souvisí. Jde o průřezové téma Občan v demokratické společnosti, které se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnot, které jsou potřebné pro fungování demokracie.

Slušné vystupování žáků v průběhu prezentace, jejich kultivovaný projev a celkový vzhled stánku svědčí o tom, že si jsou těchto hodnot vědomi. Prokazují i další klíčové kompetence – komunikativní a personální, řešení problému a práce s informacemi, které jsou v této oblasti také velice významné. Žáci během prezentace prokazují vhodnou míru sebevědomí, odpovědnosti a morálního úsudku, dovedou se orientovat v masových médiích, využívat je a kriticky hodnotit.

Výsledek projektu je prezentován vybranými zástupci žáků tříd na „projektovém dni“ ostatním třídám. Na hodnocení a určení pořadí týmů se podílí komise složená z vybraných žáků jednotlivých tříd a vybraných vyučujících jazyků a všeobecných předmětů. Hodnotí se podle stupnice bodového ohodnocení, která zahrnuje předem zadaná kritéria, jež jsou žákům sdělena při zadávání tématu a cíle projektu.

Výsledky

Projektový den splňuje cíle ŠVP – ověření týmové práce žáků, klíčových kompetencí, poznání různých kultur členských zemí EU, aplikaci průřezových témat a jazykových dovedností v praxi. Výstupem z projektového dne je prezentace žáků na CD-ROM, školní nástěnka s vyhodnocením pořadí tříd, fotogalerie veřejně přístupná na webových stránkách školy.

Použitá literatura a zdroje

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Vlašim

Internet (informace o zemích EU)

Publikace o zemích EU

Vlastní zkušenosti žáků

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Komunikativní kompetence
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Občan v demokratické společnosti

Nutné pomůcky:

Notebook, data-projektor, prostor pro umístění stánků (tělocvična), vybavení stánků (stoly, židle, nástěnky), cizojazyčné slovníky, vlaječky států, popisky, potraviny a nápoje, kostýmy