Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?
Odborný článek

K čemu využijete jazykový pas a jazykové portfolio?

Anotace

Článek představuje dva nástroje, pomocí kterých každý uživatel může na základě sebehodnocení popsat své jazykové dovednosti a praktické zkušenosti s používání cizích jazyků. Nově vzniklá online aplikace nabízí interaktivní prostředí pro komunikaci žáka a učitele a může sloužit jako inspirace pro cizojazyčnou výuku.

Až půjdete na pracovní pohovor nebo se budete ucházet o stáž nebo brigádu doma i v zahraničí, budete potřebovat prokázat své dovednosti a znalosti cizích jazyků. V tom vám pomůže jeden z dokumentů Europassu – jazykový pas. Není to cestovní doklad, ale formulář, do kterého si zaznamenáte své znalosti a zkušenosti z cizích jazyků. Využije ho především ten, kdo určité jazykové znalosti má, ale nemá o tom žádný doklad, jako je např. certifikát nebo diplom.

Víte, jak u pohovoru správně prokázat své jazykové dovednosti?

Vězte, že personalisté nevidí v životopisech rádi formulace typu „umím trochu anglicky” nebo „angličtina aktivně slovem a písmem”. Tímto si můžete snadno znemožnit postup do dalšího kola. „Pro zaměstnavatele je důležitá konkrétní informace o vašich jazykových dovednostech, kterou poskytuje právě jazykový pas nebo i část Europass – životopisu týkající se jazykových dovedností,“ říká Irena Palánová z Národního centra Europass (NCE).

Jazykový pas je jednotný evropský formulář, do kterého si můžete zaznamenat všechny dovednosti v cizích jazycích, které získáte nejen ve škole nebo na jazykovém kurzu, ale i mimo něj, například při samostudiu. „Úroveň znalostí si přitom každý určuje sám na základě sebehodnocení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) vytvořeného Radou Evropy,“ vysvětluje Michala Čičváková z NCE a pokračuje: „Tento rámec definuje šest jazykových úrovní od nejnižší úrovně A1 po nejvyšší C2, přičemž úrovně A odpovídají znalostem uživatele základů jazyka, úroveň B znalostem samostatného uživatele a úroveň C zkušenému uživateli.“

Na certifikátech vydaných v zemích EU je už příslušná úroveň dovedností uvedena, stačí ji tedy z certifikátu do jazykového pasu jednoduše opsat. „Lidé, kteří cizí jazyky umí, ale nemají o svých dovednostech žádný certifikát ani jiný doklad, najdou v jazykovém pasu ideální možnost, jak své dovednosti prezentovat, a zvýšit si tak šanci na získání stáže, brigády nebo práce,“ tvrdí I. Palánová. O možnostech využití jazykového pasu zatím však lidé příliš nevědí. Svědčí o tom i počet online vyplněných formulářů v ČR. Zatímco životopis si na internetu vyplnilo od začátku této služby přes 105 tisíc lidí, jazykový pas si vyplnily jen necelé 3 tisíce lidí.

Jak vyplnit jazykový pas

Na sebehodnocení zatím nejsme u nás příliš zvyklí a moc sami sebe správně ohodnotit neumíme. Češi své znalosti a dovednosti většinou nadhodnocují, proto je k formuláři připojena tabulka, která vám pomůže vyplnit všechny kolonky tak, aby odpovídaly vašim skutečným dovednostem. Tabulka zahrnuje popis všech úrovní s konkrétním vysvětlením toho, co dosažená úroveň A1 až C2 znamená. Vyplnění formuláře je tak pro uživatele jednodušší. U každé z pěti složek jazykových dovedností (poslech a čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev a psaní) si vyplníte příslušnou úroveň. V tabulce sebehodnocení najdete popis dovedností, které odpovídají nejlépe těm vašim.

Pokud například v oblasti porozumění „rozumíte známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se vaší osoby, rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně“, odpovídají vaše dovednosti v porozumění úrovni A1. Další příklad: odpovídají vaše znalosti v samostatném ústním projevu tomuto popisu? „Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.“ Pak jste dosáhli úrovně B2 v samostatném ústním projevu. Podobně si vyplníte všech pět složek jazykových dovedností u všech cizích jazyků. Tabulka popisující úrovně A1–C2 se automaticky vytiskne na poslední stránce jazykového pasu.

Do jazykového pasu si dále zaznamenáváte seznam diplomů, osvědčení a certifikátů, které jste získali v cizích jazycích, a výčet a popis praktických zkušeností s jazykem, které přispěly k rozvoji vašich jazykových dovedností. To mohou být například zahraniční stáže a brigády nebo absolvované jazykové kurzy. Jazykový pas si můžete stáhnout nebo přímo vyplnit na stránkách www.europass.cz, a to nejen v češtině, ale i ostatních jazycích EU. Zde také najdete pokyny k vyplnění jazykového pasu i vzorové příklady jazykového pasu v češtině a angličtině. Podle stejné tabulky založené na sebehodnocení si můžete vyplnit i další z dokumentů Europassu – životopis, ve kterém je jedna část věnovaná dovednostem v cizích jazycích.Jazykové portfolio vám pomůže vyplnit jazykový pas a nejen to

Pro všechny, kdo se učí cizí jazyky a chce si o svých jazykových zkušenostech vést záznam, je určeno Evropské jazykové portfolio. „To je stejně jako jazykový pas založeno na sebehodnocení a pomáhá uživatelům všech věkových skupin od malých dětí po dospělé uvědomit si a zaznamenat svou aktuální dosaženou úroveň v cizích jazycích,“ dodává Michala Čičváková.

Zatímco jazykový pas tvoří formulář, který si kaž­dý vyplní sám, má Evropské jazykové portfolio (EJP) mnoho dalších funk­cí. Zahrnuje konkrétní popisy dovedností, jejichž pomocí se můžete zorientovat ve zmíněných úrovních A1–C2 při sebehodnocení, slouží jako úložiště pro různé certifikáty a diplomy a pomůže vám správně si vy­plnit jazykový pas.

Portfolio si můžete vyplnit a vést online

Nová online aplikace www.evropskejazykoveport­folio.cz vám umožní vést si své jazykové portfolio dlouhodobě a na internetu. Aplikace je dostupná zdarma všem uživatelům, kterým nabízí různé verze pro čtyři věkové kategorie (0–11, 11–15, 15–19, 19+) ve čtyřech jazykových mutacích (české, ang­lické, německé a francouzské). Nejdříve se zde musíte zaregistrovat a pak už si můžete vybrat ze čtyř částí: Jazykový životopis, Co už umím, Moje sbírka a Jazykový pas. „V části Jazykový životo­pis si každý může zaznamenávat všechny aktivity a zkušenosti s používáním cizích jazyků ve škole, jazykovém kurzu, volném čase doma či v zahraničí,“ popisuje funkce aplikace manažer projektu EJP v praxi, díky kterému e-portfolio vzniklo, Lukáš Vlček. V této části aplikace si také můžete zjistit, jaký učební typ jste, a jaké jazykové strategie můžete využívat, a učit se tak lépe a efektivněji.

V části Co už umím je k dispozici Tabul­ka sebehodnocení, ve které pro každou úro­veň (A1 až C2) a pro každou dovednost nalez­nete soubor konkrétních popisů toho, co máte v cizím jazyce na dané úrovni zvládnout. „Uživatel pak jednoduše zaškrtává, zda danou dovednost ovládá dobře, jen trochu, nebo ji ještě neovládá vůbec,“ popisuje Vlček a pokračuje: „Sebehodnocení lze ověřit ve cvičeních, která jsou k dispozici u vybraných popisů dovedností. Po uložení výsledků do tabulky se objeví procentuální výsledek sebe­hodnocení.“ V případě, že uživatel dosáhl 80 % v dané dovednosti a úrovni, může považovat úroveň za splněnou a výsledek se automaticky zobrazí v jazykovém pase.

Do části Moje sbírka si každý může uložit všechny dokumenty, které dokládají proces učení se cizím jazy­kům. Mohou to být diplomy, certifikáty, nahrávky, materi­ály z projektů, práce, prezentace, zkrátka vše, co dokládá vaši jazykovou úroveň a dovednosti v cizím jazyce. Vybrané dokumenty je možné sdílet s učitelem, který je může oko­mentovat. V části Jazykový pas si můžete vytisknout svůj jazy­kový pas.

Projekt EJP v praxi je realizován Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky (KCVJŠ), Plzeň ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Literatura a použité zdroje

[1] – Europass-jazykový pas. [cit. 2012-4-19]. Dostupný z WWW: [www.europass.cz].
[2] – Evropské jazykové portfolio. 2011. [cit. 2012-4-19]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Šnajdrová

Hodnocení od uživatelů

Richard Šerý
20. 4. 2012, 15:52
Jenom další papír. Když chci vědět, jak někdo umí např. anglicky, tak část pohovoru vedu v angličtině (i písemný projev může být částí pohovoru) a zjistím jestli umí nebo neumí. Lidé svoje schopnosti nadhodnocují proto, aby prošli až k ústnímu pohovoru, ne proto, že se sami neumí ohodnotit.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.