Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Jak na autentické texty
Odborný článek

Jak na autentické texty

15. 5. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Jiřina Zahradníková

Anotace

Příklad dobré praxe se věnuje práci s online aplikací Evropského jazykového portfolia (www.evropskejazykovéportfolio.cz). Cílem je zjistit, zda porovnání práce s textem s využitím intuitivních strategií porozumění a práce s textem po explicitním seznámení se strategiemi čtení v sekci Jazykový životopis usnadní žákům porozumění neznámého, autentického textu.

Cíl

Žáci:

 • si procvičí dovednost čtení autentického textu (nikoliv z učebnice),
 • ohodnotí dosaženou úroveň čtení s využitím nabízených strategií,
 • využijí znalosti jazyka i k činnostem, které nejsou bezprostředně ohodnocené učitelem, tj. k samostudiu nebo k získávání informací v CJ obecně.

Kontext školy a regionu

Vyšší škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji je škola s 90letou tradicí. Má třídy obchodní akademie a vyšší odborné školy. Studium obchodní akademie je 4leté a je zakončené maturitní zkouškou. Zaměření studia je mezinárodní obchodní styk a cestovní ruch. V nabídce školy je výuka 6 cizích jazyků. Prvním cizím jazykem je angličtina a němčina, druhými a třetími cizími jazyka jsou francouzština, španělština, ruština a italština. Druhý CJ se žáci učí od 1. ročníku OA (hodinová dotace 4–3–3–3), třetí cizí jazyk u oborů ZO a CR od 3. ročníku (hodinová dotace 5–3).

Kontext výuky

Byla jsem zapojena do projektu EJP v praxi a podílela se aktivně na tvorbě online aplikace. E-portfolio pilotuji od září 2011.

Tematická oblast EJP

 • Jazykový životopis – část Učební strategie
 • Co už umím – sebehodnocení dovednosti čtení s porozuměním
 • Moje sbírka – ukládání autentických textů

Časová náročnost

1 vyučovací hodina

Realizace

V úvodu se všichni žáci přihlásili do svého e-portfolia na stránce www.evropskejazykoveportfolio.cz.

1. Co znamená úroveň A2 pro čtení s porozuměním

V sekci Jazykový pas jsme si našli část Společné referenční úrovně a podívali se, čeho máme v naší cílové úrovni A2 ve čtení s porozuměním dosáhnout. Vyzvala jsem žáky, aby se pro zajímavost podívali i na vyšší úroveň B1, zda třeba v něčem dosahují této úrovně.

2. Sebehodnocení

Vrátili jsem se do sekce Co už umím a každý žák provedl sebehodnocení dovednosti čtení na úrovni A1 a A2, popř. i B1. Také byli žáci vyzváni, aby si vždy označili vlaječkou ty deskriptory, kterých chtějí v budoucnosti dosáhnout.

3. Slovní hodnocení

Žáci si otevřeli část Slovní hodnocení a objevil se jim popis dovednosti čtení s rubrikami Co mi jde dobře a Jak to mohu zlepšit. Po doplnění jsem vyzvala žáky, aby ještě nežádali učitele o komentář.

4. Ověření sebehodnocení

Jako ověření správnosti sebehodnocení jsme použili připravené cvičení – žáci si našli ve své e-mailové poště text v úrovni A1, který jsem jim před vyučovací hodinou poslala, přečetli ho a splnili pokyn pod textem, tj. označit pravdivá a nepravdivá tvrzení (vrai x faux). Pak jsme si společně zkontrolovali správné řešení tak, že žáci postupně četli věty a sdělili, zda je tvrzení v souladu s textem, či nikoliv. Ukázalo se, že porozumění textu nebylo u všech žáků úplné.

Un moniteur d'auto-école reconnaît avoir bu 3 litres de bière en exercice

Un moniteur d'auto-école a reconnu avoir bu six bières de 50 centilitres pendant   les pauses entre ses cours de conduite ce qui fait quand même trois litres de   bière. L'homme de 38 ans, qui est le directeur de cette école de conduite   avec son épouse, doit comparaître au tribunal de Saint-Quentin. (kráceno)

Vrai ou   faut?

o      Un homme sous l´influence de l´alcool a fait un exercice d’auto-école.

o      Le directeur d’auto-école a trente-huit ans.

o      La femme du directeur travaille aussi dans cette auto-école.

o      Une bière c’est 10 centilitres.

o      En France, on ne peut pas consommer cette quantité d’acool et après conduire une voiture.

5. Představení strategií pro čtení s porozuměním

Žáci byli vyzváni, aby se podívali do sekce Jazykový životopis, část Učební strategie, a podívali se, zda využili všechny strategie čtení k tomu, aby textu porozuměli.

6. Využití strategií při četbě autentického textu

Dále byli žáci vyzváni, aby si vyhledali v e-mailové poště další text, tentokrát v úrovni A2. Opět měli pod textem nabídku tvrzení a úkolem bylo odpovědět, zda jsou tvrzení v souladu s textem, či nikoliv. Tento text byl obtížnější, ale žáci mohli využít všechny nabídnuté strategie, které si v předcházejícím kroku prostudovali. Text i s řešením si žáci uložili do sekce Moje sbírka – sdílené s učitelem.

Toussaint: des monuments funéraires d'occasion à la mairie de Quimper

La mairie de Quimper, plutôt que d'envoyer à la   casse des monuments funéraires abandonnés ou non renouvelés, a choisi de   remettre en vente stèles, pierres tombales et accessoires à des prix bien   inférieurs à ceux du neuf.

"Un monument neuf vaut entre 3 à 4.000 euros. Ca nous faisait mal au coeur de les jeter et de gonfler notre volume de déchets alors que certains sont en bon état et peuvent resservir", a expliqué Fabienne Ryckelynck responsable de service à la mairie de Quimper interrogée par l'AFP.

En 2010, la municipalité a ainsi récupéré 80 monuments funéraires dans les huit cimetières à des tarifs allant de 40 à 1.000 euros.

Lors du démontage du monument, les services   municipaux se chargent de faire disparaître toute inscription sur les pierres   tombales qui vont être réutilisées par des familles disposant de peu de moyens. (kráceno)

Vrai ou faut? 

 1. La mairie de Quimper s’occupe de 80 cimetières.
 2.   
 3. Les gens qui achètent un vieux monument à la  mairie peuvent économiser trois mille euros.
 4.   
 5. Le monument le moins cher a coûté quarante euros.
 6.   
 7. Au moment de la vente, les monuments gardent les anciens noms et les dates.
 8.   
 9. Grâce à la revente, la mairie produit moins de déchets.

7. Společná kontrola porozumění

Společně jsme řešení zkontrolovali a převyprávěli jsme text česky.

8. Úprava slovního hodnocení  

Vzhledem k tomu, že tento text byl obtížnější, vyzvala jsem žáky, aby se vrátili k sebehodnocení čtení v sekci Co už umím a případně ho poopravili. Zároveň jsem je vyzvala, aby v části Slovní hodnocení do rubriky Jak to mohu zlepšit napsali, které strategie využili k tomu, aby pochopili smysl textu. Teprve potom požádali o komentář učitele. Protože se mi zdálo, že zhodnocení vlastních strategií je pro mne hodně důležité k tomu, abych jim mohla poradit, jak postupovat při čtení složitějších textů, požádala jsem žáky, aby tento popis strategií uvedli pod text A2 do sekce Moje sbírka, kam se také mohu podívat a jejich sebehodnocení okomentovat.

Reflexe

Práce se strategiemi čtení poskytla zpětnou vazbu žákům, zamysleli se nad tím, jak vlastně konstruují smysl neznámého textu, ale i zpětnou vazbu učiteli, který ve sdílených záznamech může zjistit příčiny neporozumění. Technicky bylo možné využít možnosti počítače (slovník i poukázat na omezené možnosti oblíbených překladačů). Porovnání práce s textem s využitím intuitivních strategií porozumění a práce s textem po explicitním seznámení se strategiemi čtení v sekci Jazykový životopis umožňuje žákům zbavit se obav z čtení autentického textu. Využití různých strategií čtení umožní porozumět autentickému neupravenému textu na dané úrovni žáka, tj. porozumět hlavnímu tématu, místu konání, době. Je to základ pro samostatné čtení autentických textů podle zájmu žáka a celkově i základ učení se jazyku i mimo školu.

Snažím se začlenit práci s EJP do vyučovacího programu, i když je časově náročné věnovat se v počáteční fázi seznámení se s možnostmi online podoby EJP a s formulacemi deskriptorů. Žáci většinou velmi rychle sami objeví technické možnosti e-portfolia a práce s ním jim nedělá potíže. V momentě, kdy už znají možnosti, využívám e-portfolio k samostatné práci žáků a komunikaci s nimi. Ukázalo se, že konkrétní doporučení, které neslyší žák před třídou při zkoušení, někomu vyhovují víc. Také se zdá, že se žáci víc zamýšlejí nad svým učením a formulují samostatně své komentáře. S EJP budeme tedy běžně pracovat i po skončení pilotáže a využiji ho i u dalších jazykových skupin.

Literatura a použité zdroje

[1] – Evropské jazykové portfolio. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [www.evropskejazykoveportfolio.cz].
[2] – Un moniteur d'auto-école reconnaît avoir bu 3 litres de bière en exercice. 2011. [cit. 2012-4-11]. Dostupný z WWW: [http://lci.tf1.fr/filnews/france/un-moniteur-d-auto-ecole-reconnait-avoir-bu-3-litres-de-biere-en-6776636.html].
[3] – Toussaint: des monuments funéraires d'occasion à la mairie de Quimper. 2011. [cit. 2012-4-11]. Dostupný z WWW: [http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/28/1203299-toussaint-des-monuments-funeraires-d-occasion-a-la-mairie-de-quimper.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiřina Zahradníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k učení
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k učení
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Komunikativní kompetence
 • chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítač, internet