Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Hodnocení nebo evaluace práce žáků?
Odborný článek

Hodnocení nebo evaluace práce žáků?

20. 7. 2007 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Lenka Burdíková

Anotace

Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní.

Evaluace1 vyvolává různé pocity a otázky. Jedním z možných českých výrazů je pojem vyhodnocování. Pravda, je delší než slovo hodnocení, má však výhodu času průběhového, navíc slovo vyhodnocení nenese emoční zátěž, že některé hodnocení = známkování = stres = nespravedlnost = strach = ... dosaďte si vlastní, jistě ne vždy negativní, pocity...

"Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní." (RVP ZV; 3.1. pojetí základního vzdělávání; str. 4.)

Evaluace v tom nejširším slova smyslu je běžnou součástí našeho života. Stále vyhodnocujeme kvantitu (bylo toho dost?) a kvalitu (stálo to za to?). Nejjednodušší evaluační otázky u nedělního oběda:

 • Kvantita: Najedli jste se? Bylo uvařeno dostatečné množství?
 • Kvalita: Chutnalo vám? Cítili jste se dobře? Bylo to zdravé?

Zdá se, že vyhodnotit kvantitu lze poměrně snadno. Kolik... kdo... kdy... jak dlouho... - tj. co lze změřit, zvážit, spočítat... Ke kvalitě lze získat informace pozorováním, dotazování... - tj. o komunikaci, spolupráci, klimatu ve třídě... Proto je spravedlivější určení vítěze u atletických závodů než v krasobruslení.

Evaluace = vyhodnocování

kvantita
kolik
kdy
kdo
kvalita
jak
proč
Průběh evaluace

Průběh evaluace lze rozdělit do 3 fází:

 • sběr dat (informace o tom, co chceme vyhodnocovat) - testy, záznamy pozorování, diktát, fotodokumentace, dotazníky...
 • vyhodnocení dat - známka, slovní hodnocení
 • plán - navrhneme nějaká opatření, jak výsledek zlepšit, zařadíme další varianty procvičování učiva, během realizace plánu opět sbíráme data, vyhodnotíme...

To, jak si smysl vyhodnocování vyložíme, velmi významně ovlivňuje strategie, které k hodnocení žáků ve výuce využíváme. Během vyhodnocování bychom se měli vyvarovat kritizování, které je zaměřeno na osobnost kritizovaného jedince. Vyhodnocujeme-li splnění úkolu, je dobré zaměřit se pouze na obsah úkolu a ne na kvalitu osoby, která úkol zpracovala. Dle potřeby sdělíme body úkolu, které nebyly splněny, domluvíme se na nápravách, vylepšeních. Současně oceníme to, co bylo uděláno a případně i potěšení z přítomnosti této osoby ve skupině, třídě.

V evaluaci se obejdeme i bez obviňování. Sdělujeme-li svůj názor, neobviňujme sami sebe ani své okolí. Předpokládejme raději, že člověk dělá to nejlepší, čeho je schopen. Posuzování je další z příležitostí, které je dobré v evaluaci vynechat. Občas se nám může stát, že jsme velmi rychle schopni si na někoho vytvořit názor, tzv. máme jasno, kdo jaký je, proč to tak je apod. Čím více se nám bude dařit vynechat hodnocení osoby a vyhodnocovat proces, produkt, výkon, znalost, dovednost, tím budeme srozumitelnější.

Co najdeme v legislativě MŠMT

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR:

 • půběžné hodnocení žáka na školní úrovni se zaměří na žákův osobní pokrok při dosahování znalostí a dovedností (kompetencí), cílem je posílit zpětnou vazbu učitele pro účely formativního hodnocení a vést žáky k sebehodnocení (kapitola II.2.2.1)

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 • vdělávání je založeno na ... hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy (§ 2 odst. 1 písm. g)
 • žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (§ 21 odst. 1 písm. b)
 • školní matrika obsahuje ... údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání (žáka)... (§ 28 odst. 2 písm. e)
 • školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků... (§ 30 odst. 2)
 • hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů (§ 51 odst. 2)
 • v posledním roce plnění povinné školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů (základního) vzdělávání... (také v 5. a 7., pokud se hlásí na střední školu) (§ 51 odst. 5)

Vyhláška č. 48/2005 Sb. (o základním vzdělávání):

 • podrobnosti k pravidlům hodnocení žáků ve školním řádu (§ 14 odst. 1)
 • hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, všestranné (§ 14 odst. 2)
 • hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých předmětů ŠVP, hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné (§ 14 odst. 3)
 • podrobnosti k výstupnímu hodnocení (§ 16)

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (§ 8 odst. 1 a 2):

 • Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na:
  • cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti
  • posouzení, jakým způsobem škola plní cíle
  • oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření
  • účinnost opatření
 • Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy:
  • podmínky ke vzdělávání
  • průběh vzdělávání
  • podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů
  • výsledky vzdělávání žáků a studentů
  • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
  • úroveň výsledků práce školy

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (kapitola 11 - Zásady pro zpracování ŠVP):

 • pravidla pro hodnocení žáků - způsob hodnocení (klasifikací), slovně, kombinací obou způsobů, kritéria hodnocení
 • autoevaluace školy - oblasti, cíle a kritéria, nástroje, časové rozvržení evaluačních činností

Příležitost evaluace/vyhodnocování ve školství
(čerpáno z materiálu Step by Step ČR; Kargerová, J.; Krejčová, V. a kol.)

(Vy)hodnocení lze chápat jako:

 • zpětnou vazbu, která dává dítěti i jeho rodičům konkrétní informace o kvalitě jeho práce, a koriguje tak následné činnosti a chování
 • motivaci pro další práci dítěte a významný faktor ovlivňující jeho vztah ke škole a vzdělávání jako takovému (proto se zaměřujeme na poskytování pozitivní zpětné vazby, každé dítě je možné pozitivně ocenit za konkrétní výsledky jeho práce, snahu, chování atp.)
 • proces shromažďování informací o dítěti, na jejichž základě upravujeme vzdělávací postupy tak, aby mělo dítě příležitost dále se rozvíjet a učit
 • dovednost (kompetenci) učitele
 • dovednost dětí samotných (sebehodnocení), která podporuje jejich samostatnost a nezávislost na osobnosti učitele a dospělých obecně a bude jim sloužit po celý jejich další život.

Podle RVP ZV se musí hodnocení žáků vztahovat zejména k očekávaným výstupům formulovaným pro každý ročník a vzdělávací obor (předmět).

Hodnocení zachycuje pokrok v učení (žák je porovnáván pouze se sebou samým, se svými předchozími výsledky) a s předem jasně stanovenými kritérii (očekávanými výstupy), nikoli s výsledky ostatních žáků ve třídě.

Ukázka evaluačních nástrojů

Vyhodnocení dovednosti řešení problémů během realizace projektu

Jméno:

Datum:

TechnologieNávrh vědeckého pokusuNapsání kompozicePlánování
zkoumání
Porozumění problému velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Vymyšlení plánu velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Dodržení plánu velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Zaznamenání procesu a řešení velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný

Poznámka: tento nástroj může být použit žáky pro evaluaci práce jednotlivců i ve skupině a také učitelem nebo jeho kolegou jako poskytnutí informací pro srovnání.

Self-Evalution-Helping Students Get Better At It! A Teacher´s Resource Book. Acollaborative product of the CLEAR group. Carol Rolheis (Ed.) 1996.


Vyhodnocení dovednosti řešení matematických problémů během 4 dnů

Jméno:

Datum:

1. den2. den3. den4. den
Porozumění problému velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Vymyšlení plánu velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Dodržení plánu velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
Zaznamenání procesu a řešení velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný
velmi dobrý
dobrý
ne moc dobrý
špatný

Poznámka: tento nástroj může být použit žáky v sérii čtyř dnů jako pomůcka ke stanovení vzdělávacích cílů.

Self-Evalution-Helping Students Get Better At It! A Teacher´s Resource Book. Acollaborative product of the CLEAR group. Carol Rolheis (Ed.) 1996.


Evaluace práce skupiny

Jaké jedno slovo byste použili, abyste popsali svou skupinu dnes?

.............................................

Skupinové sebehodnocení
Porovnání mého hodnocení s hodnocením mých kolegů

Jméno: ___________________________

Datum: __________________

Proveďte vaši evaluaci v každém z následujících témat pro práci ve skupinové aktivitě.

Udělte si body:
3 - obvykle dělám
2 - někdy dělám
1 - zřídka dělám

Konzultujte s ostatními členy skupiny. Podívejte se, jestli ostatní souhlasí s vaším sebehodnocením.

Hodnocení účastníka (žáka)Hodnocení ostatních členů skupiny
Dodržuji instrukce
Účastním se plánování úkolu skupiny
Naslouchám a hodnotím názory ostatních ve skupině
Přispívám svou prací
Přijímám odpovědnost za dobré odvedení úkolu
Spolupracuji s ostatními ve skupině
Plánuji a účastním se prezentace skupinové práce
Odměna (za zvláštní příspěvek)
1 bod
Nad 25 = výborně

Self-Evaluation-Helping Students Get Berger At It! A teacher´s Ressource Book. A collaborative product of the CLEAR group Carol Rolheiser (Ed.) 1996.


Porovnání vyhodnocení žáka a učitele

Jméno:

Datum:

Vyhodnocované dovednosti dne, tj. poskytování zpětné vazby v průběhu projektového dne:

 • oceňování dobrých nápadů
 • řešení neshod domluvou
Moje vyhodnoceníVyhodnocení učitele/ky
Poskytoval/a jsem zpětnou vazbu velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně
velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně
Oceňoval/a jsem dobré nápady velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně
velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně
Řešil/a jsem neshody vyjednáváním, argumentací velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně
velmi dobře
dobře
ne moc dobře
špatně

Můj cíl do příště:Self-Evaluation-Helping Students Get Berger At It! A teacher´s Ressource Book. A collaborative produkt of the CLEAR group.Carol Rolheiser (Ed.) 1996.


Strategie podporující efektivní hodnocení procesu učení a porozumění
(čerpáno z textu Profesního hodnocení a rozvoj 2004/2005; Mezinárodní škola v Praze)

Jak hodnotíme učení žáků?

 1. Pozorování
  Učitel často a pravidelně pozoruje všechny žáky, zaměřuje se na třídu jako celek, na malé skupiny i na jednotlivce. Je možné vytvořit systém poznámek a záznamů, který minimalizuje čas zapisování a zaznamenávání.

  Příklady: Kontrolní seznamy dovedností, katalogy, tabulky KWL (znám - chci - umím), myšlenkové mapy/grafické nástroje, ukázky písemného projevu žáků.

 2. Autentické hodnocení
  Autentické hodnocení vyžaduje, aby se žáci zabývali problémy, otázkami nebo úkoly, které se řeší v reálném životě. Autentické úkoly umožňují žákům porozumět naučeným vědomostem a aplikovat je, a tak si vytvořit jasné spojitosti mezi školním učivem a světem, ve kterém žijí.

  Příklady: Stupňující se (kulminující) projekty, napsání dramatické scény z příběhu, tvorba rozhlasové hry po přečtení knihy, vytvoření hry po studiu zlomků.

 3. Hodnocení praktických výkonů
  Hodnocení praktických výkonů, resp. úkolů s jasně stanoveným cílem podle stanovených kritérií. Úkoly bývají smysluplné a obsahují významné výzvy a problémy. V těchto úkolech existuje mnoho různých přístupů k zadanému problému a zřídka je jen jedna správná odpověď.

  Příklady: Hraní rolí, projekty, zvukové i vizuální záznamy a prezentace, ukázky písemného projevu žáků, experimentální práce.

 4. Vybírání správných odpovědí z nabídky
  Používáme ojediněle. Poskytují velmi omezenou informaci.

  Příklady: Testy, kvízy.

 5. Úkoly s otevřeným koncem
  Jsou to situace, ve kterých žáci dostanou námět a jsou vyzváni k předložení originální odpovědi.

  Příklady: Zápisníky a časopisy, myšlenkové mapy, grafické nástroje, výzkumné zprávy, portfolio, projekty, zvukové a vizuální záznamy a prezentace, ukázky písemného projevu žáků.

 6. Portfolia
  Jde o soubor prací, který dokládá žákovo úsilí, pokrok a úspěchy v jedné nebo více oblastech. Soubor postihuje osobní vklad ze strany žáka, který je zřejmý z výběru materiálů do portfolia, kritérií pro posouzení souboru a způsobu, jakým žák svoji práci reflektuje.

Stručné shrnutí
OtázkaNástroj k odpovědiDříveDnes
Co máme? Analýza Centrálně vybavované školy Školy se více a více liší ve vybavenosti (dle zřizovatele, úspěchů v získávání financí např. z projektů...).
Kam chceme dojít? Vize, cíle Socialisticky rozvinutá osobnost Vzdělávání poskytované dle školského zákona je veřejnou službou.
"Základní vzdělávání ... stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně rozvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání." (RVP ZV)
Jak tam dojdeme? Plán Jednotné osnovy Školní vzdělávací programy
Jak poznáme, kam jsme došli? Evaluace/
vyhodnocování
Kontrola dodržování osnov Hodnocení žáků a autoevaluace školy v ŠVP

Prvním krokem k efektivní evaluaci by pro nás mohla být odpověď na otázku - Proč to či ono vyhodnocovat?

"I ta nejpalčivější pravda se dá říct jemně. Vlídnost je inteligencí srdce."
B. Ferrero


1 Viz Rýdl a kol.: Sebehodnocení školy, str. 38. Zde je vyhodnocení/evaluace jen jednou z fází celé evaluace - jestli tomu lze takto rozumět. Evaluace je celý proces, který se skládá z fáze motivační, přípravné, realizační, evaluační - to je to vyhodnocení - a korektivní.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Autoevaluace školy