Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě? – 2. díl
Odborný článek

Jak rozvíjet sluchové vnímání v přípravné třídě? – 2. díl

7. 3. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Jiří Novotný
Spoluautor
Petra Novotná

Anotace

Sluchové vnímání je jednou z oblastí, kterou dítě potřebuje dobře ovládat před nástupem do 1. třídy, aby se mohlo úspěšně naučit číst a psát. Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči, proto také mnoho praktických cvičení lze využít i v oblasti rozvoje řeči.

Cíl

Cílem výuky je rozvinutí sluchového vnímání u dětí v takové míře, aby si dobře osvojily všechny podsložky sluchového vnímání a byly tak dobře připraveny na úspěšný vstup do 1. třídy.

Oblast sluchového vnímání můžeme rozdělit na jednotlivé kategorie:

 • naslouchání,
 • rozlišení figury a pozadí,
 • sluchová diferenciace (rozlišování),
 • sluchová analýza a syntéza,
 • sluchová paměť,
 • vnímání rytmu. (Bednářová, 2010)

Všechny výše uvedené oblasti je třeba před nástupem do 1. třídy (v předškolním věku) s žákem posilovat. V každé oblasti jsou uvedeny příklady jednotlivých činností, je potřeba dodržet jejich souslednost. Činnosti jsou rozděleny podle obtížnosti, od nejsnazších po nejtěžší. Oblast sluchového vnímání posilujeme s dětmi během celého školního roku. Pro práci doporučuji využít materiály (pracovní listy atd.) uvedené v doporučené literatuře.
 

Naslouchání

*Poznávání předmětů podle zvuku

Žáci sedí v kruhu, otočeni zády k učiteli, který vyvozuje zvuky, např. lusknutí prsty. Žáci mají za úkol identifikovat zvuk. Zařazujeme zvuky z běžného života: polykání vody, cinkání lžičkou do sklenice, mačkání/trhání/stříhání papíru, zatleskání, zadupání, ťukání na lavici/dveře, cinkání klíči, otáčení listů v knize, chrastění chrastítkem, zahrání na hudební nástroj a další.

 *Lokalizování směru zvuku

Postupně zvyšujeme obtížnost. Žáci kromě popsání, rozpoznání zvuku určují, odkud zvuk přichází. Skupinu žáků rozdělíme na polovinu. Jedna polovina sedí v kruhu a rozpoznává zvuk a jeho lokalizaci, druhá polovina skupiny pod vedením učitele zvuk vydává. Poté se skupiny promění. K této aktivitě lze taktéž využít CD určené pro hudební výchovu v 1. třídě, na kterém jsou nahrané zvuky z každodenního života, např. zvuk tramvaje, auta atd. Obměnou aktivity může být hledání zvukového podnětu, např. schovaný tikající budík, minutka, zvonící telefon atd.

 *Poznávání písně podle melodie

Aktivitě předchází seznámení se s písněmi. Poté zařadíme procvičení poznávání písně pouze dle melodie. Je-li aktivita obtížná, zvolíme užší výběr písní nebo si písně před aktivitou zopakujeme.

 *Naslouchání mluvenému slovu

Práce dle slovní instrukce učitele. Jako aktivitu zvolíme poslech krátké pohádky, se kterou dále pracujeme. Žáci k pohádce malují obrázek, snaží se zachytit děj. Pomocí vizuální opory o obrázky převypráví děj, či příběh dokončí.

Sluchová paměť

 *Procvičování sluchové paměti – procvičování jmen žáků.

Na začátku školního roku si žáci často pletou jména svých spolužáků. Doporučuji zařadit tuto aktivitu. Žáci sedí v kruhu a posílají si míč. Ten, ke komu se míč dokutálí, řekne své jméno a pošle míč dál. Ve druhém kole již žák posílá míč s tím, že vysloví jméno toho, ke komu míč doputuje.

 *Žáci opakují krátké úseky rýmů, písní, básniček, rozpočítadel.

 *K procvičování sluchové paměti můžeme využít hru „Přijela tetička z Číny“, při které žáci sedí v kruhu.  První žák k větě „Přijela tetička z Číny s kufrem, z kterého vybalila...“ přidá slovo. Následuje další, který větu a první slovo zopakuje a k tomu přidá další slovo. A tímto způsobem pokračují ostatní. Obměnou hry může být úvodní věta: „Kdybych jel na pustý ostrov, tak bych si s sebou vzal...“ Pokud žákům z počátku dělá problém opakovat úvodní větu, neopakují ji, pouze opakují jednotlivá jmenovaná slova.

Rytmizace, vnímání rytmu

 *Vyťukáváme rytmus písničky, kterou jsme si předtím poslechli – např. „Prší, prší“ a jiné. K této aktivitě využíváme také různých básniček a rozpočítadel, můžeme využít i rytmické hudební nástroje.

 *Rytmus, délka samohlásek. Žáci sedí v kruhu, k aktivitě je potřeba mít bzučák a kartičky s obrázky. Žák pojmenuje slovo a poté stisknutím bzučáku určí délku jednotlivých slabik. U krátké slabiky zmáčkne bzučák krátce, u dlouhé naopak. Příklad slovo pohádka – krátce–dlouze–krátce.

 *Po zvládnutí základní varianty, přidáme zápis rytmu. Máme připravený záznam slova na kartičce. Např. obrázek SLON, na kartičce je jedna tečka. Krátká slabika je označena tečkou, dlouhá svislou čárkou (protože v 1. třídě budou děti dlouhou slabiku taktéž označovat čárkou nad samohláskou). U slova pohádka – bude označení . / .

      Sluchové rozlišování / sluchová diferenciace

 *Nahlas a zřetelně předříkáme dvojice slov: např. kos–koš atd. Žák má poznat, zda se jedná o stejná či odlišná slova. Postupně aktivitu ztěžujeme použitím delších slov, která jsou obtížnější v rozlišení.

 *Sluchové rozlišování/diferenciaci trénujeme taktéž hrou, při které žáci sedí v kruhu nebo v lavici s hlavou skloněnou. Reagují pouze domluvený smluvený zvuk, signál, např. hlas kukačky „ku-ku-ku-ku“. Při dalších opakováních této hry obměňujeme a zařazujme nejrůznější zvuky. Obdobou této hry je poznávání určitého slova – např. „červený“. Učitel vypráví pohádku, žáci se probudí, když uslyší smluvené slovo.

Tyto aktivity doporučíme i pro domácí procvičování, kde se dá lépe rozlišit, jak žák aktivitu zvládá či zda tuto oblast potřebuje posílit.

Doporučená literatura – vhodné pracovní listy

 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP, Brno. 2008.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 – Logopedická cvičení I. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-260-7.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V.; BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 7 – Logopedická cvičení II. Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-261-4.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou I. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o. Praha, 2004.  ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Pražská pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o. Praha, 2004. ISBN 80-239-4083-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 3. 2012
Příspěvek shrnuje jednu z oblastí sluchového vnímání. Čtenářům nabízí zajímavé aktivity k dostatečné stimulaci a rozvoje dítěte/žáka. Legislativa: Vzdělávání předškolních dětí v době před nástupem do povinného vzdělávání vymezuje podmínky Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, a to jak pro mateřskou školu, tak také pro přípravné třídy základních škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

metodické karty + vyrobené pomůcky, reálné předměty

Téma článku:

Přípravné třídy