Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě?
Odborný článek

Jaké oblasti rozvíjet u žáků v přípravné třídě?

24. 2. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Jiří Novotný
Spoluautor
Petra Novotná

Anotace

Aby žák mohl být ve škole (v 1. třídě) úspěšný a naučil se správně číst, psát a počítat, potřebuje kromě schopnosti koncentrace, ovládání pracovních návyků také disponovat schopnostmi v oblasti grafomotoriky, sluchového vnímání, zrakového vnímání, hrubé motoriky (pohyby celého těla), jemné motoriky (pohyby rukou), předmatematických představ, v oblasti řeči a komunikace, orientace v prostoru, vpravo/vlevo, v čase.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě.

V přípravné třídě mají žáci jeden školní rok na to, aby si osvojili a procvičili všechny potřebné oblasti pro hladký vstup do 1. třídy. Každý přichází s jinou výbavou, u každého žáka jsou silné a naopak oslabené jiné oblasti. Celkově však jedna bez druhé neplní svou funkci, je tedy třeba rozvíjet všechny současně.

Jak materiál používat?

 Doporučené aktivity pro přípravné třídy jsou rozděleny do několika kapitol, podle tématu, který rozvíjí:

  • Jak rozvíjet sluchové vnímání?
  • Jak rozvíjet zrakové vnímání?
  • Jak rozvíjet motoriku?
  • Jak rozvíjet řeč a komunikaci?
  • Jak rozvíjet orientaci v prostoru, vpravo/vlevo, v čase?
  • Jak rozvíjet předmatematické představy?

Každá kapitola je poté rozdělena na několik podkapitol tak, aby byla dodržena posloupnost od nejsnazšího k nejtěžšímu. Učitel tedy volí hodinu tak, že aktivity z různých kapitol kombinuje, ale dodržuje zásadu, aby jednotlivé oblasti a zejména jejich úkoly šly od nejsnazšího k nejtěžšímu.

Inspiraci k vytvoření didaktických materiálů (pracovních listů) naleznete v doporučené literatuře. I když mnohé hry a aktivity provádíme s reálnými předměty.

Dobrý start v 1. třídě jaké také ovlivněn spoluprací rodiny a školy. Důležité je nastavit si s rodiči žáků pravidelná setkání, na kterých s nimi probereme, názorně ukážeme, jakými aktivitami se právě zabýváme. Správná posloupnost je taková, že učitel určitou oblast procvičí s žáky ve škole a doma v ní poté rodiče pokračují s žákem s využitím pracovních listů. Např. ve škole s žáky vyvozujeme první hlásku ve slově pomocí maket ovoce nebo zeleniny a doma žáci toto téma procvičují pomocí obrázků z pracovního listu.

Rodičům také na setkání vysvětlíme, jaké obtíže nastávají, pokud žák danou oblast nemá dobře osvojenou (k tomuto lze využít následující publikace):   

  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Computer Press, Brno 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
  • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Computer Press, Brno 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.

Rodiče také pozveme na hodinu, kde vidí, jak žák pracuje, do hodiny je zapojíme. Na konci rodičovského setkání vždy necháváme prostor na to, aby rodiče mohli dávat dotazy, často se dotazují na jednotlivé oblasti, popisují, jak se jim daří či nedaří, jak je mohou posílit.

Legislativa

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k systematické přípravě těchto dětí na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Do přípravné třídy jsou taktéž přijímány děti s odkladem školní docházky z důvodu školní nezralosti.

Zřizovat přípravné třídy umožňuje základním školám:

  • školský zákon / zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, který uvádí:

§ 47 Přípravné třídy základní školy

(1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

(2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

  •  vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, k tomu stanovuje následující:

 §7 Přípravné třídy

 (1) Nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15.

 (4) Obsah vzdělávání v přípravné třídě se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu.

 (5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených RVP ZV pro první ročník (tj. v rozsahu 18–22 hodin).

 (6) Učitel přípravné třídy vypracuje na konci druhého pololetí školního roku zprávu o průběhu školní přípravy dítěte v daném školním roce. Zpráva obsahuje vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV.

 §1  Organizace vzdělávání

 (6) Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách a při akcích souvisejících s výchovně-vzdělávací činností školy stanoví škola zařazování přestávek podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

Podle § 16, odst. 9. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) je možno pracovat v přípravné třídě za pomoci asistenta pedagoga.

Podle § 6 a § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, může ve třídě učit pedagog s aprobací pro předškolní vzdělávání, pedagog s aprobací pro základní vzdělávání 1. stupně nebo speciální pedagog.

Použitá literatura:

  Další doporučená literatura:

Literatura a použité zdroje

[1] – Přípravná třída. [cit. 2012-2-20]. Dostupný z WWW: [http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/pripravna_trida.pdf].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Přípravné třídy