Odborný článek

Titulní strana

Anotace

Titulní strana je interaktivní lekce pro výuku dějin světových velmocí na přelomu 19. a 20. století, období zvaného „belle époque“ nebo také „fin de siécle“. Výstupem projektu je poster – titulní strana fiktivních novin z dané doby a daného státu. Žáci kombinují politické dějiny s událostmi z oblasti vědeckého a technického pokroku, kultury, společenského života apod. Žáci hledají a třídí informace, komunikují ve skupině, prezentují výsledky své práce před ostatními.

Cíl

Seznámit se s dějinami důležitých států na přelomu 19. a 20. století, s obdobím zvaným belle époque nebo také fin de siécle. Pochopit a posoudit, které skutečnosti vedly k označení daného období uvedenými slovními spojeními. Vyzkoušet si tvorbu jedné strany novin, spolupracovat, diskutovat.

1.  Zadání

 • Pracujeme s učebnicí Dějiny novověku od nakladatelství Dialog (jiné nejsou tak vhodné pro samostatnou a interaktivní práci žáků, bez ní by bylo třeba najít patřičnou stranu, odstavec apod., ale spíše pracovat s internetem nebo jinou literaturou).
 • Skupiny žáků dostanou zadány státy (např. 4 lidé – Anglie, s. 142–143, 4 lidé – Francie, s. 142–143, 3 lidé – severské země, 142–143, 5 lidí – Rusko, 144–145, 4 lidé – Německo, s. 154–155, 4 lidé – Habs. mon., s. 146–147, 4 lidé – USA, s. 112–113; je možné vynechat severské země, pokud nebude dostatek lidí. V početnějších skupinách je možné ubrat jednoho člověka. Je také možné nechat udělat z tématu jednoho státu dvoje noviny a zadat jim politickou orientaci – např. Rusko: menševici a bolševici –, to i na úkor oněch severských zemí. Velmi zajímavá je pak konfrontace).

2.  Domácí práce

 • Každý se seznámí se svým státem a jeho dějinami na přel. stol., vyberou hlavní události (každý si vypíše 8–10 bodů). Doplní je o některá nejzajímavější fakta z vědy, kultury, politických proudů, životního stylu, dobývání dosud neznámých končin atd. (každý asi tak 5 bodů). Vše podle předchozích kapitol na s. 106–141, které jsme probrali dříve.
 • Je možné využít lekci Titulní strana i dvakrát, pokud byste chtěli výše zmíněné kapitoly nepolitických dějin neprobírat. Pak by bylo třeba dát žákům více času na domácí přípravu i na skupinovou přípravu posteru – titulní strany. Každý by si sám doma vybral, co je podle něj zajímavé z těch mnoha kapitol, a pak z diskuse s ostatními ve skupině vyplyne to, co „otisknou“. Chtělo by to také intenzivnější vedení pedagogem.

3.  Práce v hodině

 • Členové skupinky dají dohromady, co si připravili doma. Vyberou nejdůležitější informace (nemusí se řídit datem, mohou některé věci dát do novin, i když se nestaly ve stejnou dobu) a vymyslí titulky, pak ještě začátky článků (podtitulky). Titulky nejsou zkopírované informace z učebnice, musí mít názor, mohou vyjadřovat hodnocení ze strany redakce tisku. Tak získají každé noviny svůj názor a politický postoj. Titulky v novinách by neměly být suchými informacemi. Mohou být i provokující, nedoříkávat věci do konce, lákat čtenáře k tomu, aby si článek přečetl. Podtitulky / začátky článků (cca 1 věta) to pak mohou vysvětlovat.
 • Vymyslí název novin zvolené země. Může už naznačovat politický názor redakce, může být v jazyce příslušné země (zde může pomoci učitel, nebo spíše kolegové jazykáři).
 • Články rozvrhnou na titulní stranu, nakopírují fotky z učebnice / vytisknou z internetu. Zbytek místa dolepí z běžných současných novin (domácí příprava), obsah už nemusí odpovídat titulku a začátku. Jde jen o to, aby výsledná podoba připomínala noviny.

4.  Prezentace

 • Prezentace posteru ostatním skupinám může proběhnout formou pokřikování kamelotů, kteří chtějí prodat noviny. Vykřikují (pochopitelně každá skupina zvlášť a každý člen skupiny samostatně) titulky a podtitulky. Jestliže někdo z posluchačů má pocit, že nechápe sdělení onoho článku z titulku a podtitulku, může se kdykoliv zeptat. Prezentující skupina je natolik připravena, aby byla schopna krátce sdělit, co se to vlastně v jejich státě stalo a co to znamená. Je dobré žáky povzbudit, aby se ptali. Můžeme se zeptat, jak rozuměli právě přečtenému titulku.
 • Učitel si vybírá konkrétní informace / titulky, u kterých se pozastaví, vysvětlí je nebo na ně zvláště upozorní.
 • Prezentované titulní strany se pak vystaví na nástěnku, aby si je případní zájemci mohli později prohlédnout a prostudovat.

Reflexe

Vytváření posteru je formou prezentace získaných informací. Není to výklad, referát. Je to tvůrčí práce, protože je třeba vymyslet nějakou grafickou formu. Když se vytváří titulní strana novin, mohou tvůrci uplatnit i slovní hříčky, mnohosmyslné titulky, které je třeba vysvětlit a přitom vlastně provádí již další myšlenkovou operaci se získanými daty. Stejně tak posluchač je nucen přemýšlet, která strohá historická informace se za titulkem skrývá. Rozluštěním takové hříčky objevuje tvůrce i posluchač nové významy a souvislosti a díky této operaci si také fakta lépe zapamatuje.

Titulní strana novin je pro práci o tomto historickém období velmi vhodná, protože v této době se jednalo o hlavní médium. Tato aktivita tak mimo jiné splňuje i cíle průřezového tématu Mediální výchova.

Velmi zajímavé je, když se střetne historická informace se současným článkem, který je k ní náhodou přilepen, a náhodou vznikne souvislost, o které se dá diskutovat. Mnohdy zjistíme, že některé věci se nemění nebo že se stále opakují.

Literatura a použité zdroje

[1] – MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny novověku. 1. vydání. Liberec : DIALOG, 2003. 180 s. ISBN 80-86761-04-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
112.3 kB
Dokument
Titulní strana – Anglie – Queen
doc
172.85 kB
Dokument
Titulní strana – Rusko – Izvestija
doc
103.52 kB
Dokument
Titulní strana – Rakousko-Uhersko – Feuer
doc
1.14 MB
Dokument
Titulní strana – USA – Times
doc
99.61 kB
Dokument
Titulní strana – Rusko – DNES
doc
82.03 kB
Dokument
Titulní strana – Francie – Aurore

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 11. 2011
Autoř předkládá zajímavý nápad, který při probírání učiva maximálně zapojí žáky, vede je k samostatnosti a zodpovědnosti za odvedenou práci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

noviny (přinesou žáci z domů), lepidla, balicí papíry, tlusté fixy, nůžky