Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co je dramatická výchova
Odborný článek

Co je dramatická výchova

Anotace

Tento článek slouží jako stručné představení dramatické výchovy a zároveň slouží jako úvod pro zveřejněné přípravy lekcí tohoto předmětu vyučovaných na 1. i 2. stupni ZŠ.

Dramatickou výchovu nelze v dnešní době chápat jen jako zájmovou aktivitu, ale hlavně jako doplňující vzdělávací obor rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Škola si ji tedy může dle vlastního uvážení zařadit do svého školního vzdělávacího programu jako jeden z vyučovacích předmětů. Dramatická výchova však může plnit i funkci metody vyučování jiných předmětů na základní škole a to zejména pro svou blízkost s českým jazykem a literaturou, vlastivědou, prvoukou, výtvarnou a hudební výchovou.

Na rozdíl od ostatních předmětů vyučovaných na základní škole má dramatická výchova přednosti zejména v osobnostním a sociálním rozvoji žáků. Jde především o využívání prvků a postupů dramatického umění, kde je základem zejména improvizace a dramatická hra. Díky dramatické hře dostávají žáci možnost zažít situace, se kterými se mohou setkat nejen v nejbližší době, ale především v průběhu svého dospívání, dospělosti či stáří, tedy v průběhu celého života.

Improvizace učí žáky jednat v navozených situacích podle svého přesvědčení a představ bez ovlivnění jinou osobou. Jejich řešení vzniká na základě okamžitého nápadu a nálady. Nutno dodat, že navozené situace se pro žáky stávají skutečnými, a tím vzniká hluboký prožitek, díky kterému se nevědomě připravují na život. Zjednodušeně lze říci, že si mohou tak trochu dopředu prozkoumat a ohmatat dané okolnosti a připravit se na ně, protože v dramatické výchově je možnost vždy děj ve hře znovu a znovu opakovat, vyzkoušet různé možnosti řešení a vybrat z nich to nejlepší.

Důležitý je i fakt, že žáci neprožívají situace jen sami za sebe, ale mají také možnost vstoupit do role někoho jiného a podívat se na danou situaci jeho očima. To dává žákům možnost zažít, pochopit a orientovat se v lidských pocitech, myšlenkách, názorech a rozhodnutích. Mohou se tak seznámit se spoustou skutečných motivů jednání, které pro ně byly dosud nečitelné, a naučit se v nich orientovat. Díky tomu jsou schopni nahlížet na ostatní jedince jako na jedinečné osobnosti, které si zaslouží pozornost a zároveň se dokáží odpovědně rozhodovat, kdykoli je to zapotřebí. Dramatická výchova umožňuje stavět na vlastní zkušenosti a prožitku a tím vzniká hluboký a trvalý efekt.

Nutno uvést, že dramatická výchova pomáhá utvářet bohatou osobnost žáků i tím, že je vede k uvědomění si vlastní hodnoty, schopnosti sociálního porozumění, spolupráci s ostatními a otevření se svému okolí. Díky metodám a technikám, které lze v dramatické výchově využívat, umožňujeme zároveň u žáků systematicky rozvíjet a kultivovat prostředky lidské komunikace, a to od základních somatických dovedností, jako jsou tvoření dechu, hlasu, artikulace, správné držení těla apod. přes psychofyzické jednání až k využití těchto prostředků k dramatické tvorbě a uplatnění v běžných životních situacích.

Je tedy patrné, že podstatou dramatické výchovy je především práce s mezilidskými vztahy, se situacemi, v nichž se mezilidské vztahy projevují a které vychází z dětské hry „jako“. Důležitá je přitom nejen přeměna osob a jejich jednání, ale všeho, co je do hry zahrnuto: prostor, předměty i zvuky. Dramatická výchova tak poskytuje maximální prostor pro rozvíjení sociálních dovedností týkajících se komunikace ve skupině a vede žáky ke spolupráci, sebereflexi a seberegulaci při skupinové práci, k aktivnímu zapojování při hledání a naplňování společného cíle a řešení. K tomu využívá obrovskou škálu metod a technik.

Nelze opomenout, že součástí dramatické výchovy jako předmětu může být rovněž proces vznikání divadelního nebo přednesového tvaru, případně i jeho veřejné předvedení. Vystoupení však není hlavním cílem práce s žáky, neboť stěžejní je právě tvůrčí proces sám.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Kratinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 10. 2011
Příspěvek poskytuje důležité argumenty pro zařazování Dramatické výchovy do výuky. Upozorňuje i na Dramatickou výchovu jako metodu využitelnou v ostatních předmětech. Co ale tato metoda konkrétně obnáší a jak ji využívat? Bylo by přínosné se do budoucna blíže věnovat ukázkám vhodného, ale i nevhodného využití této metody v praxi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Dramatická výchova a její využití v praxi.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Dramatická výchova 1. stupeň