Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projektové vyučování – Život v pravěku
Odborný článek

Projektové vyučování – Život v pravěku

Anotace

Projektové vyučování se vyznačuje nasměřováním činností žáků k vytvoření produktu. Jde o společné přemýšlení, hledání, diskusi a řešení k dosažení konkrétního cíle. Jedná se o týmovou spolupráci. K dosažení cíle využívají žáci všechny dostupné informační zdroje (encyklopedie, časopisy, internet, exkurze...). Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené. Ve 4. ročníku dochází k prvnímu hlubšímu seznámení dětí s životem pravěkých lidí – způsob lovu, bydlení, ošacení, společenský život… Téma Pravěk umožňuje propojit činnosti z různých vzdělávacích oborů. Je přitom možné klást větší či menší důraz na historii, výtvarnou tvořivost, práci s jazykem a s informacemi. Projektové vyučování je vhodnou organizační formou pro realizaci tématu Život v pravěku.

Anotace projektu

Pravěk je téma životu a zkušenostem dětí velmi vzdálené. Ve 4. ročníku dochází k prvnímu hlubšímu seznámí žáků s životem pravěkých lidí – se způsobem lovu, bydlení, ošacení, společenského života… Téma Pravěk umožňuje propojit činnosti z různých vzdělávacích oborů. Je přitom možné klást větší či menší důraz na historii, výtvarnou tvořivost, práci s jazykem a s informacemi.                                 

Forma realizace: vícedenní projekt pro 4. ročník ZŠ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Cíle:   

Člověk a jeho svět (Vlastivěda – Vl)

 • pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 • využívá knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti         
 • orientuje se v hlavních reáliích minulosti
 • srovnává a hodnotí způsob života a práce předků na našem území v minulosti – seznámí se s životem pravěkých lovců

Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk – Čj)

 • čte s porozuměním přiměřené texty potichu i nahlas
 • zapojuje se do diskuse, dodržuje pravidla dialogu a zásady komunikace
 • vyjadřuje slovně své pocity z přečteného textu
 • formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky k textu
 • zpracovává informace získané vlastní prací s encyklopediemi a jinou literaturou
 • seznámí se s dílem Eduarda Štorcha Lovci mamutů

Matematika a její aplikace (Matematika – M)

 • vyhledává, sbírá a třídí data
 • zaznamená data na časovou přímku

Umění a kultura (Výtvarná výchova – Vv)

 • vytváří vizuálně obrazné vyjádření
 • volí vhodné výtvarné prostředky pro vyjádření svých představ

Člověk a svět práce (Pracovní činnosti – Pč)

 • organizuje a plánuje svoji pracovní činnost
 • vybírá vhodné materiály k výtvarnému zpracování z hlediska účelu
 • vytváří jednoduchými postupy předměty z tradičních i netradičních materiálů

Osobnostní a sociální výchova

 • pracuje ve skupině, podílí se na vytváření pravidel, přijímá roli v týmu
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, chová se k druhým ohleduplně
 • přispívá k diskusi, oceňuje zkušenosti druhých, čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

Popis projektu

Motivace

Postupy,

metody

Cíle

Mezioborové

vazby

Volné psaní

Po stanovenou dobu písemně zaznamenává všechny své poznatky a myšlenky, které ho napadají, když se vysloví slovo Pravěk.

Vl, Čj

 

Brainstorming ve skupině

Uvádí a zapisuje své názory na téma Pravěk, vnímá názory spolužáků na dané téma.

Vl, Čj

Zuřivý reportér

Uvádí, zda by chtěl nebo nechtěl žít v pravěku, svůj postoj argumentuje.

Čj

Čtení

Seznámí se s dílem Eduarda Štorcha Lovci mamutů, čte ukázku z jeho díla.

Čj

Mapování možností, třídění návrhů

Postupy, metody

Cíle

Mezioborové

vazby

Exkurze do muzea

Navštíví muzeum historie, seznámí se s archeologickými nálezy.

Vl, M

Film

Sleduje film o životě pravěkých lovců.

Vl

Práce s informačním materiálem

Studuje texty v učebnici. Navštíví knihovnu a vyhledá knihy o pravěku. Čte a zpracovává informační zdroje z internetu. Pracuje s daty v encyklopediích.

Vl, Čj, M

Ano – ne

Při práci s textem rozhoduje, zda tvrzení v tabulce jsou pravdivá či nikoliv.

Vl, Čj

Párové čtení

Studuje danou část textu, reprodukuje přečtený obsah, formuluje otázky.

Vl, Čj

Insert

Studuje text a zaznamenává do textu své poznámky – různými způsoby označuje informace, které zná či nikoliv.

Vl, Čj

Myšlenková mapa

Spolupracuje na tvorbě myšlenkové mapy na dané téma – Čím se živili, Jak lovili, Co si oblékali, Jak bydleli, Pravěké umění, Práce mužů a žen…

Vl, Čj

Skupinová práce

Pracuje s informacemi, zapojuje se do diskuse, objasňuje své názory a postoje. Studuje informační texty, vybírá důležité údaje, posuzuje jejich použitelnost a významnost.

Vl, Čj, M

Dramatizace

Posunky a řečí těla se snaží vyjádřit různé situace – komunikace beze slov.

Dramat. v.

Časová přímka

Zhotoví časovou přímku, zaznamená do ní dobu pravěkých lovců a současnost.

M

Tiché čtení

Čte knihu Lovci mamutů od Eduarda Štorcha.

Čj

Řešení

Postupy, metody

Cíle

Mezioborové

vazby

Diskuse

Navrhuje pracovní postup a pravidla pro vytvoření skupinového úkolu.

Vl, Čj

Dohoda

Vyjadřuje své názory na konečnou podobu skupinového díla, přijímá názory členů skupiny, vytváří přehled o tématu.

Vl, Čj

Skupinová práce

Zpracování knihy Život v pravěku. Vytváří „výukový list do knihy“ Život v pravěku na dané téma – Čím se živili, Jak lovili, Co si oblékali, Jak bydleli, Pravěké umění, Práce mužů a žen… (každá skupina má přidělené jedno téma).

Vl, Čj, Vv

Práce s počítačem

Vytvoří prezentaci na dané téma (každá skupina má své téma).

Informatika

Prostorová tvorba – pravěké obydlí, mamuti

Z různých materiálů (dřevo, kamení, kůže…) sestaví jednoduché pravěké obydlí – sídlo lovců mamutů.

Z papíru a vlny vyrobí mamuta.

 Pč
Kresba, malba

Kreslí a maluje pravěká zvířata.

Vv

Prezentace výsledků práce, kompletace produktu 

Postupy, metody

Cíle

Mezioborové

vazby

Prezentace výsledku skupinové práce

 

 

Informuje spolužáky o výsledcích svého týmu – seznámí spolužáky se svým „výukovým listem“ do knihy Život v pravěku.

Pustí prezentaci vytvořenou na počítači na dané téma.

 

Vl, Čj

Informatika

Kniha Život v pravěku

Kompletuje knihu Život v pravěku spojením výukových listů vytvořených jednotlivými skupinami.

Pč, Vv

Výstava

Zorganizuje výstavu z výtvarných děl vytvořených během projektu – připravuje propagaci a organizaci výstavy.

Čj, Vv

Přednáška

Zrealizuje jednoduchou přednášku pro spolužáky z jiných tříd na téma Pravěk – prezentuje společně vytvořenou knihu, promítá prezentace na počítači.

Vl, Čj

Reflexe

Postupy, metody

Cíle

Mezioborové

vazby

Komunitní kruh

Hodnotící list

Kytička pocitů

Vyhodnotí výsledky i průběh projektu.

Zhodnotí přínos osobní i ostatních.

Vyjádří své pocity a vysvětlí souvislost mezi pocitem a prožitkem.

Osobn. v.

Čj

Osobn. v.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Šárka Mikesková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 9. 2011
Článek Život v pravěku je ukázkou projektového vyučování, do kterého je zapojeno více vzdělávacích oblastí. Najdeme zde přesný metodický postup a ukázky různých forem práce. Přínosná je ukázka prezentace žákovské práce a reflexe na daný projekt.

Hodnocení od uživatelů

Radek Sárközi
15. 9. 2011, 23:12
Tip na hru k tématu Pravěk: http://www.svet…820.html

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace