Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 12 – Denní režim
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 12 – Denní režim

6. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Černá

Anotace

Příspěvek představuje vyučujícím žáků-cizinců způsoby, aktivity a metody, kterými mohou žákům s odlišným mateřským jazykem pomoci zvládat slovesné tvary tématu Denní režim. Pracovní karty přinášejí řadu sloves, která pojmenovávají činnosti spojené s běžným režimem dne. Žáci si osvojují význam sloves a jejich správné tvary, používané v obvyklých situacích v běžném denním kontaktu. Porozumí tak lépe nejen pokynům a doporučením učitele, ale naučí se prakticky používat správné výrazy i pro pojmenování vlastních aktivit doma i ve škole.

Příspěvek č. 12 je o tématu Denní režim. Pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem je vybráno deset sloves tak, aby pokryla základní aktivity celého dne. Pro tento tematický okruh byla vybrána slovesa:

 1. VSTÁVAT
 2. MÝT SE
 3. SNÍDAT
 4. UČIT SE
 5. JÍST
 6. OBĚDVAT
 7. HRÁT SI
 8. PRACOVAT
 9. VEČEŘET
 10. SPÁT

Pořadí sloves odpovídá chronologii aktivit, avšak pro výuku je vhodné a praktické volit jejich nácvik podle aktuální potřeby, v pořadí, které si zvolíme sami, a to v jedné vyučovací hodině nebo v izolovaných výukových jednotkách.

Cíl příspěvku

Tento článek si klade za cíl naučit žáky správně pojmenovat své denní aktivity, porozumět informacím od učitelů a vychovatelů. Hlavním cílem je usnadnit žákovi orientaci v nejběžnějších situacích, užívat vhodné slovesné tvary pro popis svých činností.

Dílčí cíle

 • na konci práce s kartou si žák osvojí slovníkovou podobu slova a tvary užívané nejčastěji (produktivní i receptivní forma)
 • žák dokáže vyjádřit postup jednoduchých činností v časovém sledu  vstávat, mýt se, snídat a osvojí si správné tvary pro 1. os. č. j.  vstávám, myji se, snídám
 • žák se učí přiřazovat slovesné tvary k časové ose, např. ráno vstávám, obědvám ve 12 hodin
 • a konci práce celkem umí odpovídat na otázky Kdy vstáváš? V kolik hodin obědváš? Co děláš odpoledne? Co děláš večer?

Návaznost na téma

Tento text bezprostředně navazuje na téma č. 2  Co děláme ve škole, č. 6  Čísla, č. 7  Jídlo a pití, č. 8  Tělo. Dále je úzce propojen s tématem č. 11  Čas. Je vhodné propojovat tato témata, slovní zásoba okruhů je spojená a umožní rozvíjet chápání souvislostí, jak ve školním životě, tak mimo školu.

Cílová skupina: žáci cizinci, pokročilí

Časový nárok: 225 minut, tj. asi 2025 minut na 1 pracovní list

Příprava

Před výukou je potřeba si v dostatečném časovém předstihu připravit prostředí pro výuku a vhodné pomůcky. Pracovní karta je dílčí součástí výuky. Doporučuji připravit si dostatek velkých obrázků, malé obrázky s činnostmi, různé názorné pomůcky z domácího i školního prostředí.

Metodika

Příloha příspěvku obsahuje deset pracovních karet s jednotlivými slovesy a jejich tvary. Na kartě jsou zejména tvary pro 1. os. č. j. a tvary rozkazovacího způsobu. Jde o tvary, které by měly být osvojeny a procvičovány přednostně, protože s jejich používáním se žáci setkávají nejčastěji. Osvojit si kompletní časování sloves není náplní ani cílem práce s kartami a ani to v této fázi vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem není žádoucí. Karty žáci používají jako slovník, proto je potřeba, aby si postupně doplňovali a spojovali informace ze souvisejících oblastí a upevňovali si tím získané jazykové znalosti.

V průběhu výuky se žák setká vždy nejprve se zvukovou podobou slova. Je na učiteli, jaký postup zvolí, dbáme na správnou výslovnost, doplňujeme názornou ukázkou, gestem, pantomimou. Následují aktivity, které podpoří správné pochopení výrazu a spojení slyšeného a konkrétní činnosti, obrázku, věci. Vizualizace v rámci pracovního prostoru napomůže při práci s kartami  ve třídě připravíme velkou pracovní plochu, kam žáci v průběhu probírání tématu zakreslují, zapisují, lepí vše, co s tématem souvisí. Práce s kartou, tedy její vyplňování, je vhodné zařadit jako průběžně shrnující či závěrečnou aktivitu. Při vyplňování karet mají tedy žáci oporu ve vlastnoručně vytvořené názorné pomůcce. Vybraná slovesa rámcově vystihují obvyklý denní režim, je však zcela libovolné, v jakém pořadí se s nimi žáci seznámí.

Metodické poznámky k aktivitám a k užití karet:

Karta 1: VSTÁVAT

 • žáci spí s hlavami na lavici, učitel zazvoní budíkem a doplní hlasitým VSTÁVAT!!! Využijeme básničku z karty učitel obmění jméno a vstává jen jeden z žáků, pak se žáci v buzení ostatních střídají. Připravíme velký obrázek postele  vstávám z postele  význam slova postel na základě ukázky žáci pochopí velmi snadno. Na velkou pracovní plochu ve třídě si všichni umístí obrázek postele a vystřiženou figurku v pyžamu se svým jménem (1015 minut), vyplníme pak první stranu karty, několikrát si zopakujeme básničku, zesilujeme hlas... Pro procvičení jednotlivých tvarů slovesa druhá strana karty volíme otázky a odpovědi úměrné věku a schopnostem žáků.

Karta 2: MÝT SE

 • hodinu začínáme kolem umyvadla, procvičujeme názorně Petr se myje, paní učitelka se myje atd., význam slov mýdlo, umyvadlo, voda přiřazujeme paralelně, navazujeme na téma Tělo Co si myjeme? Žákům připravíme papírové ručníky, hra je baví, je třeba dbát na bezpečnost  vlhká podlaha atd. Pomocí kalendáře a hodin vysvětlíme obsah básničky a učíme se ji společně číst z karty, případně recitovat (1015 minut ), následně vyplňujeme na kartě první část, navážeme dramatizací básničky a doplníme několika otázkami na procvičení slovesných tvarů.

Karta 3: SNÍDAT

 • připravíme si obvyklou vzorovou skutečnou snídani, na papírových hodinách nastavíme dobu snídaně, máme připravený výběr potravin i nádobí slovo ráno jako doplňující výraz vysvětlíme na hodinách aktivita Já snídám nastavení hodin, výběr potravin, odpoveď Já snídám v...... hodin, já snídám...... např. rohlík atd. Co snídá Petr?... Žáci si pomáhají v odpovědích, hra je zajímá, propojují už získanou slovní zásobu. Vyplníme první stranu karty, zopakujeme podle druhé strany používané tvary a přečteme básničku. Na pracovní plochu ve třídě si každý nakreslí ke slovu SNÍDÁM to, co má rád k snídani, a podepíše se. (25 min.)

Karta 4: UČIT SE

 • navazujeme na téma Co děláme ve škole použijeme také hotové karty z tohoto tématu, návodné otázky Co děláš ve škole? přejdou do otázky Co se učíš ve škole? a vybíráme společně vhodné karty k odpovědím typu Ve škole se učím číst... (max. 10 min.) Vyplníme slovo UČIT SE na kartě a přečteme si správné tvary z druhé strany karty, pak doplníme první stranu celou a žáci na plochu ve třídě chodí psát, co se ve škole učí. Závěr práce s kartou věnujeme básničce, průběžně se snažíme naučit ji žáky zpaměti.

Karta 5: JÍST

 • pracujeme s obrázky nejrůznějších potravin pexeso apod., i se skutečnými poživatinami, na stůl rozložíme obrázky i názorné ukázky, navazujeme na téma Jídlo a pití rozdělíme žáky na skupinu Ovoce a Zelenina nakupují z předloženého sortimentu ovoce nebo zeleninu, pojmenovávají, co nakoupili, říkají, co mají rádi. Zkoušejí doplnit větu Nakoupíme a teď budeme... (JÍST). Co jíme doma? Co jíme ve škole? Jaké jídlo je ještě na stole? (15 min.)

Připravíme si maketu nakrájeného jablka  vyzýváme žáka Jez, Petře! a talířek putuje tak, aby se všichni vystřídali. Na kartě vyhledáme tvary slovesa a naznačíme, ať správně, tj. tvarem 2. os. č. mn., vyzvou k jídlu vyučující. Pokud se to nepodaří, situaci vhodnou hrou vysvětlíme. (5 min.) Následuje vyplnění první strany karty a závěr hodiny  žáci mají u sebe vše, co nakoupili, a dramatizujeme básničku z druhé strany karty. U TVARŮ ROZKAZOVACÍHO ZPŮSOBU VĚNUJEME PROCVIČENÍ DOSTATEK ČASU.

Karta 6: OBĚDVAT

 • pro práci s touto kartou je velmi dobré a možné domluvit si výuku v prostorách školní jídelny. Navazujeme opět na témata Jídlo a pití, Čas. Jde o spojení mnoha dosud zvládnutých slov, použijeme papírové hodiny, rozvrh hodin, sedneme si s žáky k jednomu stolu, přineseme jídelní lístek školní jídelny. Žáci nastaví na hodinách, kdy chodí ve škole jíst. Na kartě vyhledají slovo obědvat, vyplní celou první stranu  namalují, co rádi obědvají (max. 10 min.). Procvičíme na spojení oběd doma  oběd ve škole, kdo obědvá ve škole. Z jídelníčku si čteme názvy pokrmů a zkoušíme vyjádřit, co názvy znamenají. Žáci uplatňují aktuální zkušenosti. Na konci práce s touto kartou umí žák říct Já obědvám ve škole nebo Já obědvám doma. Společně pak naznačujeme, jak jíme polévku, a u toho výrazně čteme básničku. Ideální varianta je navázat skutečným obědem v jídelně, ale to je leckdy technicky nemožné.

Karta 7: HRÁT SI

 • k tomuto tématu si připravíme množství hraček  vlastní zdroje, družina apod., necháme žáky vybrat si, s čím si chtějí hrát, učitel si vybere také. Začíná učitel větou Já si hraju s..., ptá se S čím si hraješ, Jano?... Žáci mají před sebou kartu s tvary slovesa, ale odposlouchané slovo je důležitější. (max. 5 min.) Pak na pracovní kartu nakreslí svoji hračku a následně vyplní první stranu.

Trénujeme rozkazovací způsob a poznávání hraček  Hraj si s...! Žáci si chodí vybírat správnou hračku, dělají si na lavici sbírku. Na závěr si nakreslí svoje hračky na druhou stranu karty. Téma je snadné, žáky baví a jazykově není obtížné.

Karta 8: PRACOVAT

 • obrázky různých profesí z učebnic, časopisů atd., názorné pomůcky, které vystihnou jednotlivé profese, nám navodí pracovní atmosféru. Sloveso je obtížné po stránce významové, po stránce jazykové problémy nenastanou. Použijeme návodné obrázky  pán pracuje v obchodě, paní pracuje v kuchyni. Použijeme první stranu karty včetně dokreslení obrázku (10 min.). Hra Na řemesla vyučující pantomimicky předvede druh práce  uklízet, mýt nádobí, žáci se snaží pojmenovat druh práce, pak se střídají  je třeba dát dostatek prostoru pro aktivitu, ne vše zvládnou pojmenovat (10 min.). Starší žáci pochopí  práce učitelky je učit, práce žáka učit SE. Na závěr hodiny přečteme text z druhé strany karty. Ptáme se Jak pracuješ doma? Ze hry Na řemesla si žáci pamatují některé aktivity a použijí je. Mohou zvládnout i profese rodičů, ale není to v této lekci nezbytné. Je komplikované izolovat sloveso pracovat od sloves, která přímo vyjadřují konkrétní činnost. V lekci jde zejména o to, abychom zastřešujícím slovesem pracovat naučili žáky pojmenovat celou škálu činností.

Karta 9: VEČEŘET

 • použijeme pracovní plochu ve třídě, papírové hodiny, navazujeme na výše uvedená témata, ptáme se V kolik hodin večeříš? Jaké jídlo rád večeříš? Žáci jsou u pracovní plochy, zapisují a kreslí to, co před tím vyslovili. Vyplníme pak první stranu karty (10 min.). Rozdáme talíře z papíru, připravíme druhou stranu karty, přečteme říkanku a pak společně předvádíme děj říkanky, v závěru můžeme udělat soutěž dvojic v dramatizaci textu.

Karta 10: SPÁT

 • hrajeme na Spáče  vysvětlíme a předvedeme žákům, že učitel k nim bude mluvit. Když žáci uslyší mezi ostatními slovy slovo SPÁT, ulehnou hlavou na složené ruce na lavici a předstírají spánek  frekvenci užití slovesa regulujeme podle toho, jak se žáci hrou baví (34 min.), budíme je slovem VSTÁVAT. Vyplníme první stranu pracovní karty a připravíme žákům do lavic papírové hodiny. Ptáme se V kolik hodin chodíš spát? Žáci nastavují hodiny a zkoušejí odpovědi. Nastavené hodiny si vystaví ve třídě, na pracovní ploše mají připravené obrázky postýlek a nalepují panáčky, píší k nim svoje jméno a doplní tvarem SPÍ. Na závěr hodiny učitel třikrát po sobě přečte říkanku z karty, žáci opakují, poslední čtení je šeptem, všichni na lavici opět spí. Na závěr lekce vlepí žáci své postýlky na pracovní plochu  na opačnou stranu, než mají obrázek Vstávání.

Shrnutí k užití karet: výše uvedené aktivity a postupy jsou jen inspirací, při samotné práci se otevírá široké pole působnosti a žáci se stanou spolutvůrci procesu osvojování učiva  využít jejich invenci, fantazii a tvořivost je vždy na místě.

Reflexe

Téma Denní režim je žákům blízké, slovesa s denním režimem související tvoří důležitou skupinu slov, která umožní orientaci v aktivitách člověka. Podaří-li se zapojit do procesu poznávání těchto sloves více smyslů a pestré aktivity, získají žáci jistotu v používání správných výrazů jak ve škole, tak mimo ni.

V souvislosti s procvičováním sloves se přidávají zcela logicky již známá podstatná jména i ostatní slovní druhy. Různými způsoby dochází k propojování s ostatními tématy a zároveň přidáváme nová slova, která se při častém opakování ve správných souvislostech spontánně přiřazují do aktivní slovní zásoby žáků  cizinců.

Velmi praktickou metodou je  v tomto celku práce zároveň s kartami a pracovní plochou, kterou si vytvoříme ve třídě, a žáci tak vidí nejen výsledky své práce, ale hledají si v takto vytvořeném slovníku správné výrazy, kdykoli to potřebují. Karty a pracovní plocha se jim tak stávají oporou při výuce jazyka.

Při výuce sloves  tedy při vyjadřování činností nám velice pomůže užívání mnoha názorných pomůcek z běžného života, využití prostor školy, které obvykle neslouží výuce, ale můžeme je bezpečně navštívit a využít pro zpestření aktivit. Žáci si pak snadno vybavují, ke které věci či ke kterému místu dané slovo patří. Pro dostatečné osvojení správných tvarů sloves využívám jednoduché opakování pomocí karet, ať už jde o infinitiv, tvary slovesné či o aplikaci tvarů v jednoduchých říkankových textech a větách. Poměrně obtížné sloveso pracovat žáci někdy déle vstřebávají, ale následně užívají ve správných souvislostech.

Během výuky často zjistíme, jak moc jsou poznatky v jazyce spjaté právě s okolnostmi učení a jak dobře si žáci pamatují například konkrétní text nebo obrázek z karty, rychle se v kartách orientují a spojují informace z nich se situacemi ve škole či doma.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
30.27 kB
Dokument
CITACE
pdf
386.72 kB
PDF
KARTA Č. 1 - VSTÁVAT
pdf
433.59 kB
PDF
KARTA Č. 10 - SPÁT
pdf
445.31 kB
PDF
KARTA Č. 2 - MÝT SE
pdf
478.52 kB
PDF
KARTA Č. 3 - SNÍDAT
pdf
498.05 kB
PDF
KARTA Č. 4 - UČIT SE
pdf
467.77 kB
PDF
KARTA Č. 5 - JÍST
pdf
342.77 kB
PDF
KARTA Č. 6 - OBĚDVAT
pdf
394.53 kB
PDF
KARTA Č. 7 - HRÁT SI
pdf
517.58 kB
PDF
KARTA Č. 8 - PRACOVAT
pdf
354.49 kB
PDF
KARTA Č. 9 - VEČEŘET

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Černá

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 9. 2011
Oceňuji doplnění karet metodickým návodem, ve kterém nalezneme spoustu zajímavých aktivit, které lze využít v běžné výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

pracovní karty, psací a výtvarné potřeby, názorné pomůcky, pexesa, časopisy, knihy, ostatní zdroje obrazových materiálů, balicí papíry a upevňovací materiál, nástěnky, pc, papírové hodiny, budík, papírové talíře, mýdlo, papírové ručníky, hračky, modely potravin, potraviny