Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > ICT gramotnost – Úvod
Odborný článek

ICT gramotnost – Úvod

13. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Úvod ke kapitole ICT gramotnost, která je součástí publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010. Tato publikace bude postupně zveřejněna ve formě seriálu článků.

„V teorii není rozdílu mezi teorií a praxí, v praxi ale je!"

Jan L. A. van de Snepscheut

V oblasti technologií a vzdělávání se setkáváme s termíny informační technologie, informační a komunikační technologie, digitální technologie, výpočetní technika a v návaznosti na ně s termíny informační gramotnost, ICT gramotnost, digitální gramotnost, počítačová gramotnost a všechny tyto přívlastky ještě dvakrát, jednou se slovem kompetence, podruhé s dovednostmi. Dalšími termíny, jež se v souvislos­ti s technologiemi a vzděláváním vyskytují, jsou mediální gramotnost, ICT digitál­ní gramotnost, počítačová a informační gramotnost, internetová gramotnost, síťová gramotnost, technologická gramotnost, hyper-gramotnost atd.

Zabýváme-li se problematikou pečlivěji, je zjevné, že v terminologii panuje určitá ne­ukotvenost, často různí autoři používají různé termíny k popisu stejné skutečnosti a naopak stejnými termíny popisují různé skutečnosti.

Co je tedy ICT gramotnost?

Známé tvrzení praví, že dnes je úkolem učitelů vést žáky k tomu, aby byli schopni nástroji, které nebyly ještě vynalezeny, řešit problémy, o kterých zatím nikdo netuší, že problémy jsou. Je vtipné a veskrze pravdivé.

O ICT zpravidla uvažujeme jako o konkrétních nástrojích, které nám umožňují vy­konávat určité činnosti, reagujeme na jejich bezprostřední přítomnost a nepolevující nabídku nových možností a využití. Jejich využíváním se mění povaha i struktura našich činností, nastavují se nové procesy a dříve či později i nová pravidla, jež s tímto využíváním bezprostředně souvisejí.

Učíme se nové technologie používat. Tady je nezbytné si uvědomit, že slovo používat neznamená pouze nějaký nástroj umět ovládat, ale i dokázat ho použít v různých situ­acích, rozpoznat možnosti jeho využití i v nových, s tímto nástrojem doposud nespo­jovaných kontextech. Nesmíme zapomínat, že součástí tohoto procesu jsou i nezdary, dané někdy tím, že jsme tento nástroj ještě zcela neovládli, ale někdy také tím, že se k některým činnostem prostě nehodí a jiný nástroj nebo jiný postup nám poslouží lépe. Vyhodnotit, v které z těchto dvou situací se nacházíme, a posoudit s nadhledem efektivitu svojí činnosti bývá tvrdý oříšek, který se daří rozlousknout až s narůstající zkušeností.

V dnešní době už ale nelze uvažovat o ICT jen jako o konkrétních nástrojích, je nutné je také vnímat v celku jako fenomén, který ovlivňuje řadu situací a dějů kolem nás a staví nás před nové situace a problémy, na které je třeba reagovat. ICT mají vliv na vývoj jak jednotlivých oborů lidského konání, tak celé společnosti. Rozvoj technolo­gií změnil zásadním způsobem dostupnost informací, a tím i způsoby, jak informace nahlížet, přistupovat k nim a pracovat s nimi. Současně, jak se mění způsoby práce, mění se i požadavky na strukturu dovedností a schopností, kterými člověk disponu­je. A naopak se ukazuje, že technologie ovlivňují myšlení a chování člověka. Přístup k informacím a technologiím má ekonomické a společenské důsledky nejen na úrovni jedince, ale i na úrovni místní a celosvětové. Slovní obraty „digitální propast" (digital gap, digital divide) nebo „problém globalizace" už mají své místo ve slovníku floskulí, přestože jde o závažné problémy.
 
V tomto duchu můžeme říci, že ICT gramotnost zahrnuje schopnost jedince používat technologie jako nástroje a současně porozumění technologiím jako fenoménu, který svět kolem nás ovlivňuje a neustále proměňuje.
 

Tento text byl převzat z publikace Gramotnosti ve vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Na přípravě textů v kapitole ICT gramotnost se podíleli členové odborného panelu, který vznikl při Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze:  

Mgr. Jan Berki – Technická univerzita v Liberci;  
Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D. – Katedra IT a technické výchovy PedF UK v Praze; 
Mgr. Petr Naske – Základní škola a Mateřská škola Červený vrch; 
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. – VÚP v Praze; 
RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. – Technická univerzita v Liberci; 
Mgr. Ivana Přichystalová – Česká školní inspekce; 
Ing. Pavel Roubal – Gymnázium Pacov; 
Mgr. Daniela Růžičková – VÚP v Praze; 
Ing. Marta Slawinská – Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně; 
PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D. – Katedra informatiky PF JU.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.