Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Unikátní stromy za školou
Odborný článek

Unikátní stromy za školou

6. 9. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Pavel Červený

Anotace

Projekt zaměřený na využití geoinformačních technologií ve výuce v souvislosti s propojením několika vzdělávacích oborů. Žijeme v informační společnosti, ve které vznikají nebo se rozvíjejí nejrůznější technologie. Tyto trendy je třeba zohledňovat také ve vzdělávání tak, aby žák, který opouští vzdělávací systém, měl dostatečný přehled a byl vybaven znalostmi či dovednostmi, které by mu pomohly při uplatnění v běžném životě. Vzdělávání v rámci geoinformačních technologií bývá často z nejrůznějších důvodů (časových, technických, odborných, ...) na školách opomíjeno. Tento celodenní projekt by mohl být příkladem, jak realizovat geoinformační technologie v rámci zeměpisného vzdělávání v souvislosti s využitím znalostí a dovedností žáků z více vzdělávacích oborů.

A. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Autor a garant projektu: Mgr. Pavel Červený

Škola: 11. ZŠ Plzeň (Baarova 31) 

Téma projektu: Unikátní stromy za školou

Lokalizace: Plzeň (Borský park) 

Vysvětlení pojmů:

Za školou – Borský park na okraji města Plzně ležící přibližně 500 m od 11. ZŠ Plzeň.

Unikátní strom – strom, který z hlediska výšky nebo obvodu výrazným způsobem převyšuje ostatní stromy nebo se jedná o druh, který se v lokalitě jinak nevyskytuje (kritéria si ale žáci volí sami).

Cíle projektu:

Hlavní cíl:

 • využít geoinformační technologie ve výuce (propojit několik vzdělávacích oborů a využít osvojených aktivit při dalším vzdělávání).

Dílčí cíle: 

 • lokalizovat (zaznamenat polohu), zdokumentovat a charakterizovat 6 unikátních stromů v Borském parku;
 • zaznamenat prošlou trasu mezi těmito stromy;
 • vizualizovat polohu a charakteristiku stromů a prošlou trasu v prostředí aplikace GoogleEarth (vytvořit mapu);
 • prezentovat výsledky práce. 

Pomůcky: přístroj GPS, fotoaparát, klíč pro určování druhů dřevin, psací potřeby, terénní zápisník, měřidlo, PC s aplikací GoogleEarth, dataprojektor. 

Mezipředmětové vztahy: přírodopis (určování druhů dřevin), matematika (měření, odhady, úhly, podobnost), zeměpis (geoinformační technologie, úhel dopadu slunečních paprsků – roční období), informatika (práce s fotografií). 

Metody: názorná demonstrace, vysvětlující popis, diskuse. 

Organizační formy: skupinová práce. 

Ročník: 8. nebo 9. 

Výstupy: Žák:

 •  zaznamenává aktuální polohu do přístroje GPS;
 •  zaznamenává prošlou trasu do přístroje GPS;
 •  využívá navigace k vybraným bodům pomocí přístroje GPS;
 •  vizualizuje data z přístroje GPS do prostředí aplikace GoogleEarth;
 •  pracuje s přenesenými daty v prostředí aplikace GoogleEarth;
 •  vytváří výstupy z aplikace GoogleEarth;
 •  na základě podobnosti trojúhelníků odhaduje a určuje výšku stromu;
 •  s pomocí klíče pro určování dřevin určuje druh dřeviny;
 •  ve vhodné aplikaci upravuje pořízené fotografie;
 •  prezentuje výsledky své práce.

Organizace: časová náročnost – 6 vyučovacích hodin (1 hodina – vysvětlení cílů a organizace, rozdělení do skupin, určení pravidel, rozdělení rolí ve skupině, … /počítačová učebna s dataprojektorem/, 2 hodiny – pohyb a mapování v terénu /Borský park/, 2 hodiny – zpracování dat v počítačové učebně, tvorba výstupů, 1 hodina –prezentace výsledků /počítačová učebna s dataprojektorem/). 

B. POPIS A OBSAH PROJEKTU 

I.  Vysvětlení problematiky celého projektu (cíle, výstupy, organizace, … /skupiny, role, pravidla, vybavení, …/). Přesun do Borského parku, určení výchozího bodu, vysvětlení práce s přístrojem GPS, vysvětlení práce s klíčem pro určování druhů dřevin, vysvětlení práce pro odhad výšek stromů. 

Úkoly:

 1. Rozdělte se do skupin ( 3–4 členové) a zvolte si název skupiny.
 2. Rozdělte si role ve skupině (mluvčí, zapisovač, …).
 3. U garanta projektu si pro skupinu vyzvedněte potřebné vybavení (GPS, fotoaparát, terénní zápisník,  klíč pro určování dřevin, měřidlo). 

II.   Rekognoskace terénu

Úkoly:

 1. Ve skupinách projděte Borský park a vytipujte si 10 unikátních stromů (ve skupině se domluvte na kritériích unikátnosti).
 2. Pomocí přístroje GPS zaznamenejte polohu jednotlivých stromů do paměti přístroje. Vhodným způsobem je pojmenujte.
 3. Vraťte se na výchozí bod. 

III.  Charakteristika stromů

Úkoly:

 1. Z 10 vytipovaných stromů vyberte 6 nejunikátnějších (ve skupině se domluvte na dalších kritériích unikátnosti), polohu 4 zbylých vymažte z přístroje GPS.
 2. Pomocí přístroje GPS se k jednotlivým stromům navigujte.
 3. U každého stromu zjistěte a zaznamenejte: druh stromu, odhad výšky stromu (lze využít podobnosti trojúhelníků a délek stínů objektů), obvod kmene stromu ve výšce 130 cm.
 4. Strom vyfotografujte (3 snímky).
 5. Vraťte se na výchozí bod. 

IV.   Záznam prošlé trasy

Úkoly:

 1. Do přístroje GPS zaznamenejte a uložte prošlou trasu, na které se bude vyskytovat výše vybraných 6 stromů (opět lze využít navigaci).
 2. Vraťte se na výchozí bod. 

V.   Přenos dat, práce s daty

Úkoly:

 1. Spusťte aplikaci GoogleEarth. V adresáři Moje místa vytvořte podadresář Unikátní stromy (pravé tlačítko myši na Moje místa – Přidat – Složka).
 2. Propojte přístroj GPS s PC.
 3. Pomocí funkce Nástroje – GPS importujte data (6 bodů, 1 trasu). Body a trasu přesuňte do adresáře Unikátní stromy.
 4. Body opatřete vhodným symbolem, popř. názvem (pravé tlačítko myši v seznamu míst na bod a Vlastnosti), pro trasu (linii) zvolte vhodnou barvu a tloušťku (pravé tlačítko myši v seznamu míst na trasu a Vlastnosti – Styl, barva), ke každému budu přiřaďte charakteristiku (popis stromu – druh, výška, obvod; pravé tlačítko myši v seznamu míst na bod a Vlastnosti - Popis).
 5. Zobrazte si výškový profil trasy (pravé tlačítko myši v seznamu míst na trasu a Zobrazit výškový profil) a zjistěte vzdálenosti mezi stromy, celkovou délku trasy a přibližné nadmořské výšky stromů.
 6. Propojte fotoaparát s PC.
 7. Importujete pořízené fotografie do vámi zvoleného adresáře.
 8. Ke každému ze 6 stromů vyberte jednu fotografii.
 9. V aplikaci GogoleEarth přiřaďte každému stromu vybranou fotografii (pravé tlačítko myši na Unikátní stromy a Přidat – Překryvný obrázek – Název – Propojení + úprava velikosti a umístění).
 10. Adresář Unikátní stromy uložte ve formátu .kmz pod názvem vaší skupiny (pravé tlačítko myši na Unikátní stromy a Uložit místo jako).  

C.  PREZENTACE 

I.  Prezentace výsledků práce jednotlivých skupin

Úkoly:

 1. Otevřete vámi uložený soubor.
 2. Charakterizujte (mluvčí skupiny) jednotlivé stromy (podle jejich popisu a fotografie). Která jste použili kritéria pro unikátnost?
 3. Charakterizujte vaši trasu na základě jejího profilu (délka, vzdálenosti mezi stromy, nadmořské výšky).
 4. Odpovězte na následující otázku: Setkali jste se v průběhu realizace projektu s nějakým problémem?

 D.  HODNOCENÍ PROJEKTU 

Hodnocení bude probíhat průběžné v rámci realizace celého projektu. Závěrečné hodnocení se bude týkat kvality výstupů a způsobu prezentace výsledků práce. 

I.  Kritéria hodnocení

 1. Přístup a aktivita při plnění úkolů.
 2. Kvalita a způsob prezentace výstupů z projektu.

 E.  VÝZNAM PROJEKTU

 1. využití geoinformačních technologií ve výuce;
 2. propojení více vzdělávacích oborů (zeměpis, přírodopis, matematika, informatika);
 3. osvojení si dovedností pro další vzdělávání;
 4. získání dovedností a znalostí, kterých bude dále využíváno v oborech zeměpis, přírodopis, matematika, informatika.  

F.  DALŠÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI

Projekt je třeba realizovat v období, které je nejvhodnější pro určování druhů dřevin.

Pozn.: Projekt vznikl v rámci studia (e-learning) Využití geoinformačních technologií ve výuce (Metodický portál RVP).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.52 MB
Dokument
Ukázka na příkladu 3 unikátních stromů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 9. 2011
Promyšlený projekt jak přiblížit geoinformační technologie kombinující několik předmětů

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

přístroj GPS, fotoaparát, klíč pro určování druhů dřevin, psací potřeby, terénní zápisník, měřidlo, PC s aplikací GoogleEarth, dataprojektor