Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 11 - Čas
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 11 - Čas

22. 7. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Jana Hlaváčková
Spoluautor
Ivana Kašparová

Anotace

Příspěvek seznamuje žáky-cizince s názvy jednotlivých dnů v týdnu, zabývá se metodickým postupem pro výuku slovní zásoby na téma Čas, určováním hodin a minut a navazuje na slovní zásobu z předchozích lekcí, zejména na téma Čísla. Žáci si procvičují hlavně podstatná jména, slovesa, číslovky, určování času a význam slov včera, dnes a zítra. Popsané aktivity se vztahují k sadě deseti karet, které na sebe plynule navazují.

Příspěvek je o seznámení žáků-cizinců s názvy jednotlivých dnů v týdnu, o určování času, nácviku pravopisu, čtení a výslovnosti jednotlivých slov, o správném skloňování, časování, diferenci nominativu a lokálu (středa – ve středu). Aktivity v tomto článku obsažené si kladou za cíl naučit žáky vyjmenovat sedm dní v týdnu (pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle) a zapamatovat si je ve správném pořadí. Na konci hodiny žáci správně vyslovují názvy dnů, ovládají čtení jednotlivých slov, umí je správně napsat, tvoří správné koncovky slov, orientují se v čase. Žáci plní jednoduché úkoly, zapamatují si básničku, hrají různé hry. Úroveň osvojení češtiny je u žáků-cizinců různá, proto přistupujeme ke každému žákovi individuálně. Pořadí jednotlivých pracovních karet není náhodné, neboť jednotlivá slova na sebe navazují.

Návaznost příspěvku na téma č. 6

Volně navazuje na osvojená slova v předešlých tématech, zejména číslovky v seriálu Čeština pro žáky-cizince: Pracovní karty pro začátečníky.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci.

Časový nárok:

Časový nárok na práci s jednotlivými pracovními kartami se odvíjí od znalosti jednotlivých žáků, které ve skupině máme. V jedné vyučovací hodině (45 minut) můžeme použít jednu až dvě karty. Jejich jazykové znalosti se mohou velmi lišit, neboť pobývají v naší zemi různě dlouhou dobu. Navíc pro neslovansky mluvící žáky je výuka o hodně náročnější než pro Slovany. Uvedený čas je tedy pouze informativní.

Čas: 5–10 minut – 1. strana karty – motivace, grafický zápis slova, obrazové ztvárnění slova, samostatné napsání slova.

Čas: 5–10 minut – 2. strana karty – zodpovězení otázek, určování času.  

Čas: 5–10 minut – 2. strana karty – upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 10–15 minut – 2. strana karty – básnička nebo aktivita.

Příprava

Před výukou je vhodné připravit si kalendář, pro každého žáka rozvrh hodin, dále ciferníky různých hodin, hodinky, budíky, papírové demonstrační hodiny, psací potřeby, pastelky atd. Z předešlých hodin máme připravené již osvojené číslovky, které  upevňujeme udáváním času. Žáci používají k nácviku a procvičení jednotlivých slov připravenou kartu, do které píší a malují.

Metodika

V příloze je deset karet, které vyjadřují jednotlivé dny v týdnu (týden, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle) a čas (hodiny, minuty). Na obou stranách karty je v úvodu motivační obrázek k probíranému slovu a vztahuje se k básničce nebo aktivitě na zadní straně karty. Na přední straně karty je vytvořena grafická podoba slova několikrát pod sebou, kdy je vždy v následujícím řádku vynechané poslední písmeno. Žák postupně doplňuje písmena, na posledním řádku musí žák napsat celé slovo sám. Po nácviku psaní jednotlivých písmen se žák samostatně pokusí o obrazové ztvárnění významu slova a o grafický zápis psané podoby slova.

Na zadní straně karty podstatná jména vyjadřují jednotlivé dny v týdnu a čas. Slova jsou používána v jednoduchých otázkách a větách, dáváme důraz na koncovky v nominativu a lokálu, zaměříme se na pochopení významu slov včera, dnes a zítra. Dáváme důraz na jednoduché samostatné vypravování, co dělají žáci-cizinci ve svém volném čase. Pomocí papírových demonstračních hodin upevňujeme porozumění otázkám Kolik je hodin? V kolik hodin? Aktivitou je zde básnička na procvičení slovní zásoby a paměti, hra na procvičování a upevnění času.

V úvodu hodiny je třeba žáky-cizince seznámit s grafickou podobou slova, které je chceme naučit. Černobílé karty slouží k vybarvení obrázku, žáci zde mohou rozvíjet svou představivost. V jedné vyučovací hodině použijeme jednu nebo více karet, vždy záleží na úrovni znalosti českého jazyka u žáků-cizinců, které ve skupině máme.

Čas

Cíl: osvojení názvů sedmi dnů v týdnu, vyjmenování ve správném pořadí za sebou, grafický zápis slova a obrazové ztvárnění slova.  

Čas: 5–10 minut.

 • Při nácviku názvů dní v týdnu a času využijeme stolní nebo nástěnné kalendáře, různé hodiny, náramkové hodinky či obrázky hodin, digitální budíky. Žáci-cizinci procvičují napsání jednotlivých slov a výtvarně je samostatně ztvárňují.           

Cíl: zodpovězení otázek, správné určování času, kolik má hodina minut.

Čas: 5–10 minut,

 • Žáci odpovídají na jednoduché otázky dané pedagogem, týkající se dnů v týdnu nebo určování času. Ve větách klademe důraz na určení správného dne, na koncovky při časování a skloňování, na diferenci nominativu a lokálu. Učíme žáky-cizince správně rozpoznat správný čas na hodinách a porovnávat s digitálním časem. Seznámíme je s pojmy včera (byl, byla, bylo), dnes (je), zítra (bude), čtvrt, půl, třičtvrtě, celá.

Karta č. 1            

týden – dny v týdnu

Kolik dní má týden?         Týden má sedm (7) dní.

Karta č. 2

pondělí (to) – pondělí

Který den je dnes?          Dnes je pondělí.

Který den bude zítra?      Zítra bude úterý.

-     pondělí     -     úterý

-     dnes (je)   -     zítra (bude)

Karta č. 3

úterý (to) - v úterý

Který den je dnes?           Dnes je úterý (to).

Který den byl včera?        Včera bylo pondělí (to).

Který den bude zítra?       Zítra bude středa (ta).           

pondělí                 -           úterý               -           středa

včera (bylo)             -           dnes (je)          -        zítra (bude)                 

Karta č. 4

středa (ta) - ve středu

Který den je dnes?           Dnes je středa (ta).

Který den byl včera?        Včera bylo úterý (to).

Který den bude zítra?      Zítra bude čtvrtek (ten).       

úterý                     -           středa             -           čtvrtek

včera (bylo)             -        dnes (je)             -          zítra (bude)

Karta č. 5            

čtvrtek (ten) - ve čtvrtek

Který den je dnes?           Dnes je čtvrtek (ten).

Který den byl včera?        Včera byla středa (ta).

Který den bude zítra?      Zítra bude pátek (ten).          

středa                   -           čtvrtek            -           pátek

včera (byla)             -        dnes (je)             -        zítra (bude)

Karta č. 6

pátek (ten) – v pátek

Který den je dnes?           Dnes je pátek (ten).

Který den byl včera?        Včera byl čtvrtek (ten).

Který den bude zítra?      Zítra bude sobota (ta).          

čtvrtek                 -           pátek              -           sobota

včera (byl)             -       dnes (je)              -        zítra (bude)

Karta č. 7

sobota (ta) – v sobotu

Který den je dnes?           Dnes je sobota (ta).

Který den byl včera?        Včera byl pátek (ten).

Který den bude zítra?      Zítra bude neděle (ta).          

pátek                    -           sobota            -           neděle

včera (byl)              -       dnes (je)              -        zítra (bude)

Karta č. 8

neděle (ta) – v neděli

Který den je dnes?           Dnes je neděle (ta).

Který den byl včera?        Včera byla sobota (ta).

Který den bude zítra?      Zítra bude pondělí (to).         

sobota                   -           neděle             -           pondělí

včera (byla)             -       dnes (je)                -          zítra (bude)

Karta č. 9

hodiny

Kolik je hodin?          Je jedna hodina.

                                Jsou dvě hodiny.

                                Je pět hodin.  

Je              -           hodina          1 hodina

Jsou          -           hodiny          2, 3, 4 hodiny

Je              -           hodin             5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hodin

Je              -           hodin                13 – 24 hodin

1       2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

13    14        15        16         17        18        19         20         21        22        23        24

kolik hodin přijdeš?     Přijdu ve tři hodiny (v patnáct hodin).

Karta č. 10

minuty

Hodina má 60 minut.

Kolik je hodin?               

12.15 hod.            Je čtvrt na jednu.

12.30 hod.            Je půl jedné.

12.45 hod.            Je třičtvrtě na jednu.

13.00 hod.            Je jedna hodina (celá).

Cíl: upevnění slovní zásoby v jednoduchých větách.

Čas: 5–10 minut,

 • Žáci tvoří jednoduché věty na otázky, co dělají v jednotlivých dnech. Klademe důraz na správné vyjadřování, slovní zásobu, časování a skloňování.

Karta č. 1–8

týden                    Co děláš v týdnu?

pondělí                  Co děláš pondělí?

úterý                     Co děláš v úterý?

středa                   Co děláš ve středu?

čtvrtek                  Co děláš ve čtvrtek?

pátek                    Co děláš v pátek?

sobota                  Co děláš v sobotu?

neděle                  Co děláš v neděli?

Po      Út        St        Čt        Pá        So        Ne

Karta č. 9–10

hodiny – minuty

V kolik hodin začíná vyučování?              V osm hodin.

kolik hodin končí kroužek?                  Ve čtvrt na pět. V 16.15 hodin.

Básnička nebo aktivita

Cíl: procvičení slovní zásoby a číslovek, důraz klást na výslovnost.  

Čas: 10–15 minut,

 • Při nácviku básničky vycházíme ze znalosti českého jazyka u jednotlivých žáků-cizinců. Neklademe důraz na zapamatování textu, nýbrž na výslovnost a porozumění významu jednotlivých slov.

Aktivity

Cíl: upevnění slovní zásoby při procvičování.

 • Žák-cizinec dopíše na pracovní kartu svůj rozvrh, barevně zdůrazní předměty, které má rád. Napíše, které předměty se učí mladší nebo starší sourozenec, a vyjmenuje všechny své mimoškolní aktivity.
 • Hra Honzo, vstávej! Kolik je hodin? Postavíme žáky do řady, vyvoláváme je jménem. Vybere se jeden hráč – vyvolávač, ten si stoupne na konec třídy otočený k ostatním hráčům zády. Zbývající žáci – Honzové –  si stoupnou na druhý konec třídy do řady vedle sebe čelem k vyvolávači. Ten zavolá: „Honzo, vstávej!“ První Honza (první hráč na kraji řady vpravo) se zeptá: „Kolik je hodin?“ Vyvolávač sdělí jednu z níže napsaných možností a libovolný počet těchto kroků, např. 5 čapích.
 • čapí – dlouhé kroky s nataženými nohami, rukama napodobujeme klapání zobáku
 • žabí – do dřepu a skákat
 • mravenčí – krok na půl chodidla
 • slepičí – krok o vzdálenosti jednoho chodidla
 • sloní – co možná největší krok, ruce si zamotáme a naznačíme chobot
 • klokaní – co možná nejdelší skok
 • medvědí – kývavé kroky s brumláním
 • opičí – srandovně poskakujeme a škrábeme se na hlavě
 • krabí – otočíme se bokem, ale jdeme dozadu krok-sun-krok, cvakáme klepety
 • račí – malé krůčky dozadu, cvakáme klepety
 • babička párala – malými kroky vzad, dokud první hráč neřekne stop
 • vrabčí – poskakování

Po posunutí prvního Honzy je na řadě druhý v pořadí. Cílem hry je pro vyvolávače dle sluchu odhadnout pozici jednotlivých Honzíků a udržet je od sebe co možná nejdál. Honzové mají za úkol se jako první dostat k vyvolávači tak, aby ho mohli plácnout na záda. Vítězí ten Honza, který jako první plácne vyvolávače do zad, a s tím si vymění místo.

Reflexe

Dny v týdnu se žáci učí poměrně snadno a rychle, neboť je každodenně používají. Horší je to s nácvikem určování hodin. Jako výborná pomůcka se osvědčily papírové hodiny, na kterých si žáci-cizinci jednotlivé časy ukazují. Důležité je pochopení pojmů včera, dnes a zítra, ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer a v noci. S největšími potížemi při výuce českého jazyka se potýkají žáci z třetích zemí. 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
51.76 kB
PDF
1. týden
pdf
51.76 kB
PDF
2. pondělí
pdf
45.9 kB
PDF
3. úterý
pdf
49.8 kB
PDF
4. středa
pdf
50.78 kB
PDF
5. čtvrtek
pdf
64.45 kB
PDF
6. pátek
pdf
43.95 kB
PDF
7. sobota
pdf
57.62 kB
PDF
8. neděle
pdf
45.9 kB
PDF
9. hodiny
pdf
58.59 kB
PDF
10. minuty
doc
28.32 kB
Dokument
citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Hlaváčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 7. 2011
Aktivity jsou promyšlené a vesměs sledují cíl, naučit žáka komunikovat v souvislostech reálného, lineárního času.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

metodické karty, kalendář, rozvrh hodin, hodiny, budíky, papírové demonstrační hodiny, psací potřeby, pastelky

Spec. vzdělávací potřeby:

z cizojazyčného prostředí, z odlišného sociokulturního prostředí