Odborný článek

Projekt EduArt

10. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.

Anotace

Systémové zavádění výchovy k tvořivosti ve školním vzdělávacím programu.

Projekt EduArt je naplňován stejnojmenným občanským sdružením, je podporován MŠMT a Evropským sociálním fondem. Má tři části:

  • tvorbu metodiky pro systémové uplatnění výuky žáků k tvořivosti,
  • tvorbu software pro správu a komunikační využití tvůrčích (individualizovaných) výsledků výuky,
  • pilotní školení k ověření metodiky i software.
Co projekt přináší

EduArt přináší školám propracovanou metodiku, jak zařadit do svého školního vzdělávacího programu systémovou výuku žáků k tvořivosti. Jedná se především o uplatnění metod, které rozvíjejí tvořivost obecně, dále o konkretizaci jejího rozvoje prostřednictvím rozvoje obrazotvornosti, v němž se uplatňují především metody grafického vyjadřování. Stručně a přehledně, prostřednictvím své vlastní obrazově orientované tvorby v mnoha oblastech, od myšlenkových map, přes animace, tvorbu digitální fotografie a videa, tvorbu interaktivních aplikací, si žák bude rozvíjet svoji představivost a její uplatnění v poznání a komunikaci. Obdobně může prospět EduArt i učitelům.

Jak EduArt souvisí s RVP

Na mnoha místech RVP, od základních cílů, přes kompetence, průřezová témata až k oborovým výstupům, se hovoří o nutnosti rozvíjet tvořivost žáků. Bez uplatnění tvořivosti nelze realizovat ani ostatní kompetence, ve kterých není požadavek tvořivosti uváděn takto striktně přímo.

Protože RVP nekonkretizuje zároveň žádné metody, jak by se tohoto cíle výuky k tvořivosti mělo dosahovat, může tento požadavek vést k bezradnosti při jeho realizaci a v důsledcích pouze k formálnímu vykazování výsledků v této oblasti.

Doposud byl rozvoj tvořivosti ve školách zajišťován převážně výchovami s uměleckým zaměřením (výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova) a estetickým účinkem. Nyní se však jedná o rozvoj tvořivosti v širším rozměru, jako podstatné vlastnosti osobnostního rozvoje žáka. EduArt nabízí metody, jak tento rozvoj tvořivosti systémově rozvíjet ve všech vzdělávacích oblastech a oborech, s kontrolou účinků tohoto rozvoje tvořivosti ve výsledcích poznání a v komunikačním uplatnění žáka.

Cílem projektu je naučit žáka samostatnému uplatňování těchto tvořivých metod jako základu celoživotního osobnostního rozvoje.

V čem je EduArt specifický

EduArt je specifický v tom, že grafické metody vyjadřování, které zásadním způsobem podporují rozvoj obrazotvornosti a tím i tvořivosti, užívá systémově. Na základě studia umění, dějin výtvarné tvorby, studia všech vizuálních znakových prostředků a studia médií, je v projektu EduArt vytvářena metodika, která dokáže poskytnout prostředky k uvědomělé obrazové tvorbě nikoli pouze s estetickým záměrem a nikoli pouze ve výchovných předmětech, jak byla využívána doposud, ale s poznávacím a komunikačním účinkem v celém vzdělávacím procesu. Tím přispívá k uvědomění vnímání a obrazného myšlení, které jinak probíhá mimovědomě, dokáže je cíleně využít k rozvoji tvořivosti.

Jaký je vztah projektu EduArt k tvořivosti

Tvůrci projektu EduArt se snažili domyslet důsledky zavádění RVP zejména ve vztahu k druhému důležitému trendu současného školství - aplikaci informačních a komunikačních technologií (ICT). Z analýzy způsobů a výsledků jejich užití ve školách (s dosavadním chybným vydělováním ICT jako zvláštního učebního obsahu) zjistili, že užití ICT více než cokoli předtím nabízí žákovi roli tvůrce. Obecně sdílená představa o širokých možnostech získávání informací s užitím internetu nedoceňuje fakt, že každé opravdové zpracování a užití těchto informací je tvůrčím aktem a že je tedy třeba s jeho výsledky obdobně zacházet.

Tvůrčí akt obecně znamená především svobodu promítnout do zpracování informací v maximální možné míře vlastní dosavadní osobní zážitky a zkušenosti. Proces sám tím získává experimentální povahu, což znamená, že i v jeho výsledku musí být respektována jeho individualita (oproti universalistickému přístupu, v němž správné je pouze to, co se nejvíce blíží normě) a sledován přesah vůči dosavadnímu, zavedenému způsobu jednání. Žákovi musí být dána příležitost k interpretaci a k ověření výsledků dosažených těmito tvůrčími metodami v komunikaci. Vůči žákovi vystupují takovéto výsledky obdobně jako umělcovy výtvory v uměleckém procesu - stávají se pro něj hodnotami, vyjadřujícími jeho osobnost, zdrojem informací pro jeho další postup, nástrojem jeho sebeevaluace a evaluace.

Takovéto důsledné chápání důležitosti uplatnění tvořivosti ve vyučování vede v dalším účinku - k diferenciaci a individualizaci jeho výsledků, což si vyžaduje i odpovídající nástroje k jejich uchování, třídění, zveřejňování. Součástí projektu EduArt je vytvoření software, který má takovouto správu výsledků tvůrčího přístupu k výuce umožnit.

Jaký má obrazivost význam pro výuku?

Projekt EduArt je postaven na aktuálních vědeckých poznatcích, které vyvracejí obecné lidové domněnky, že obrazivost, obrazotvornost je něco velmi neurčitého a těžce uchopitelného v protikladu k realitě, která je velmi zřetelná a každému zřejmá. Toto zkreslující mínění, aplikováno do výuky, dosud ještě někde vytváří přesvědčení, že důležité vzdělání je pouze to, které má praktické účinky, týkající se reality, zatímco zabývání se obrazností, které je záležitostí výchovných předmětů, věcí spíše osobní, nikoli nezbytnou. Z tohoto lidového východiska má informatika, fyzika či jazyky nezpochybnitelné místo ve škole a převahu nad takovými předměty, jako jsou předměty podílející se na rozvoji obrazivosti (dosud pouze výtvarný či dramatický obor, spíše mimoděk i část literární výchovy), které jsou přehlíženy či dokonce potlačovány.

Současná antropologie, sémantika, vizuální studia a vědy o médiích sice potvrzují, že obrazivost je individuální a jedinečná, avšak právě z toho důvodu ji považují za jednu ze základních hodnot osobnosti. Obrazivost totiž vyjadřuje komplexní zkušenost osobnosti a je zdrojem jejího jakéhokoli dalšího nazírání a poznávání, včetně praktického a vědeckého, které by bez ní vůbec nebylo možné. Její pěstování rozšiřuje jak schopnosti smyslového vnímání, tak také schopnost uplatnění znakových prostředků v souladu s vlastními zkušenostmi, což je obecný základ všech poznávacích a komunikačních schopností, tvořivých schopností každého jednotlivce. Vztah "k realitě", k vědě, získávání praktických dovedností není možné uplatnit v plné míře bez rozvinuté obrazivosti, ale naopak, navazuje se na jejím základě. Rozvoj této obrazivosti nezajišťují sice pouze školy samy, zdroje obrazivosti získávají žáci v rodině, mezi svými vrstevníky, z médií, toto působení je však mimoděčné, se všemi nedostatky, které je provázejí (např. fascinace médii). Avšak tam, kde pracují s rozvojem obrazivosti vědomě i ve škole, dosahují zásadně lepších výsledků ve všech oborech vzdělávání.

Jak rozumět pojmu tvořivost?

Tvořivost je obecně pojímána jako schopnost adekvátně reagovat na nové či nepředvídatelné situace. Její ohodnocení souvisí celkově s obecným chápání řádu světa. V době universalismu, kdy se zdálo, že snažení přírody i snažení lidstva je cestou ke konečnému řádu (od Hegela po Marxe), bylo cílem vzdělání a výchovy takovýto řád pochopit a podílet se na jeho nastolování a udržování. K tvořivosti bylo třeba disponovat talentem a její výsledky znamenaly dokonalejší proniknutí k řádu než u ostatních.

V době postmoderny a pluralismu, kdy jsme o iluzi takovéhoto konečného řádu přišli a kdy se snažíme uchovat vlastní existenci v toku dějin, které ji právě proto vždy udržují ve stálém pohybu, je nezbytností existence na takovéto proměny bezodkladně reagovat, a to jak proměnou podmínek, které k nám takto přicházejí, tak také sebeproměnou, která znamená sebepřetváření. Tvořivost je takto nezbytnou výbavou každého individua, její míra rozhoduje o jeho lepších či horších podmínkách existence nejen v sociálním smyslu vůči ostatním, ale především vůči sobě a v důsledku toho obecně k svému blízkému i širokému okolí. Výchova v neustále se proměňujícím světě nemůže být ničím jiným než výchovou k tvořivosti - s nastolováním opravdových problémů ve vztahu k žákovým dosavadním zkušenostem a vyžadovaní žákova co nejvíce samostatného řešení pod zasvěceným dohledem učitele. Podceňování tvořivých schopností žáků nebo jejich napřahování k vytváření definitivního řádu a konečných hodnot svědčí o universalistickém přístupu ke světu.

Nabídka projektu

V projektu EduArt byl zatím vydán a rozeslán na mimopražské školy II. stupně (jimž je projekt určen), první metodický text týkající se tvořivosti obecně a jejího systémového uplatnění ve školním vzdělávacím programu (možno stáhnout ve formátu PDF na www.eduart.cz/stranky/SVPTvorivostEduArt.pdf). Další texty, týkající se konkretizace grafické podpory rozvoje tvořivosti, jsou připravovány. Probíhají nebo jsou dále připravována školení na mimopražských školách (Kutná Hora, Písek, Prachatice, Ostrava, Mělník, Mladá Boleslav). Je připravován software pro grafické vyjádření myšlenkových obsahů pomocí relačního mapování, který jednoduchým způsobem umožní aktivizovat žáky a zapojit je do výuky prostřednictvím svého výtvoru. Připravuje se serverové řešení, které umožní takto získané výsledky třídit a komunikovat.

Pro ty z vás, kteří se chtějí podílet na výsledcích projektu, nabízíme účast podle vaší volby v několika úrovních:

  • můžete se stát těmi, kteří od nás budou pravidelně dostávat aktuální informace; jejich součástí budou všechny metodické materiály, tak jak budou vznikat, v elektronické podobě;
  • můžeme vám pomoci analyzovat váš školní vzdělávací program z hlediska systémového uplatnění tvořivých metod vyučování a podpory rozvoje tvořivosti u žáků;
  • můžeme vám poskytnout metodickou podporu při vašich snahách uplatnit tvořivost ve vyučování v konkrétních projektech;
  • můžeme přijmout vaše již hotové projekty ke zveřejnění na stránkách www.eduart.cz a k případné odborné recenzi;
  • můžeme vám poskytnout odborné poradenství při realizaci vašich projektů v oboru rozvoje obraznosti ve všech výše uvedených prostředcích - digitální fotografii, videu, vektorovém grafickém vyjádření, počítačových animacích a interaktivních aplikacích; zprostředkujeme učitelům na vaší škole školení v ovládání těchto grafických prostředků pro začínající i pokročilé;
  • můžete se dát u nás bezplatně vyškolit v aplikacích tvořivosti s podporou grafických metod a stát se našimi aktivními spolupracovníky - lektory; k tomu obdržíte i metodické materiály;
  • můžete se aktivně spolupodílet na celkové koncepci projektu EduArt - na tvorbě metodiky a její aplikaci do výuky.

Literatura a použité zdroje

[1] – VANČÁT, J. Výchova k tvořivosti ve Školním vzdělávacím programu. Praha : Sdružení EduArt, 2007. ISBN 978-80-86783-20-8.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní