Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část
Odborný článek

Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice předškolního vzdělávání, I. část

7. 3. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky předškolního vzdělávání.

Pokud chci dítě integrovat do běžné MŠ a bude zde snížený počet dětí na třídu, kde k tomuto snížení najdu nějaké informace (o kolik dětí, kdo to povoluje atd.)?

Snížení počtu dětí ve třídě mateřské školy v případě integrace řeší vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění č. 43/2006 Sb. Ustanovení § 2 odst. 3 této vyhlášky se však týká až zařazení dvou a více dětí. Při zařazování jednoho dítěte se zdravotním postižením do třídy mateřské školy se počet dětí snižovat nemusí.

Jak zavazující je pro mateřské školy Rámcový vzdělávací program? Poprvé v životě řeším s MŠ spor, a to o tom, zda mají právo nutit naše dítě k odpočinku na lůžku. 2 roky jsem nic neřešila, teď bude ale synovi za měsíc 5 let a nuceným pobytem na lůžku je silně stresován.

Dítě v mateřské škole po obědě spát nemusí. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je pro učitele závazný, na str. 33 uvádí: „V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku apod.).“ Je zde dokonce přímo uvedeno, že „donucovat děti ke spánku je nepřípustné“. Pokud se rodič nedohodne s učitelkou, která má dítě ve své péči, je třeba jednat s ředitelkou školy. Ředitelka odpovídá za to, že ve škole budou zajištěny vyhovující podmínky, tzn. že děti, které potřebu spánku nemají, nebudou ke spánku žádným způsobem nuceny.

Zajímalo by mě, jestli je nějak určeno, popř. kdo určuje maximální hranici počtu dětí na 1 paní učitelku ve třídě ve školce. Dcerka mi tvrdí, že s nimi chodí ven na procházku jen jedna paní učitelka a mně se zdá, že hlídat v jednom 27 dětí je nemožné.

Nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb. Podle ustanovení § 2 odst. 2 se třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí. Zákon umožňuje zřizovateli mateřské školy povolit výjimku z tohoto počtu nejvýše o 4 děti. To znamená, že nejvyšší počet dětí ve třídě je 28.

Při pobytu mimo území mateřské školy určí ředitelka takový počet pedagogických pracovníků, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadalo nejvýše 20 dětí. Výjimečně tím dalším pracovníkem může být i jiná zletilá osoba způsobilá k právním úkonům, která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. To znamená, že pokud by jedna učitelka byla s dětmi při pobytu venku sama, nesmí s dětmi opustit areál mateřské školy (tedy školní zahradu, která k mateřské škole náleží).

Má učitelka MŠ nárok na samostudijní volno? Případně za jakých podmínek jej lze čerpat? Vztahuje se nějakým způsobem k pracovní smlouvě? Nemám na mysli studijní volno.
Jaký je rozdíl mezi samostudijním a studijním volnem?

Volno na samostudium upravuje § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Učitelka mateřské školy je pedagogickým pracovníkem, proto se jí toto ustanovení také týká. Volno na samostudium je využíváno zejména v době, kdy klesne počet dětí (např. o vedlejších prázdninách, v případě epidemie). Pokud ředitelka mateřské školy vyšle učitelku na akci v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, nejedná se o volno na samostudium. Termín „studijní volno“ není v zákoně o pedagogických pracovnících ani v zákoníku práce používán. Podmínky v případě prohlubování kvalifikace a zvýšení kvalifikace upravuje zákoník práce (§ 230, 231 a 232).

Pracuji jako vedoucí učitelka v jednotřídní mateřské škole, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ. Mám vysokoškolské bakalářské studium v oboru učitelství pro MŠ. Vytvářím ŠVP. Mám nárok na zařazení do 10. platové třídy? Zaměstnavatel argumentuje tím, že nemám nárok, protože pracuji pouze na jednotřídní mateřské škole a že mé vysokoškolské vzdělání je pouze bakalářské.

Zařazení do platové třídy se řídí podle nejnáročnější činnosti, kterou zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje. Pokud učitelka tvoří ŠVP, pak má nárok být zařazená v 10. platové třídě. Bakalářské studium odpovídá kvalifikačním předpokladům. Lze odkázat na § 2 a § 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kde je přímo v § 2 uvedeno: „10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání“. To, že učitelka pracuje v jednotřídní MŠ, s tím nijak nesouvisí.

Potřebujeme vyřešit koncepční problém v naší mateřské škole a nejsme si jistí, jaké řešení je správné. Proto se na Vás obracíme s prosbou o radu.

Naše mateřská škola je organizační součástí základní školy zřizované obcí, tedy běžná státní mateřská škola. Rodiče některých dětí zapsaných v naší mateřské škole požadují, abychom do vzdělávání a každodenní činnosti zařadili křesťanské prvky. Mají na mysli modlitby, křesťanské symboly na stěnách, činnosti v souvislosti s křesťanským kalendářem, půst, pracovní listy s křesťanskou tematikou, biblické příběhy, náboženské písně apod.

Potřebujeme najít způsob, jak rodičům aspoň částečně vyhovět, i když jsme škola zřizovaná státem, a ne církví. Podle našeho názoru se totiž nejedná o křesťanské prvky zařazené do vzdělávání v běžné mateřské škole, ale o vzdělávání plně křesťansky zaměřené.

Pokud vaše škola není církevní mateřskou školou, křesťanské prvky, jak je uvádíte, do hlavní činnosti mateřské nepatří. Rozhodnete-li se vyhovět rodičům, pak by výuka náboženství měla probíhat mimo dobu provozu, pouze pro děti, jejichž rodiče si to budou přát, a to formou zájmového kroužku, který budou hradit rodiče. Vyučující v tomto kroužku by pak nemusel splňovat kvalifikační podmínky podle § 15 školského zákona.

Kdyby náboženství (v tomto případě křesťanské) bylo určeno všem dětem (tj. ateistům, popř. příslušníkům jiných církví), zřejmě by byl porušen § 2 školského zákona, zejména odstavec 1 písm. a) a e). Doporučujeme, aby rodiče křesťansky zaměření zvážili možnost vzdělávat své děti v církevní mateřské škole.

Jsme nově fungující státní mateřská škola. Existuje nějaký způsob, jakým se dá zjistit, zda náš školní vzdělávací program vyhovuje všem kritériím?

Váš školní vzdělávací program (ŠVP) si můžete vyhodnotit sami s pomocí publikace Autoevaluce mateřské školy (vydalo nakladatelství Tauris). Příloha publikace obsahuje různé inventáře k vlastnímu hodnocení mateřské školy, mimo jiné také arch s kritérii k vyhodnocení vlastního ŠVP.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

RVP / ŠVP