Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice speciálního vzdělávání, I. část
Odborný článek

Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice speciálního vzdělávání, I. část

15. 3. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky speciálního vzdělávání.

Lze od školního roku 2010/2011 realizovat výuku dle ŠVP pro ZŠS ihned ve všech ročnících základní školy speciální, nebo jen v ročnících 1. a 7.?

Zahájení výuky podle ŠVP ZŠS se řídí školským zákonem – § 185 odst. 1. Pro ZŠS nebyla vydána žádná výjimka. Výuka podle ŠVP ZŠS je zahájena v 1. a 7. ročníku ZŠS, v ostatních ročnících je výuka realizována podle Vzdělávacího programu pomocné školy, který je programem dobíhajícím.

Obracím se na Vás s dotazem, který se týká názvu školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením vytvořeného podle RVP ZV – LMP. Musí být z názvu ŠVP zřejmé, že byl vytvořen podle RVP ZV – LMP? Nebo je v pořádku název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“, ze kterého bez dalších informací ze ŠVP není zřejmé, že je vytvořen pro žáky s lehkým mentálním postižením?

Pokud je ŠVP zpracovaný pro žáky s LMP podle RVP ZV – LMP, musí to být z názvu zřejmé.
Ve vašem případě tedy správný název zní: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ zpracovaný podle přílohy RVP ZV – LMP.

V Opatření ministryně školství č. j. 12586/2009-22 čl. 2 je uvedeno, že se do RVP ZV do části 5.10 vkládá nový doplňující obor Etická výchova. Týká se toto opatření i RVP ZV pro LMP, kde žádné doplňující vzdělávací obory nejsou zmíněny. Týká se toto opatření i RVP ZŠS?

Doplňující vzdělávací obory (DVO) v příloze RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením zařazeny opravdu nejsou. Rozhodnutí o tom, zda a v jaké formě bude etická výchova do vzdělávání zařazena (DVO Etická výchova není povinnou součástí obsahu vzdělávání), je plně v kompetenci školy. Totéž platí i pro ZŠS.

Jsme základní školou (spádovou). Na počátku roku 2010 jsme byli upozorněni, že od září k nám nastoupí na 2.  stupeň dívenka s LMP.
Doposud nevíme její přesnou diagnózu, schůzku s SPC máme domluvenu až na květen (z důvodu jejich časového vytížení…).
Zajímalo by nás, jakým způsobem máme zpracovat ŠVP.
1. Musíme zpracovat nově celý ŠVP se všemi náležitostmi dle přílohy pro žáky s LMP?
2. Jaké jsou zde povinnosti SPC vůči nám?
3. Tento ŠVP bude přílohou našeho stávajícího?

V případě vzdělávání žákyně s LMP formou individuální integrace je třeba vypracovat, v součinnosti s SPC a na základě jejich doporučení, individuální vzdělávací plán. Podle stupně postižení bude vzdělávací obsah pro žákyni upraven a bude vycházet z Přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Žádný předmět nemůže být vynechán. Předměty s převažujícím výchovným obsahem může žákyně absolvovat společně s kmenovou třídou.
Ve vašem ŠVP musíte mít zpracovánu kapitolu „Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“, tam popíšete zajištění podmínek pro vzdělávání těchto žáků.

Lze zrušit vzdělávání žáka dle IVP, pokud rodiče ani žák soustavně neplní své povinnosti (žák není připraven na výuku, rodiče se žákem nepracují, ke zlepšení nedošlo ani po soustavném připomínání)?

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souvislosti s individuálním vzdělávacím plánem (IVP) uvádí:
„Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zletilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.“

Ze zákona tedy povinnost umožnit žákovi vzdělávání podle IVP nevyplývá. Ředitel školy je oprávněn zvážit překážky, které realizaci výuky podle IVP brání nebo ji znemožňují, a na jejich základě výuku podle IVP nepovolit.
Součástí IVP konkrétního žáka by měly být i pravidelné (doporučuje se nejméně čtvrtletní) schůzky osob podílejících se na vzdělávání žáka (tedy i rodičů, příp. žáka samotného). Schůzky by měly sloužit k hodnocení průběhu vzdělávání a studijních výsledků žáka, operativnímu řešení vzniklých problémů a být východiskem pro případné úpravy IVP. Pokud dochází opakovaně k porušování předem dohodnutých a v IVP specifikovaných zásad (např. ze strany rodičů žáka či žáka samotného), k jejichž plnění se zúčastnění zavázali podpisem IVP, a tyto skutečnosti mají významný vliv na realizaci vzdělávání podle IVP, lze to považovat za důvod, proč v příštím školním roce vzdělávání podle IVP nepovolit. Doporučuji však důkladně zvážit, jaký dopad na vzdělávání žáka bude toto rozhodnutí mít. Pokud např. nepodnětné rodinné prostředí a nezájem rodičů mají zásadní vliv na domácí přípravu žáka a žák není schopen zvládnout přípravu bez cizí pomoci, měla by se škola pokusit poskytnout žákovi maximální péči a podporu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

RVP / ŠVP