Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Inspirace z gymnázií – virtuální hospitace
Odborný článek

Inspirace z gymnázií – virtuální hospitace

8. 3. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Alena Hesová

Anotace

KURIKULUM G je národní projekt podporující implementaci kurikulární reformy v gymnáziích. V projektu probíhají 3 klíčové aktivity – PODPORA UČITELŮ (oborové semináře, virtuální hospitace), PODPORA KOORDINÁTORŮ ŠVP (klubová setkání, koučování, minikonference, konzultační centrum, komunita) a KVALITNÍ ŠKOLA (výzkum). VIRTUÁLNÍ HOSPITACE jsou autentické videozáznamy z výuky v gymnáziích, které jsou zveřejňovány na Metodickém portálu www.rvp.cz. Nyní můžete zhlédnout již 17 záznamů z výuky, celkem bude k dispozici 40 virtuálních hospitací. Videozáznam je vždy doplněn o sebehodnocení učitele a analýzu experta. Součástí konceptu virtuálních hospitací je i následná internetová diskuze. Virtuální hospitace představují nástroj pro sebereflexi učitelů, ale také podněcují profesní růst. Mohou být inspirací pro současné i budoucí učitele. Virtuální hospitace nabízí možnost učit se ze skutečných příkladů.

KURIKULUM G

Představované virtuální hospitace vznikají jako součást projektu KURIKULUM G (Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání). Projekt je realizován v letech 2009 až 2011 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako národní projekt individuální na základě partnerské smlouvy mezi MŠMT a Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Projekt KURIKULUM G poskytuje cílenou podporu gymnaziálním učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů při zavádění nového kurikula. Součástí projektu je také rozsáhlý výzkum Kvalitní škola zaměřený na monitoring průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy na gymnáziích. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekt nabízí tyto tři klíčové aktivity:

1. Podpora koordinátorů ŠVP
2. Podpora učitelů
3. Kvalitní škola

Pro podporu koordinátorů ŠVP nabízíme klubová setkání koordinátorů ŠVP, minikonference, konzultační centrum pro gymnázia, komunitu (internetový diskuzní prostor na Metodickém portálu www.rvp.cz) a koučování (případové studie z koučování jsou dostupné na Metodickém portálu www.rvp.cz). Pro podporu učitelů připravujeme oborové semináře a virtuální hospitace. Aktivita Kvalitní škola zprostředkovává výzkum, jehož cílem je vyhodnotit úspěšnost kurikulární reformy. V rámci první fáze výzkumu byla vydána publikace s názvem Kurikulární reforma na gymnáziích v rozhovorech s koordinátory pilotních a partnerských škol. Aktuálně připravujeme do tisku 2. publikaci s názvem Kurikulární reforma na gymnáziích – výsledky dotazníkového šetření.

Virtuální hospitace

Virtuální hospitace navazují na zkušenosti z projektu Pilot G/GP[1], v jehož rámci vznikla jako součást metodické podpory při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů (ŠVP) publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia, obsahující náměty pro učitele při realizaci jednotlivých vzdělávacích oblastí. Jako doplněk byly k některým popsaným aktivitám natočeny metodické filmy, krátké komentované sestřihy ze zajímavých hodin, které měly jednotlivé příklady ilustrovat a ukázat, jak může provedení určité činnosti vypadat v podmínkách konkrétní školy. Virtuální hospitace, na rozdíl od původních metodických filmů, zaznamenávají reálnou výuku v reálném čase, a umožňují tak zhlédnout různé vyučovací hodiny od začátku do konce.

Hlavním cílem virtuálních hospitací je podpořit profesní rozvoj a spolupráci učitelů prostřednictvím videozáznamů vyučovacích hodin (a následných internetových diskuzí) a ověřit využitelnost tohoto nástroje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Zveřejněné videozáznamy vyučovacích hodin slouží především pro výměnu zkušeností mezi učiteli i širší odbornou komunitou. Virtuální hospitace směřují také k podpoře vzájemných hospitací na školách. Jsou nástrojem pro reflexi pedagogické práce se zaměřením na procesy vyučování. Nabízejí inspiraci pro výuku a podporují spolupráci mezi učiteli. Jsou jednou z aktivit, která může oslovit učitele různých typů a stupňů vzdělávání. Sledovat zveřejněné videozáznamy vyučovacích hodin a diskutovat o vybraných aspektech výuky mají možnost nejen gymnaziální učitelé, ale také vyučující základních a středních odborných škol, případně studenti pedagogických oborů vysokých škol. Neméně zajímavé mohou být záznamy hodin pro rodiče žáků a širší odbornou veřejnost.

Koncept virtuálních hospitací se skládá z několika prvků:

  • videozáznamu
  • písemné autoevaluace
  • písemné evaluace
  • internetové diskuze

Klíčový je videozáznam výuky, který pořizuje profesionální odborná firma. Výuka je zaznamenávána minimálně na dvě kamery. Jedna kamera sleduje po celou dobu natáčení učitele, druhá se zaměřuje na žáky – jednotlivce, skupiny nebo třídu jako celek. Obvykle je v učebně přítomna ještě další kamera, která snímá například prezentaci, videoukázku, interaktivní tabuli a jiné didaktické prostředky, které vyučující a žáci v hodině používají. Učitel má v průběhu natáčení mikroport, aby bylo dobře slyšet, co říká, jaké instrukce dává, jak interaguje s žáky apod. Promluvu žáků zaznamenávají směrové mikrofony na kamerách, případně jsou po třídě rozmístěny další mikrofony, aby bylo možné co nejlépe zachytit celkovou atmosféru ve třídě. Výuce předchází natočení úvodního slova učitele, po proběhnuté výuce zaznamenáváme na kameru bezprostřední reflexi vyučujícího. V těchto částech vyučující také zasazuje zaznamenanou výuku do širšího vyučovacího plánu. Ačkoliv je autenticita vyučovacích hodin do jisté míry narušena přítomností kamer, je snahou všech zúčastněných, aby hodina probíhala co nejpřirozenějším způsobem. To je do určité míry podpořeno i tím, že hodiny jsou zpravidla natáčeny v čase, kdy vyučování probíhá podle rozvrhu školy.

Zpracovaný videozáznam z výuky dostává následně ke zhlédnutí a zpracování písemné autoevaluace vyučující, který hodinu vedl. Výhodou hodnocení hodiny ze záznamu je zejména skutečnost, že vyučující má možnost zhlédnout záznam opakovaně a zaměřit se při pozorování na detaily. Zároveň má možnost vidět výuku s určitým odstupem. Do virtuálních hospitací zároveň vstupuje expert zodpovědný za zpracování evaluace vyučovací hodiny. Role expertů virtuálních hospitací zastávají oboroví didaktici z vysokých škol, kteří mají dostatek zkušeností s analyzováním vyučovacích hodin a s využitím videozáznamů při přípravě budoucích učitelů. Ve svých rozborech zaměřují divákovu pozornost na vybrané zajímavé aspekty zaznamenané výuky nebo kladou otázky, které vedou k hledání vhodnějších alternativ. V případě běžných hospitací, ať mají povahu hodnotící, nebo jsou zamýšleny jako podpora profesního rozvoje, následuje po skončení hodiny hospitační rozbor. Hospitující vede rozhovor s hospitovaným a společně analyzují výuku. U virtuálních hospitací plní podobnou funkci právě písemná autoevaluace a evaluace experta.

Čtvrtým prvkem virtuálních hospitací jsou internetové diskuze. Ke každé virtuální hospitaci je otevřena diskuze synchronní (on-line) a diskuze asynchronní (off-line), do nichž kromě vyučujícího a experta vstupují také další diváci virtuálních hospitací. Na dodržování pravidel komunikace v internetovém prostředí dohlížejí tzv. netmoderátoři, kteří pomáhají i s průběhem diskuzí.

Virtuální hospitace můžete navštívit na třech místech Metodického portálu www.rvp.cz:

  • v modulu ČLÁNKY
  • v modulu DIGIFOLIO
  • v modulu DISKUZE

Videozáznamy hodin doplněné o autoevaluaci a odbornou analýzu hodiny jsou na Metodickém portále www.rvp.cz publikovány jako články. Virtuální hospitace je vždy připravena jako příspěvek praktický (zkušenost), proto jsou videozáznamy doplněny úvodními informacemi o stanovených cílech, výčtem rozvíjených klíčových kompetencí a očekávaných výstupů apod. V příloze příspěvku jsou pak materiály, které byly využívány ve výuce. Každá virtuální hospitace má také své digitální portfolio se základními údaji o natáčené hodině, vybranými fotografiemi z natáčení, soubory ke stažení (např. prezentacemi či pracovními listy) a pozvánkou do diskuzí. Pro diváky virtuálních hospitací jsou otevírána diskuzní fóra, ve kterých se mohou vyjádřit k jednotlivým vyučovacím hodinám, napsat své dojmy z výuky či otázky pro učitele a experta.

Do listopadu 2010 bylo na Metodickém portálu www.rvp.cz zveřejněno již 17 videozáznamů z výuky na gymnáziích, zastoupeno je 11 vzdělávacích oborů. Celkem bude k dispozici 40 virtuálních hospitací.

Více informací o projektu KURIKULUM G a o virtuálních hospitacích naleznete na následujících internetových odkazech:

http://www.vuppraha.rvp.cz/na-cem-prave-pracujeme/projekty-esf/kurikulum-g

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1231 (KURIKULUM G)

http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645 (Virtuální hospitace)

Literatura:

  • Příklady dobré praxe pro gymnázia. Praha : VÚP, 2008.
  • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.

 


[1] Projekt Pilot G/GP (celým názvem Tvorba a ověřování pilotních Školních vzdělávacích programů ve vybraných gymnáziích) byl realizován VÚP v letech 2005 až 2008. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit a prakticky ověřit školní vzdělávací programy (ŠVP) na šestnácti pilotních gymnáziích a na základě získaných poznatků a zkušeností později poskytovat podporu nepilotním gymnáziím při tvorbě a realizaci jejich ŠVP.

Tento článek byl převzat z publikace Učitel v informační síti 2010: Sborník příspěvků národní konference Metodického portálu pořádané 10. listopadu 2010 v Brně. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.