Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Den s Ámosem aneb Škola hrou
Odborný článek

Den s Ámosem aneb Škola hrou

24. 11. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Maja Biherelová

Anotace

Projekt pro celou školu, při kterém si všichni učitelé připraví netradiční vyučovací hodinu. Náplň hodiny může být libovolná, musí však být zvolena tak, aby se jí mohli aktivně zúčastnit všichni žáci napříč ročníky. Žáci předem dostanou anotaci všech nabídnutých hodin a z nich si pak podle svého zájmu sestaví vlastní rozvrh.

Tento typ projektu se pod názvem Den podle Ámose stal na naší škole tradicí a každoročně jej na Den učitelů (28. 3.) opakujeme. Doporučuji tímto projektem začít a třeba pod názvem Škola hrou jej zařadit kdykoli během školního roku (vhodný den je poslední den před vánočními nebo jarními prázdninami či v červnu na Den dětí). Všichni učitelé si připraví netradiční hodinu, která musí být zvolena tak, aby se jí mohli aktivně zúčastnit všichni žáci příslušného stupně. Tyto hodiny pak nabídnou žákům a ti si sami sestaví rozvrh na daný den. Aby skupiny mohly být menší než klasické třídy, zásadně se projektu účastní všichni učitelé (i ti s kratšími úvazky) a vychovatelky školní družiny. Aby mohly být menší i skupiny na 1. stupni, je dobré pro tento projekt využít i některé učitele z 2. stupně (osvědčili se nám především učitelé výtvarné výchovy). Žáci 1. stupně si z nabídky vybírají 4 vyučovací hodiny, žáci 2. stupně si pak volí 5 hodin.

Projekt je určen pro všechny žáky základní školy, nabídku hodin děláme zvlášť pro žáky 1. a zvlášť pro žáky 2. stupně. Celkový čas, který je potřeba si pro tuto činnost vyhradit, je zhruba jeden den - jedna vyučovací hodina na zápis do hodin a jeden projektový den, který zabere celé dopoledne.

Organizační forma výuky

Nejméně týden předem dostanou všichni žáci namnoženou nabídku netradičních hodin, 1 - 2 dny před určeným dnem se žáci v přesně určenou hodinu rozprchnou po škole a zapíší se u jednotlivých učitelů, a sestaví si tak vlastní rozvrh. Žáci 1. stupně si z nabídky zvolí 4 - 5 vyučovacích hodin, žáci 2. stupně vždy o hodinu více.

Vyučovací metoda

Jde o projekt, jehož důležitou součástí je pro učitele i část přípravná a rozhodovací. Učitelé si sami volí vyučovací metody. Jelikož v tomto projektu musí učitelé pracovat vždy se skupinou žáků napříč ročníky, nelze příliš uplatňovat klasické metody.

Organizátor projektu

Organizátor celoškolního projektu může být někdo z vedení školy (má na přípravu více času a i organizační zajištění je pro něj snadnější), některý z učitelů (v tom případě je nezbytná podpora vedení školy při zajištění organizace) nebo skupina učitelů, která si rozdělí úkoly a projekt pro celou školu připraví.

Příprava projektu

Na přípravné schůzce asi měsíc před projektem seznámí organizátor projektu všechny učitele s průběhem projektu a stanoví termín, dokdy každý učitel odevzdá stručnou anotaci své netradiční hodiny. Pokud budete tento projekt dělat poprvé, využijte pro inspiraci ukázku anotací hodin z tohoto příspěvku (viz přílohy). Organizátor musí sestavit přehled všech hodin, který bude obsahovat název hodiny, jméno učitelky/učitele, místo, kde bude skupina pracovat, a anotaci hodiny. Vhodné je připravit i motivační dopis - informační leták (jak a kdy bude projekt probíhat, co se všechno bude dít, jak se budou žáci zapisovat do hodin atd.), s kterým mohou být žáci seznámeni na třídnické hodině. Organizátor by měl rovněž připravit a pro všechny učitele namnožit časový harmonogram projektu.

Rozdělení žáků do skupin

Zápis do hodin je vhodné provést nejméně 1 - 2 dny před projektem. Seznamy na jednotlivé dílny můžete vyvěsit na předem určené místo, žáci se pak do nich v průběhu několika dní zapisují. Tento způsob se hodí pro menší školy (nebo velmi ukázněné žáky), nám se neosvědčil. U hodin, na něž byl masový zájem, totiž někteří žáci přeškrtávali jména již zapsaných spolužáků a zapisovat se na jejich místo. Následně jsme museli řešit spory o to, kdo má nárok hodinu navštěvovat. Stalo se také, že si někteří žáci nepoznamenali svůj rozvrh a v určený den pak nevěděli, kdy a kam mají jít. Proto se zdá jako lepší varianta určit přesnou hodinu začátku zápisu zvlášť pro 1. a 2. stupeň.

Při zápisu každý učitel zapíše každého zájemce do svého seznamu k příslušné hodině a zároveň podpisem v žákově rozvrhu v dané hodině potvrdí, že je žák na tuto hodinu u něj zapsán. Na závěr zápisu třídní učitelé všech tříd zkontrolují, zda mají všichni žáci sestavený rozvrh na celé dopoledne. Všichni učitelé odevzdají kopie svých seznamů organizátorovi a u něj se pak do volných hodin zapíší žáci, kteří v den zápisu nebyli přítomni.

Protože máme 1. třídy umístěné v jiné budově a v hlavní budově se žáci ještě dobře nevyznají, rozhodli jsme se, že si tito žáci budou sestavovat společný rozvrh pro celou třídu za pomoci třídní učitelky a budou mít při výběru hodin přednost před ostatními žáky 1. stupně (organizace viz ukázka Časový program projektu). Během projektového dne jsou na jednotlivé hodiny doprovázeni vychovatelkou školní družiny, která pak v průběhu hodin působí jako asistentka. Záleží však na konkrétních podmínkách jednotlivých škol, u malých škol můžete klidně nechat i prvňáky vybírat si hodiny.

Projektový den

Vyučování probíhá podle individuálního rozvrhu žáků. Od normálního rozvrhu se u nás tento den liší v tom, že každá hodina začíná v celou hodinu a po ní následuje přestávka trvající 15 minut, takže na 1. stupni končí 4. hodina v 11:45 a na 2. stupni 5. hodina ve 12:45. Po poslední hodině rozdají příslušní vyučující v hodině všem žákům anketní lístek a po vyplnění lístku odvedou žáky na oběd a případně vykonají ve školní jídelně dozor u své skupiny. Na závěr dne odevzdají všichni vyučující anketní lístky žáků organizátorovi a v následujících dnech i svůj anketní lístek do uzavřené schránky ve sborovně.

Vyhodnocení projektu

Na závěr projektového dne připravíme anketu pro všechny zúčastněné žáky. Získáme tak neocenitelnou zpětnou vazbu. Nejjednodušší je namnožit potřebný počet anketních lístků s předepsanými otázkami, na které žáci přímo píší své názory. Zjišťujeme, co je při tomto projektu nejvíce bavilo, která hodina se jim nejvíce líbila, co nového se naučili. Na základě této ankety každoročně zveřejňujeme i pořadí několika nejlepších hodin na 1. i 2. stupni (sečteme odpovědi na otázku: "Nejvíce se mi dnes líbila hodina ..."). Ankety děláme zásadně anonymně, zjišťujeme nejvýše ročník, který žák navštěvuje. Každý rok zveřejňujeme i pořadí jednotlivých hodin podle počtu získaných hlasů jak na 1. stupni, tak i na 2. stupni. Pokud má vedení školy nějaké prostředky na odměny, je dobré odměnit i nejúspěšnější učitele tohoto projektu.

Pokud uspořádáte tento projekt na Den učitelů, můžete pomocí této ankety hledat i nejlepšího učitele na škole - Zlatého Ámose. V tomto případě však doporučuji zveřejnit pouze vítěze ankety a nezveřejňovat žádné další pořadí (mohlo by to velmi narušit vztahy v pedagogickém sboru).

Rozhodně umožněte i všem zúčastněným učitelům napsat své názory a připomínky k projektu. I tato anketa by měla být anonymní, není vhodná ani varianta odevzdávání anketních lístků přímo organizátorovi (vedení školy), lepší je uzavřená krabice umístěná ve sborovně. Sice se vám pravděpodobně nevrátí vyplněné dotazníky od všech učitelů, ale budete mít možnost zjistit, co si skutečně o právě skončeném projektu myslí. Výsledky učitelské ankety pak zveřejňujeme na nástěnce ve sborovně a znovu se k nim vracíme před zahájením dalšího projektu.

Dokumentace projektu

Pokud máte na škole šikovného učitele výtvarné výchovy, pokuste se každý projekt ozvláštnit tím, že bude mít své logo. Neváhejte toto logo používat během projektu na všechny tiskoviny - motivační dopis, nabídku hodin, anketní lístky atp. a rovněž je při vyhlášení projektu dát i na webové stránky školy (pokud je máte). Naše výtvarnice Mgr. Mirka Čejková, která je autorkou grafické stránky všech našich projektů, pomocí obrázků ilustruje náplň jednotlivých hodin.

Vždy je dobré o každém projektu informovat veřejnost. Někdy může o svých zkušenostech z právě proběhnuvšího projektu napsat organizátor projektu, jindy zase učitel. Můžete zkusit zadat téma projektu jako slohovou práci u žáků vyšších ročníků a pak nejlepší práci použít. Na naší škole se vždy snažíme tento článek, doplněný fotografiemi, publikovat v odborném i místním tisku a při dokumentaci projektu jej používáme jako úvodní část. Dokumentace projektu by měla obsahovat i zpracované ankety žáků i učitelů. Zpracované žákovské ankety zařazujeme nejen do dokumentace projektu, ale spolu s fotkami i vyvěšujeme na nástěnce věnované projektu.

Nutné pomůcky a prostředky

Pokud jednotliví učitelé potřebují nějaké pomůcky, určíme maximální částku (100 - 200 Kč), za kterou mohou příslušné potřeby nakoupit, a proplatíme z rozpočtu školy.

Přínos projektu

Projekt přispívá k rozvoji osobnosti žáků. Utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci, formuje studijní dovednosti a přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů i mimo třídu.

Projekt je vhodný i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tím, že si mohou vybrat aktivity podle svého zájmu, získávají příležitost vyniknout v oblastech, v nichž nemají problémy.

Informační zdroje

Tento projekt byl už 4x uskutečněn pod názvem Den s Ámosem vždy koncem března na Den učitelů (28. 3.) na ZŠ Benita Juáreze v Praze 6.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
81.05 kB
PDF
Anketní lístek pro žáky
pdf
58.59 kB
PDF
Časový program projektu
pdf
178.71 kB
PDF
Článek o projektu i s fotografiemi
pdf
151.37 kB
PDF
Nabídka dílen pro 1. stupeň
pdf
78.13 kB
PDF
Nabídka dílen pro 2. stupeň
pdf
282.23 kB
PDF
Ukázka zpracované ankety žáků 1. stupně i 2. stupně a učitelů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Maja Biherelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.