Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Johanna - z pekla do ráje
Odborný článek

Johanna - z pekla do ráje

Anotace

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Výchovy k občanství) s uplatněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova. Opírá se o dokumentární film nabízený v rámci projektu Jeden svět na školách, jehož námětem je problém šikany. Popsaná hodina rozvíjí empatii a ochotu žáků vcítit se do pozice svých vrstevníků, kteří jsou šikanováni.
Úvod

Tento příspěvek je zaměřen na průřezové téma Osobnostní a sociální výchova (OSV). V rámci OSV vede žáky k porozumění a k utváření pozitivního postoje k sobě samým i druhým a napomáhá prevenci sociálně patologických jevů, jako je například šikana. Aktivita přirozeně integruje i vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, protože je z velké části založena na společné diskusi žáků. Vede žáky k tomu, aby dokázali vyjádřit své pocity a pojmenovat hlavní myšlenky filmu.

Příspěvek je navržen tak, aby se dal realizovat během jedné vyučovací hodiny, a to buď jako samostatný předmět v rámci OSV, nebo integrací do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, se kterou toto průřezové téma úzce souvisí. Vhodný prostor nabízí především vzdělávací obor Výchova k občanství. Aktivitu lze také pojmout jako součást rozsáhlejšího projektu na téma mezilidských vztahů a propojit ho například s návazným příspěvkem s názvem Čaroděj zeměmoří.

Vzhledem k tomu, že aktivita vychází z dokumentárního filmu, je možné nad rámec aktivity zařadit i průřezové téma Mediální výchova (viz rámeček).

Průřezové téma Mediální výchova má za úkol vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti: v rámci MV by si žáci měli osvojit základní poznatky o fungování a společenské roli současných médií, měli by být schopni analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Pokud chceme dokumentární film využít v rámci Mediální výchovy, je třeba zabývat se nejen obsahem dokumentu, ale také jeho formou a jeho vztahem k realitě.

Možné otázky k diskusi:

O jaký typ mediálního sdělení se jedná?
Jak je film vystavěn (použití domácího videa)?
S jakým záměrem byl dokument natočen?
Jedná se o objektivní pohled na realitu?
Jakou roli hrají média ve společnosti?

Vlastní strukturovaný popis činnosti

1. Úvod hodiny

Učitel zvolí jednu z variant dle časových možností a situace ve třídě:

 1. motivační rozhovor na téma šikana a pozitivní atmosféra ve třídě;
 2. žáci dostanou text písně, která je ústředním motivem dokumentu, mluví společně o myšlence textu, o náladě, která z něj vystupuje, o situaci, ve které se autor nacházel (viz pracovní list)

2. Projekce filmu (28 minut)

Synopse filmu:

"Prvních šest let na základní škole bylo pro mě doslova peklem," vzpomíná devatenáctiletá švédská dívka Johanna na nejtěžší období svého života. Kvůli velkému "čarodějnickému" nosu a neschopnosti zapadnout do třídního kolektivu se již od počátku stala typickým otloukánkem. Postupem času začala školu přímo nenávidět a záměrně se vyhýbala svým vrstevníkům. Když jí v tomto období nedokázali pomoct ani učitelka, ani rodiče, utekla do světa fantazie. Po letech strávených v "pekle" základní školy jí začala svítat naděje v podobě vstupu na střední školu. I když ji zde už nikdo nešikanoval, opět se nedokázala sžít s kolektivem. Vzhledem ke svým dřívějším zkušenostem se totiž obávala navázat s novými spolužáky bližší kontakt. Zásadní zlom k lepšímu nastal až v jejích patnácti letech během dovolené u moře. Citlivý snímek s hojným využitím záběrů domácího videa, natočených Johanniným otcem v průběhu dvanácti let, se zabývá důsledky, které může mít dětská šikana na zranitelnou duši dospívající dívky.

3. Reflexe - aktivita: Co neunesu (20 minut)

Pomůcky: barevné papíry, barevné fixy, nůžky, malé lepicí štítky ("lepítka")

Cíle:

 • reflektovat pocity spojené s ubližováním, strachem, šikanou;
 • uvědomit si, jak na nás působí chování, které nám ubližuje.

Postup:

 • požádáme žáky, aby mezi sebou po shlédnutí filmu nemluvili a aby si zkusili vybavit příběh a pocity hlavní postavy Johanny (jak jí bylo, jak se asi cítila?);
 • každý se pokusí uvědomit si, kde na svém těle cítí tíhu pocitu, který si z filmu odnesl (např. bolí mě břicho, protože mám strach);
 • z barevných papírů si žáci vystřihnou nebo vytrhnou tvar (může jich být i více), který vyjadřuje momentální pocit, na tento připravený papír napíší jednou větou vyjádření (např. To je můj žaludek, je napnutý a nelíbí se mu, když na mě (Johannu) někdo křičí.);
 • tento papír si připevní na své tělo, na místo, kde daný pocit cítí;
 • poté si sedneme všichni společně do kroužku, každý se snaží svou větu vyslovit nahlas, zdůvodnit, proč papír umístil právě na vybrané místo, a pokusí se označit, na kterém místě je pro něj nejnepříjemnější tuto tíhu nést.

4. Shrnutí tématu

Skupinově - odpovědi na vzniklé otázky, sdílení postojů k tématu.

5. Aktivity pro následující hodiny

Měly by být věnovány prevenci šikany ve třídě, rozvoji empatických postojů, práci s pravidly třídy, je možné navázat aktivitou s názvem Čaroděj zeměmoří (téma: šikana, zvládání zátěžové situace).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
19.53 kB
PDF
pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lenka M. Pekařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

VHS kazeta s filmem Johanna - z pekla do ráje (projekt Jeden svět na školách), barevné papíry, barevné fixy, nůžky, malé lepicí štítky ("lepítka")