Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice ŠVP na ZŠ
Odborný článek

Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice ŠVP na ZŠ

26. 11. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky ŠVP na základních školách.

Škola má samostatně zpracovaný školní program EVVO. Musí být v tomto případě v ŠVP výslovný odkaz na tento dokument jako na přílohu ŠVP?
(Metodický pokyn MŠMT k zajištění EVVO - 2.3. …
školní program EVVO tvoří zpravidla přílohu ŠVP.)

Ano. V ŠVP musí být výslovný odkaz na školní program EVVO. Ten je pak zpravidla uveden jako příloha ŠVP, ale vždy tomu tak být nemusí – oba dokumenty pak mají svou autonomii.

Je možné změnit název předmětu podle vlastní potřeby? Například na nižším stupni osmiletého gymnázia přejmenovat Přírodopis na Biologii?

Ano, název vyučovacího předmětu je plně v kompetenci školy.
Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů str. 55 uvádí: „Vyučovací předmět by měl svým názvem v ŠVP ZV zohledňovat (předjímat) svůj vzdělávací obsah, popřípadě příslušnost k danému vzdělávacímu oboru (oblasti). Název se proto může shodovat s názvem příslušného vzdělávacího oboru (vzdělávací oblasti), může být jeho modifikací, nebo může být zcela nový.“

Naši základní školu nyní již druhým rokem navštěvuje chlapec (nyní ukončil 2. ročník), u kterého teprve nyní bylo prokázáno lehké mentální postižení. Od září bude mít asistenta, který je již schválený. Musíme mít kvůli jednomu žákovi ještě jeden ŠVP, který bude zpracovaný podle přílohy RVP ZV? Nebo to stačí jako forma přílohy k našemu stávajícímu ŠVP? Co s časovými dotacemi, protože ty se odlišují?

Pokud je žákovi diagnostikováno LMP, je vzděláván podle IVP, který vychází z RVP ZV (očekávané výstupy jsou upraveny podle možností a schopností žáka a doporučení poradenského zařízení) nebo může být žák převeden do vzdělávání podle RVP ZV-LMP (potom IVP vychází z tohoto materiálu).
V případě individuální integrace škola nemusí mít zpracovaný ŠVP podle RVP ZV-LMP. Stačí, když ve svém ŠVP popíše podmínky, které zajišťuje pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud jde o časové dotace, je věcí organizace školy, jakým způsobem se s tím vyrovná.

Potřebujeme vyřešit koncepční problém v naší mateřské škole a nejsme si jistí, jaké řešení je správné. Proto se na Vás obracíme s prosbou o radu. Naše mateřská škola je organizační součástí základní školy zřizované obcí, tedy běžná státní mateřská škola. Rodiče některých dětí zapsaných v naší mateřské škole požadují, abychom do vzdělávání a každodenní činnosti zařadili křesťanské prvky. Mají na mysli modlitby, křesťanské symboly na stěnách, činnosti v souvislosti s křesťanským kalendářem, půst, pracovní listy s křesťanskou tématikou, biblické příběhy, náboženské písně apod. Potřebujeme najít způsob, jak rodičům aspoň částečně vyhovět, i když jsme škola zřizovaná státem, a ne církví. Podle našeho názoru se totiž nejedná o křesťanské prvky zařazené do vzdělávání v běžné mateřské škole, ale o vzdělávání plně křesťansky zaměřené.

Pokud vaše škola není církevní mateřskou školou, křesťanské prvky, jak je uvádíte, do hlavní činnosti mateřské nepatří. Rozhodnete- li se vyhovět rodičům, pak by výuka náboženství měla probíhat mimo dobu provozu, pouze pro děti, jejichž rodiče si to budou přát, a to formou zájmového kroužku, který budou hradit rodiče. Vyučující v tomto kroužku by pak nemusel splňovat kvalifikační podmínky podle §15 školského zákona.
Kdyby náboženství (v tomto případě křesťanské) bylo určeno všem dětem (tj. ateistům, popř. příslušníkům jiných církví), zřejmě by byl porušen §2 školského zákona, zejména odstavec 1, písm. a) a e). Doporučujeme, aby rodiče křesťansky zaměření zvážili možnost vzdělávat své děti v církevní mateřské škole.

Lze integrovat předměty z různých vzdělávacích oblastí? A jakým způsobem postupovat při stanovení časové dotace integrovaného předmětu?

Je plně v kompetenci školy, jakým způsobem bude integrovat vzdělávací obsah oborů do konkrétních vyučovacích předmětů. V charakteristice integrovaných vyučovacích předmětů však musí být uvedeno, ze kterých vzdělávacích oborů (vzdělávacích oblastí) popřípadě jejich částí jsou tyto integrované vyučovací předměty utvořeny (viz Manuál pro tvorbu ŠVP str. 58). Zároveň je nutné u každého integrovaného předmětu stanovit, jaká část z časové dotace přidělené konkrétnímu vzdělávacímu oboru či vzdělávací oblasti náleží integrovaným částem vzdělávacích obsahů. Součet dílčích časových dotací pak dává výslednou časovou dotaci integrovaného předmětu.

Je možné v rámci vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura vytvořit dva předměty - Český jazyk a literatura a Čtenářská gramotnost s celkovou časovou dotací 15 hod? Jaké výstupy by potom předmět Čtenářská gramotnost měl obsahovat? Může mít jiné očekávané výstupy než výstupy dané v RVP ZV pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura?

Ano, v rámci vzdělávacího oboru ČJ a literatura lze vytvořit dva předměty, jejichž minimální časová dotace bude v součtu 15 hodin. Současně musí být zajištěno, že prostřednictvím těchto předmětů budou naplněny všechny očekávané výstupy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura definované v RVP ZV.
Tyto očekávané výstupy může škola v ŠVP doplnit o další výstupy, které považuje za důležité. V tomto případě doporučujeme zvážit možnost navýšení časové dotace alespoň jednoho z předmětů.

Existují pro zařazení finanční gramotnosti do základního vzdělávání novější standardy (učivo a výstupy), než je uvedeno v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách?

Ne. Dokument Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách (aktualizovaná verze prosinec 2007) je aktuální dokument, se kterým můžete nadále pracovat.
Další materiály k výuce finanční gramotnosti na základních školách můžete najít na stránkách Metodického portálu:http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVPD/3280/K-FINANCNI-GRAMOTNOSTI.html/.

Rádi bychom udělali změnu v učebním plánu našeho ŠVP. Praxe ukázala nevhodné nastavení dotace jednotlivých předmětů. Jak formálně máme změnu provést?

Úpravy ŠVP lze provádět dvěma způsoby. Jedním způsobem je forma číslovaných příloh k ŠVP.
V příloze je vždy nutné uvést datum zařazení do ŠVP a datum, od kdy daná úprava platí.
Druhým způsobem je zásadní přepracování ŠVP, a tedy vznik nové verze tohoto dokumentu.
Pokud by tedy v ŠVP došlo k zásadním změnám, které mění vzdělávací cestu žáků (jiné časové dotace předmětů, přesuny obsahu učiva atd.), je třeba dočasně pracovat s různými verzemi ŠVP tak, aby žáci, kteří se začali podle konkrétního modelu ŠVP, pokračovali ve výuce podle něj do té doby, dokud se liší od nové verze ŠVP.

Je nutné v ŠVP zpracovávat osnovy i pro volitelné předměty?

Ano. Pro volitelný předmět stejně jako každý jiný vyučovací předmět je třeba mít zpracované učební osnovy (název vyučovacího předmětu, jeho charakteristika a vzdělávací obsah).
Protože se výčet nabízených a realizovaných volitelných předmětů v jednotlivých ročnících může lišit či každý rok měnit, doporučuje se do ŠVP uvést spolu s časovou dotací volitelného předmětu pro příslušný ročník pouze obecný název (Volitelný předmět 1, Volitelný předmět 2) a konkrétní seznam nabízených a realizovaných volitelných předmětů spolu s jejich učebními osnovami vymezit v příloze ŠVP.

Naše základní škola praktická bude sloučena s jinou ZŠ praktickou. Jaký bude další postup týkající se ŠVP? Každá škola nyní učí podle svého ŠVP. Naše škola zůstane zachována a druhá škola se s námi sloučí. Bude platit nadále naše ŠVP nebo se bude muset kromě hlavičky školy změnit i jeho obsah? A co stávající třídy z obou škol, které se již učí podle rozdílných ŠVP? Jedná se především o třídy z druhé školy. Mají pokračovat a tzv. dojet podle původního ŠVP, nebo se začít učit podle našeho?

Jak v podobných situacích postupovat, není nikde popsáno. Domníváme se, že by mělo dojít k rozumnému propojení ŠVP obou původně samostatných škol a k vytvoření nového, sjednoceného programu, podle kterého by se žáci obou škol mohli co nejdříve společně vzdělávat. Pouze v případě výrazných odlišností vzdělávacích programů obou škol je vhodné dokončit již zahájené vzdělávání žáků podle původních ŠVP.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

RVP / ŠVP