Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice učebního plánu na ZŠ
Odborný článek

Konzultační centrum VÚP – odpovědi k problematice učebního plánu na ZŠ

25. 11. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Anotace

Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Výzkumného ústavu pedagogického v Praze na zaslané dotazy týkající se problematiky učebních plánů na ZŠ.

Je možné provést změnu v ŠVP tak, aby podle nového ŠVP mohli být vzděláváni žáci celé školy? Jedná se o změnu v učebním plánu pro žáky 3. a 4. roč., kde bychom odebrali 1 hodinu ČJ (která je z disponibilní časové dotace), a tuto hodinu bychom použili pro volitelný předmět. Obsah výuky ČJ v příslušných ročnících by zůstal beze změn.

Této úpravě ŠVP nic nebrání, je však nutné zajistit, aby i po snížení časové dotace předmětu byly na konci vzdělávacího období naplněny veškeré očekávané výstupy definované v RVP ZV.

Pokud zařadíme etickou výchovu pouze na 2. stupeň základního vzdělávání, musíme ji zapracovat do našeho ŠVP také pro 1. stupeň?

Ne, nemusíte. Doplňující vzdělávací obory (DVO), mezi které byl na základě rozhodnutí MŠMT nově zařazen i obor Etická výchova, nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují nebo rozšiřují. Je tedy plně v kompetenci školy, jakým způsobem a v kterých ročnících bude výuku etické výchovy realizovat.

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z tříhodinové dotace vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví, nevytvořili jsme samostatný předmět, ale zařadili jsme po 1 hodině v 6. r. do Tělesné výchovy, v 7. r. do Občanské výchovy a v 8. r. do Přírodopisu. V roce 2007 došlo ke změně časové dotace vzdělávací oblasti Člověk a zdraví z původních 11 hodin na 10 hodin. Znamená to tedy, že předmět Výchova ke zdraví má již pouze 2 hodinovou dotaci?

Ano. RVP ZV stanovuje minimálně 2 hodiny pro vzdělávací obor Tělesná výchova, vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví logicky náleží 2 hodiny z 10 hodin určených vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Pokud chcete i nadále vyučovat předmět Výchova ke zdraví v původním rozsahu, je třeba využít disponibilní časovou dotaci.

Jak začít se sestavováním učebního plánu?

Při sestavován učebního plánu je vhodné vycházet ze současného učebního plánu, zamyslet se nad vizí školy, nad její profilací. Pokud škola do svého stávajícího učebního plánu profilaci promítá, nemá smysl jej radikálně měnit za každou cenu. Smyslem ŠVP není „překopat” dobrý program školy, ale zamyslet se při jeho tvorbě nad jeho možným vylepšením. RVP G navíc skýtá určitou volnost při tvorbě učebního plánu, která nebyla podle dosavadních učebních dokumentů možná. Škola může těchto možností v maximální míře využít.

Lze nabízet ve třetím a čtvrtém ročníku takové volitelné předměty, aby se někteří absolventi profilovali humanitně a jiní přírodovědně?

Při zachování pravidel stanovených v RVP lze žákům nabídnout volitelné předměty, které vedou k profilaci jak humanitní, tak přírodovědné.

Ve škole máme stále dělenou výuku cizích jazyků na skupinu anglického jazyka a německého jazyka. Jsme z příhraničního regionu, a tudíž o výuku německého jazyka je ze strany rodičů stálý zájem. Musíme těmto žákům na 2. stupni nabídnout jako další cizí jazyk pouze angličtinu nebo i jiný cizí jazyk jako například francouzštinu či španělštinu?

Pokud prvním cizím jazykem, který se ve škole vyučuje od 3. ročníku, nebude pro určitou skupinu žáků či celý ročník (ročníky) anglický jazyk (zákonný zástupce žáka vybral jiný cizí jazyk), musí být těmto žákům nabídnut angličtina jako další cizí jazyk. Důvodem je skutečnost, že anglický jazyk je dnes ve většině oborů lidské činnosti považován za univerzální světový jazyk a jeho znalost usnadní žákům komunikaci v mnoha životních situacích. Žáci, kteří začínají ve 3. ročníku s anglickým jazykem, mají výběr druhého cizího jazyka omezen nabídkou školy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

RVP / ŠVP