Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Aktivita: Krakonoš trochu jinak

Ikona prakticky

Aktivita: Krakonoš trochu jinak

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Moree
Spoluautor: Petra Morvayová
Anotace: Aktivita z publikace „Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu” pracuje s našimi stereotypními předsudky a představami o kladných pohádkových postavách. Je založena na diskuzi a opírá se o čtení různorodých mediálních textů. Přispívá k reflexi našeho vnímání druhých lidí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
  2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: diskuze, stereotyp, předsudek, pohádka, pohádková postava, pluralita hodnot, Krakonoš

V některých pohádkách se lze setkat s tím, že hranice mezi dobrem a zlem je tak trochu setřena – postavy, u kterých automaticky očekáváme kladné chování, se zachovají podle, jiné, u kterých bychom čekali zlé chování, jsou najednou oběťmi. U takových momentů v pohádkách lze velmi hezky reflektovat jednotlivé způsoby chování a jejich hodnocení jednotlivci. Každý z nás má v konkrétní situaci možnost zachovat se určitým způsobem, který mu připadá správný. Pojetí toho, co je správné, často velmi úzce souvisí s předchozími zkušenostmi, lidmi, se kterými se setkáváme, tichým vnitřním hlasem, který nám našeptává, co je správné. V tom se mezi sebou jednotlivci odlišují a právě tyto odlišnosti lze také využít pro práci s příběhy.

Jednou z hezkých ukázek pohádky, která vzbuzuje řadu emocí kvůli relativizaci dobra a zla, je například pohádkový seriál Krkonošské pohádky. Pro inspiraci při práci s touto aktivitou je uveden v příloze text od Tomáše Baldýnského, uveřejněný v pravidelné rubrice Poslední slovo v Lidových novinách. Rádi bychom se v této aktivitě zaměřili na posuzování konkrétního chování u jednotlivých postav a hlouběji se zamysleli nad postavou Krakonoše.

Cíl Reflexe jednotlivých způsobů chování a jejich hodnocení.

Formy práce – Diskuze, práce v malých skupinkách.

Pomůcky – Krkonošské pohádky, díl Jak Trautenberg vystrojil hostinu pro štěpanického barona.

Pohádka Krakonoš a Kačenka v knize MOTLOVÁ, M., BARÁNKOVÁ, V. Český špalíček. Euromedia Group k. s., 2006.

Pohádka Krakonošovy dukáty v knize MOTLOVÁ, M., BARÁNKOVÁ, V. Český špalíček. Euromedia Group k. s., 2006.

Krok 1 Pusťte žákům díl Jak Trautenberg vystrojil hostinu pro štěpanického barona z večerníčkového cyklu Krkonošské pohádky.

Krok 2 – Rozdělte žáky do třech skupin. Každá z nich se bude zamýšlet nad chováním některých postav ze zhlédnutého večerníčku (Krakonoš alias Štěpanický baron, Trautenberk a Anče, Kuba, hajný).

Krok 3 – Ve skupinkách mají žáci za úkol vzpomenout si na konkrétní situace ze zhlédnutého dílu, kdy se postava, kterou zpracovávají, chovala podle nich dobře a kdy se chovala špatně. Příklady mají být velmi konkrétní, žáci by měli zdůvodnit, proč se v dané situaci podle nich postava chovala dobře nebo špatně.

Krok 4 – Jednotlivé skupinky představují výsledky své práce – ostatní skupinky mohou souhlasit nebo nesouhlasit, diskutovat o tom, které chování je dobré a které špatné.

Krok 5 Zeptejte se žáků, zda je něco při práci překvapilo. S velkou pravděpodobností to bude podlé chování Krakonoše. Zeptejte se, jak si postavu Krakonoše představovali. Zda je podle nich kladným nebo záporným hrdinou.

Krok 6 Přečtěte žákům pohádku Krakonoš a Kačenka. Diskutujte s nimi, jaké vlastnosti má Krakonoš v této pohádce a v čem je jeho chování podle nich dobré či špatné. Pokud se bude jejich vnímání postavy Krakonoše zásadně lišit v jejich představě a v obou pohádkách, diskutujte s nimi o tom, jak se to stalo, že mají pozitivní obraz Krakonoše – kdo jim o něm vyprávěl a co. Na závěr diskuze můžete reflektovat, jak moc na žáky příběh zapůsobil, jak je oslovil a jaké hodnoty z příběhu pro ně mají největší váhu.

Zdroj – MORVAYOVÁ, P., MOREE, D. Dvakrát měř, jednou řež. Varianty, Člověk v tísni o. p. s., 2010.

Publikace vznikla v rámci projektu Jak na to, který byl financován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2009.

 

a

b

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Dvakrát měř, jednou řež – od multikulturní výchovy ke vhledu .

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc29 kBPříloha – Krakonoš trochu jinak
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 06. 2010
Zobrazeno: 13254krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MOREE, Dana. Aktivita: Krakonoš trochu jinak. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2010, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/8881/AKTIVITA-KRAKONOS-TROCHU-JINAK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Ondřej BlažekVloženo: 25. 01. 2011 23:52
Výborná aktivita! Vznikla velmi zajímavá diskuze. Jedna skupina brala jako klad, že Anče a spol. poctivě dělají, co po nich pán chce. Druhá to naopak hodnotila záporně. Máme pány poslouchat nebo ne? A pokud ano, za jakých podmínek? Docela zásadní debata o fungování člověka ve společnosti, a to prosím pěkně s dětmi v primě :-)
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.