Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova > Základní podmínky života

Zobrazit na úvodní stránce článků

Jarní rostliny ve skupinách

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příspěvek obsahuje pracovní listy (čtverce) pro skupinovou práci v 1. nebo 2. ročníku na téma Jarní rostliny.

Tento příspěvek se týká zpracování učiva o jarních rostlinách. Jedná se o skupinovou práci pro žáky 1. - 2. ročníku ve vyučovacím předmětu Prvouka. Cílem je přiblížit žákům nejznámější jarní rostliny prostřednictvím shrnutí dosavadních poznatků žáků o těchto rostlinách a jejich dalšího prohloubení a utřídění. Skupinová práce směřuje také ke komunikaci, diskusi a spolupráci žáků ve skupině, žáci se při ní učí naslouchat ostatním i prezentovat své vlastní myšlenky a názory. Téma je zpracováno formou prostorové práce - krychle. V závěru učebního bloku má každá skupina vyhotovenu krychli s barevnými stěnami. Společně pak všechny skupiny postaví pyramidu. Práce je koncipována pro 3 - 4 členné skupiny, přičemž listy jsou obsahově zpracovány ve třech variantách - témata: PETRKLÍČ, SNĚŽENKA, PAMPELIŠKA.

Postup

Třídu rozdělíme do šesti skupin, vždy dvě skupiny mají stejnou variantu. V úvodu dostane každá skupina krychli z tvrdého papíru - velikost strany 13 cm. Postupně rozdáváme skupinám čtverce a vedeme žáky ke splnění úkolu. Po splnění úkolu nalepí skupina čtverec na jednu stranu krychle - kromě čtverce č. 1. Ten je lépe lepit na závěr, aby děti mohly ještě dopisovat informace (budou-li chtít). Nakopírování čtverců na barevné papíry (např. čtverce č. 1 červené ....) poslouží k lepší orientaci při práci a vystavené kostky budou hezky vypadat.

Časová dotace

Časový limit na tuto práci je rozhodně delší než 45 minut. Doporučuji blok PRVOUKA, ČTENÍ. Vzhledem k tomu, že lze velmi těžko určit, jak dlouho bude práce přesně trvat, je vhodnější nevolit blok poslední vyučovací hodiny dne, aby v případě potřeby měli žáci i učitel dost prostoru k prezentaci, hodnocení práce. Můžete připojit např. ještě Praktické činnosti. Předem žákům sdělíme, že se budeme věnovat tématu jarní květiny. To proto, aby žáci mohli přinést do školy materiál vztahující se k tomuto tématu - obrázky, vylisované rostliny. Materiál využijí ve čtverci č. 6. (Můžeme také některou z předcházejících hodin věnovat vylisování rostlin.)

Prezentace

Na prezentaci práce žáků si necháme dostatečný prostor. Nejprve se spojí na pár minut skupiny se stejným tématem a porovnají vzájemně mezi sebou své krychle. Diskutují o shodě i rozdílech. Každá skupina vybere jednoho zástupce, který prezentuje před spolužáky krychli, seznámí spolužáky se svou rostlinou, upozorní na to, co se dověděli nového. Vzhledem k tomu, že vždy dvě skupiny mají stejné téma, doporučuji, aby vždy „před třídu" předstupovali zástupci skupin se stejným tématem. Mohou vzájemně upozornit na místa, ve kterých nedošli ke shodě, na to, čím se jejich krychle liší, a naopak v čem se shodli. Pro některé děti je také lépe, když „ před třídou" nemusí stát samostatně. V úplném závěru bloku se věnujeme tzv. stavbě pyramid z krychlí. Stavíme pyramidy podle různých kritérií. Např.: tak, aby na čelní straně byla ta stěna, kterou skupina považuje 1. za nejlehčí, 2. za nejtěžší, 3. za nejzajímavější, 4. za nejvíce povedenou - tu doporučuji pak nechat vystavenou. Žákům nejprve sdělíme kritérium, poté se skupina poradí, jeden zástupce přinese postavit krychli. Pokaždé postavenou pyramidu stručně slovně zhodnotíme. V průběhu stavění z kostek dbáme na to, aby se při stavění žáci ve skupině střídali a aby vybraná strana prezentovala názor skupiny, ne jednotlivce.

Závěr

Úskalím práce je především špatně odhadnutelný časový harmonogram, a také samozřejmě tzv. větší šum. Záleží velmi na tom, jak jsou žáci zvyklí na práci ve skupině, jak se poslouchají vzájemně, kolik žáků má třída atd. V každém případě se nenechte odradit pracovní hlukem ani časovou náročností.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf387 kBObrázky, pokyny
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek