Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Papiertheater

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Využití metody k motivaci a k zamyšlení nad problematikou "zapomenutých dětí", následná diskuse, zapojení dramatických prvků, malování a vytváření jednoduchých kulis. Tvorba vlastních příběhů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Práce s technickými materiály » provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
 2. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list, text písně "Vergessene Kinder" slovníky
Klíčová slova: německý jazyk, Papiertheater

Ve výuce německého jazyka zařazuji občas písně dnešní mládeže. Jednou z hudebních skupin je i německá rocková skupina Die Toten Hosen. Nenásilnou formou opakujeme typologii cvičení při tréninku dovednosti, poslech s porozuměním a zároveň se soustředíme na tematickou a žánrovou oblast písní, která stojí v současné době v popředí zájmu mládeže. Cílem je diskuse nad danou problematikou, zaujmutí vlastního názoru a hledání možných východisek, která by mohla vést k možnému zlepšení probírané problematiky.

Do tohoto příspěvku jsem zařadila i vyučovací metodu Papiertheater, kterou jsem podrobně popsala v pracovní listě (viz příloha). Jedná se o rozvoj řečových dovedností, podpořených prací s obrázkem, dramatizací a hlavně týmovou spoluprací. Volba obrázku pak rozhoduje, jakému tématu se budeme v hodinách dále věnovat, jednou z mnoha variant je využití této metody za účelem respektování odlišných systémů a hodnot. Svojí nenáročností přispívá na jedné straně k odbourání zábran při mluvení v cizím jazyce, na druhé straně nenásilně uvádí do problémů současného světa. Tato metoda i tematika podporují především průřezové téma Multikulturní výchova, se kterým se setkáváme ve výuce cizího jazyka velmi často a aktivita Papiertheater je pro jeho naplňování velmi vhodná.

Na základě různých metod, které podporují rozvoj jazykových dovedností, se žáci seznamují s jinými kulturami, tradicemi a hodnotami. Nemusí jít vždy hned o uvědomění si kulturní identity, či boj s předsudky.

Aktivitu Papiertheater lze realizovat jako samostatnou vyučovací hodinu v rámci výuky německého jazyka. Integruje některé tematické okruhy Multikulturní výchovy a Osobnostní a sociální výchovy.

Popis aktivity:

 • žáci se rozdělí po pěti do skupin a popíší společně v jednotlivých skupinách obrázek
 • ve skupině společně vymyslí příběh dle zadání - co se stalo před a co potom
 • jednotlivé části příběhu nakreslí na papír, formát A4
 • ve skupině si žáci rozdělí jednotlivé části příběhu společně s obrázky a nacvičí prezentaci celého příběhu
 • ve třídě proběhne prezentace a namalované části příběhu se vystaví
Hodnocení

Reflexe probíhá ústně v plénu a žáci se vyjadřují k následujícím otázkám:

 1. Kterou postavu z obrázku jste si vybrali jako hlavní a proč?
 2. Jaké charakterové vlastnosti jste postavám přisoudili a proč?
 3. Byli jste jednotného názoru?
 4. Zamýšleli jste se nad tím, z které země postavy pocházejí?
 5. Jak jste postupovali při sestavování příběhu?
 6. Naučili jste se také něco o sobě?

Aktivita je určena žákům 8. - 9. ročníků ZŠ, gymnáziím, na jazykové úrovni A2, B1.

Příloha:

Pracovní list pro žáky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2007
Zobrazeno: 7513krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Papiertheater. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2007, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZNA/1410/PAPIERTHEATER.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.