Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Čechy za posledních Přemyslovců

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Anna Chocholová
Anotace: Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Křesťanství a středověká Evropa » objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Nakopírované pracovní listy (viz přílohy), psací potřeby, nastříhaná příloha Přemysl Otakar II. (viz přílohy), tabule, křída
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, pracovní list, Přemyslovci
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.

Cíl hodiny

Znalosti, dovednosti, schopnosti:
Žák:

 • zná poslední Přemyslovce, jejich významné činy, nejdůležitější data vážící se k jejich vládě;
 • chápe, co je Zlatá bula sicilská a jaký měla pro naši zemi význam;
 • dokáže popsat situaci v naší zemi za vlády posledních Přemyslovců;
 • je schopen samostatně doplnit informace do textu.

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • chápe jedinečnost těchto vladařů a rozumí, čím přispěli k rozvoji naší země;
 • je mu umožněno vyrobit si svůj vlastní studijní materiál.

Realizace

Přemysl Otakar I., Václav I. (15 minut)

 • Učitel rozdá každému žákovi Pracovní list, se kterým bude pracovat celou hodinu. Řekne žákům, že jde o jeden list učebnice a cílem dnešní hodiny je dokončit jej tak, aby mohl sloužit žákům k samostudiu.
 • Učitel provede frontální výklad o Přemyslu Otakaru I. a Václavu I., zmíní se o jejich životě, vládě... nezapomene především na tyto informace:
  • Přemysl Otakar I. - Zlatá bula sicilská 1212/dědičný královský titul,
  • vložil se do mocenského boje o říšský trůn mezi Štaufy a Welfy a úspěšně manévroval mezi oběma konkurenčními tábory,
  • Václav I. - zakládá královská města, zve do Čech osadníky a umělce - země vzkvétala,
  • sestra Anežka - špitál pro chudé - svatá, založila jediný původem český církevní řád křížovníků s červenou hvězdou.
 • Žáci si samostatně dělají do pracovního listu na určené místo stručný zápis, popisky k obrázkům...

Přemysl Otakar II. (15 minut)

 • Učitel rozmístí na volnou lavici lístečky, na kterých jsou informace o Přemyslu Otakaru II. (rozstříhaná příloha Přemysl Otakar II.).
 • Žáci se na jeho pokyn rozmístí kolem lístečků, pročítají si je.
 • Do pracovního listu si zapíší všechny podtržené informace z lístečků a několik dalších, které je upoutaly.
 • Po skončení práce se učitel zeptá žáků, co nastudovali, co si zapsali... informace z lístečků doplní a dovysvětlí.

Václav II., Václav III. (15 minut)

 • Během samostatné práce žáků učitel napíše na tabuli tyto pojmy:
  • rozdělili
  • Václav II.
  • s Eliškou Rejčkou
  • dospělý dědic
  • země
  • královna Kunhuta
  • pražské groše
  • let
  • v Olomouci
  • meči
  • 1 rok
  • polskou i uherskou korunu
  • Záviš z Falkenštejna
  • uvěznila
 • Úkolem žáků je tyto pojmy samostatně doplnit do zbývajícího textu Pracovního listu.
 • Po skončení práce učitel s žáky vše zkontroluje.

Hodnocení

Žákům se práce s pracovním listem moc líbila, doporučuji proto pracovní materiál okopírovat na barevné kopírce. Na základě této hodiny, ve které žáci získali jen základní informace o tématu, je vhodné věnovat tématu Přemyslovci ještě další hodiny.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf37 kBPracovní list
Odstranitpdf23 kBPřemysl Otakar II.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 09. 2008
Zobrazeno: 12202krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHOCHOLOVÁ, Anna. Čechy za posledních Přemyslovců. Metodický portál: Články [online]. 19. 09. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2629/CECHY-ZA-POSLEDNICH-PREMYSLOVCU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.