Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Komunikace mezi lidmi – Genderové rozdíly

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Ivana Frýbová
Anotace: Žáci vyjmenují vlastnosti, které se obvykle připisují mužům a ženám, popíší důsledky pro individuální život, a ztotožňují se s myšlenkou, že značná část „mužských“ a „ženských“ vlastností nevychází z biologických rozdílů, ale je dána kulturou a výchovou.
Podpora výuky jazyka: Němčina
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence komunikativní » vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 2. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 3. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Gymnaziální vzdělávání -> Občanský a společenskovědní základ
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Český jazyk a literatura
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Další cizí jazyk
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
 2. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
 3. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: zadání úloh do skupin, flipchart nebo tabule, barevné lístečky
Klíčová slova: brainstorming, typicky lidské vlastnosti, typicky ženské vlastnosti, typicky mužské vlastnosti
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Předmět: Německý jazyk
Ročník: oktáva (B2 podle SERR)
Délka vyučovací jednotky: 45 minut
Tematický celek: Komunikace mezi lidmi - Genderové rozdíly
Pomůcky: zadání úloh do skupin, flipchart nebo tabule, barevné lístečky

Cíle hodiny
 • kognitivní: Žáci vyjmenují vlastnosti, které se obvykle připisují mužům a ženám, popíší důsledky pro individuální život. Zahájí a vedou diskusi.
 • postojový: Žáci se ztotožňují s myšlenkou, že značná část „mužských" a „ženských" vlastností nevychází z biologických rozdílů, ale je dána kulturou a výchovou. Žáci se zajímají o danou problematiku.
 • psychomotorický: Žáci připraví prezentaci i s možnou vizualizací či jinými pomůckami.
Průběh hodiny

Evokace
10 minut

Učitel vyzve žáky, aby napsali na připravené kartičky lidské vlastnosti. Každý žák pracuje samostatně a po napsání připevní kartičku na nástěnku s již připravenými nadpisy:
1. vlastnosti typicky ženské,
2. vlastnosti typicky mužské.
Učitel upozorní žáky, aby se v této fázi přidělování vlastností zdrželi komentářů. Tato část hodiny je vedena v německém jazyce.

Zadání pro žáky:
Napište na kartičky alespoň dvě vlastnosti:

 • typicky lidské,
 • typicky ženské,
 • typicky mužské.

Tyto kartičky nalepte do příslušných sloupců, které jsou připraveny na flipchartu. V této fázi o dané problematice nediskutujte.

Vhodná metoda: aktivizační - vybavení vlastností a přiřazení, brainstorming

Uvědomění si
25 minut

Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin a každé skupině je zadán jeden úkol k prodiskutování a k následné prezentaci. Úkoly jsou připraveny písemně na lístečcích a každá skupina obdrží jeden z nich. Poté jednotlivé skupiny prezentují své výsledky a ostatní žáci se mohou po prezentaci ptát, doplňovat, argumentovat, diskutovat. Tato část je vedena v německém jazyce, nesrovnalosti mohou být vyjasněny v mateřštině.

Zadání pro žáky:
Rozdělíme se do čtyř skupin. Každá skupina prodiskutuje problém a prezentuje výsledky své práce (10 min příprava, 4 x 4 min na prezentace). Příprava i prezentace probíhají v německém jazyce.

Skupina 1: Jaké výhody přináší mužům mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?
Skupina 2: Jaké nevýhody nebo omezení přináší mužům mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?
Skupina 3: Jaké výhody přináší ženám ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?
Skupina 4: Jaké nevýhody nebo omezení přináší ženám ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

Skupiny prezentují, k čemu došly.

Vhodná metoda: vnitřní diskuse, prezentace

Reflexe
10 minut

Učitel diskutuje v plénu se žáky o dané problematice se zaměřením na:

 • zpochybnění „nepřekročitelné" hranice mezi „mužskými" a „ženskými" vlastnostmi,
 • dopady, které má genderová stereotypizace na svobodu individua (např. volba povolání, životní priority apod.),
 • zdůraznění rozdílu mezi pohlavím a genderem (tedy biologicky x společensky podmíněnými aspekty „ženství" a „mužství").

Tato fáze je vedena převážně v mateřštině.

Diskuse začíná následujícími otázkami:

Jak se vám ve skupině pracovalo? Bylo snadné se shodnout na typických vlastnostech? Vznikl u některých vlastností konflikt? Připisoval je někdo opačnému pohlaví? Čím je dána obtížnost úkolu?

Jaké výhody a nevýhody převládají u mužů a jaké u žen? Byly hodnoceny některé vlastnosti, které jsou považovány za výhody mužů, jako nevýhody žen a naopak? Čím to může být dáno? Která skupina našla nejvíce výhod nebo nevýhod? Týkaly se mužů nebo žen? Pokud se počet nevýhod lišil, pokuste se vysvětlit proč. Které z nevýhod byste nejraději odstranili? Jak toho lze dosáhnout?

Proč si lidé myslí, že ženy a muži musí mít odlišné vlastnosti? Jak vypadal soubor společných vlastností z první části? Jsou některé vlastnosti typicky mužské, nebo ženské (to znamená, že je mají všichni muži a žádná žena a naopak)? Jsou větší rozdíly mezi jednotlivými lidmi bez ohledu na pohlaví, nebo mezi ženami a muži? V čem nás jako celek může posílit a v čem omezit vytváření rozdílů v mužských a ženských rolích?

Vhodná metoda: řízená diskuse

Ověření výukových cílů:
 • kognitivní: vyjadřování správnými lexikálními a mluvnickými prostředky k tématu, zahájení a vedení prezentace, diskuse
 • postojový: vlastní prezentace, zaujetí názoru, argumentace
 • psychomotorický: žáci připraví prezentaci i vizuálně

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 04. 2008
Zobrazeno: 8378krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÝBOVÁ, Ivana. Komunikace mezi lidmi – Genderové rozdíly. Metodický portál: Články [online]. 10. 04. 2008, [cit. 2020-04-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GJB/2207/KOMUNIKACE-MEZI-LIDMI---GENDEROVE-ROZDILY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.