Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtení elektronických textů na 1. stupni základní školy
Odborný článek

Čtení elektronických textů na 1. stupni základní školy

Anotace

Při prvním pohledu na elektronický text se může zdát, že se text v elektronické formě neliší od textu tištěného, jediným zřetelným rozdílem je médium, na kterém text čteme (papír / digitální zařízení: počítač, čtečka, tablet, chytrý telefon). Můžeme si tedy položit otázku, proč bychom měli věnovat pozornost čtení elektronických textů, a to již na 1. stupni základní školy.

V úvodu je třeba zmínit, že existuje mnoho studií a odborných statí, které se věnují zkoumání a potvrzování či vyvracení negativního vlivu čtení elektronických textů na psychiku a zdraví čtenáře, na zkoumání způsobů a rychlosti čtení, používaným čtenářským strategiím a jejich vlivu na porozumění čtenému textu. Cílem tohoto článku není analýza a učinění závěrů ve prospěch či neprospěch čtení elektronických textů. Našim úkolem je usnadnit žákům cestu ke čtení elektronických textů a umožnit jim, aby si osvojili a využívali strategie, které povedou k porozumění textu i v jeho elektronické podobě, k jeho kritickému hodnocení a ověřování důvěryhodnosti zdrojů, ze kterých informace čerpají. Jedná se o médium, se kterým se naši žáci, ať chceme či nechceme, setkávají a budou setkávat. Proto bychom již v primárním vzdělávání měli začít zařazovat takové činnosti, které našim žákům umožní čtení elektronických textů a postupné získávání potřebných dovedností.

Formáty elektronických textů a jejich specifika

Digitální texty se objevují v mnoha formátech a pro každý z nich je užitečný jiný čtenářský přístup. Elektronický text nemusí být zároveň online text. Pokud se jedná např. o e-knihu, kterou žák čte na elektronické čtečce nebo na tabletu, pak můžeme získat dojem, že se text liší pouze použitým médiem, na kterém jej čteme. Přesto má svá specifika, která ho od textu tištěného odlišují. Např. použité typografické znaky jako velikost a typ písma, barva pozadí, řádkování mohou mít velký vliv na čtení a porozumění čtenému. Nehmatatelností elektronického textu může být narušen čtenářský prožitek a emoce, které čtenář prožívá při vnímání psaného nebo tištěného textu v papírové podobě. Měli bychom žákům modelovat, jakým způsobem e-knihu čteme a seznamovat je s funkcemi, které nám manipulaci s e-knihou usnadňují.

Žáci by měli mít možnost setkat se také s textem, který je prezentovaný na webové stránce buď s delšími odstavci a hypertextovými odkazy, nebo jako krátký text doplněný obrázkem, videem, animací. Takový formát textu vyžaduje, aby žáci porozuměli i významu těchto nelineárních prvků. Postupně by se měli na konkrétních příkladech učit, jak hodnotit důvěryhodnost informací, které v online zdrojích vyhledávají. Také si potřebují osvojit nové dovednosti, které se čtením online textů souvisejí. Je to v první řadě samotné ovládání digitálních technologií, dále se učí vyhledávání textů prostřednictvím vyhledávačů a vhodně zvolených klíčových slov, menu, odkazů nebo záložek.

Neměli bychom opominout „nové“ formáty textů, které souvisejí s online komunikací, např. e-mail, sms, chat, tweet, blog. Žáci se seznamují s jejich specifickým formátem v kontextu účelu, ke kterému jsou využívány. S tím souvisí téma používání a porozumění emotikonů a piktogramů.

Jak začít se čtením elektronických textů?

  • Ukažme žákům, jak čteme různé typy elektronického textu. Modelujme své přemýšlení nad textem (přemýšlejme nahlas), aby žáci mohli pozorovat strategii čtení, kterou používáme: čtěme pomalu, pokládejme si v průběhu čtení otázky, které vedou k jeho porozumění, shrnujme obsah čteného.
  • Dejme žákům na samostatné čtení dostatek času. Žákům, kterým to bude ku prospěchu, můžeme individuálně ukázat, jak mohou využít výhod elektronického textu – např. zvětšení písma, změny barevného pozadí textu, změny fontu, strukturace textu.
  • Položme před čtením otázky, které žákům napomohou k hlubšímu porozumění a které je vedou i ke „čtení“ informací z nelineárních prvků.
  • Zařaďme takové úkoly/otázky, které povedou žáky ke zpomalení při čtení textu (např. psaní poznámek).
  • Diskutujme o přečteném, společně reflektujme jak porozumění čtenému, tak čtenářské strategie, které jsme využili.

Shrnutí

Jak bylo zmíněno v úvodu, elektronické texty jsou a budou součástí světa našich žáků. Budou se dále proměňovat spolu s vývojem technologií a online komunikace. Při zpracování vzdělávacího obsahu a cílů bychom to měli mít na paměti a měli bychom dát žákům příležitost, aby si potřebné dovednosti osvojovali.

Literatura a použité zdroje

[1] – Mezinárodní šetření PISA 2018. koncepční rámec hodnocení čtenářské gramotnosti. 2018. [cit. 2020-10-12]. Dostupný z WWW: [https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD%20%C5%A1et%C5%99en%C3%AD/ID_99_Koncepcni-ramec-PISA-2018_pro_web.pdf].
[2] – FINGAL, Jerry. Teach student show to read and understand digital text. 2020. [cit. 2020-10-12]. Dostupný z WWW: [https://www.iste.org/explore/learning-during-covid-19/teach-students-how-read-and-understand-digital-text].
[3] – KOVAŘÍKOVÁ, Ludmila. Strategie čtení digitálních textů: společné anotace . 2020. [cit. 2020-10-12]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22532/STRATEGIE-CTENI-DIGITALNICH-TEXTU-SPOLECNE-ANOTACE.html].
[4] – KOVAŘÍKOVÁ, Ludmila. Jak technologie ovlivňují výuku čtenářské gramotnosti. 2020. [cit. 2020-10-12]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/22587/JAK-TECHNOLOGIE-OVLIVNUJI-VYUKU-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Hana Havlínová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Článek pro obor:

Český jazyk a literatura 1. stupeň