Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Povídání o vánočních tradicích v angličtině s využitím ozobotů
Odborný článek

Povídání o vánočních tradicích v angličtině s využitím ozobotů

Anotace

Článek ukazuje, jak může učitel s využitím robotické pomůcky zábavným způsobem procvičit se žáky používání přítomného času prostého v angličtině a propojit výuku angličtiny s vlastivědou (téma vánoční zvyky). Popisovaná aktivita rozvíjela čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Popis aktivit učitelky s žáky

Níže popsaný projekt o vánočních tradicích jsme realizovali v průběhu několika na sebe navazujících vyučovacích hodin angličtiny.

Učitelka dala žákům čtvrté třídy na rozmyšlenou, jaké tradice vázané k adventu a Vánocům existují v jejich rodině (ať už se jednalo o klasické tradice, nebo o tradice konkrétní rodiny, která si na štědrý večer raději uvaří špagety a stromeček zdobí v lese mrkvemi a jablíčky pro zvířata). Žáci se hlásili s návrhy a s pomocí učitelky si na internetovém vyhledávači i v knižním vydání slovníku dohledávali anglická slovíčka, aby své tradice dokázali popsat anglicky.

Autor díla: Kateřina Hrbková

Učitelka žákům ukázala text o vánočních tradicích své rodiny jako vzor pro vytváření podobného textu žáky; k dispozici byly také obrázky ilustrující jednotlivé aktivity z textu a žáci se snažili obrázky k jednotlivým větám přiřadit, což jim pomohlo anglickému textu porozumět. Učitelka si anglicky s žáky vyprávěla o tom, které tradice jsou z jejího dětství a které dělá teď se svými dětmi. Žáci se anglicky vyjadřovali k tomu, které tradice mají s učitelkou společné a které ne.

Autor díla: Kateřina Hrbková

Žáci napsali vlastní text o svých adventních a vánočních tradicích, který obsahoval 10 vět v první osobě jednotného čísla (např. „I bake gingerbreads.“) a deset vět o týchž tradicích, kde o sobě každý žák mluvil ve 3. osobě j. č. (např. „Alex bakes gingerbreads.“). Díky tomu si děti na různých slovesech procvičily používání koncovky „s“ u sloves ve 3. osobě j. č. K tradicím zmíněným jednotlivými žáky připravila učitelka velké obrázky, čímž se rozšířila sada ilustrací od učitelčina textu.

Autor díla: Kateřina Hrbková

Učitelka si se žáky zopakovala anglické názvy povelů pro ozobota, se kterými již žáci dříve pracovali v jiném projektu, ukázala jim svou dráhu sestavenou z puclíků s jednotlivými prvky a povely a zadala požadavky, jak má vypadat dráha, kterou mají stavět žáci: musí mít start a cíl, po cestě mohou být rozcestí, ale před nimi musí být jasný povel, kam má ozobot zahnout, aby bylo jasné, kudy ozobot pojede, a podle toho bylo možné klást obrázky podle dráhy při další výuce.

Autor díla: Kateřina Hrbková

Žáci postavili dráhu pro ozobota a rozdali si náhodně obrázky adventních a vánočních tradic. Učitelka četla postupně texty o tradicích jednotlivých žáků a děti pokládaly obrázky ve správném pořadí podél ozobotí trasy, aby ozobot „zažil“ totéž, co zaznělo v textu. Žák, o němž text vyprávěl, pustil na dráhu ozobota a podle vyskládaných obrázků o sobě vyprávěl ústně ve 3. osobě j. č., nepoužíval při tom svůj původní psaný text, ale řídil se jen obrázky. Učitelka se žáka ptala také na tradice, které ve svém textu nepopsal, a žák o většině takových vánočních činností odpovídal, že je nedělá, čímž prokázal také schopnost vyjadřovat se zápornými větami a používat pomocné sloveso „doesn´t“.

Autor díla: Kateřina Hrbková

Hodnocení výkonu každého žáka prováděl jednak přímo žák, kterého se hodnocení týkalo (sebehodnocení), na druhém místě se s postřehy k hodnocení vyjadřovali jeho spolužáci a na závěr shrnovala učitelka. Pro hodnocení angličtiny jsme se řídili strukturou: 1) Jaký byl tvůj písemný projev, máš věty o svých tradicích napsané bez chyb? 2) Jaký byl tvůj ústní projev, tvé vyprávění o tradicích s pomocí obrázků okolo ozobotí dráhy? 3) Jak ti šlo odpovídání na otázky od paní učitelky?

Práci s ozoboty a sestavování dráhy z puclíků jsme zhodnotili v rámci diskuse celé skupiny, každý se mohl vyjádřit, jak se mu spolupracovalo s ostatními a jaký byl rozdíl ve srovnání s tím, když si smí každé dítě postavit svou vlastní dráhu.

Čtenářská gramotnost

Doptává se, pokud něčemu nerozumí. Používá ilustraci k lepšímu porozumění textu. / Vědomě používá základní strategie pro porozumění textu, např. předvídání, vizualizace, propojování s vlastní zkušeností, vyjasňování neznámých slov.

Rozvoj informatického myšlení

Žák rozvíjí své informatické myšlení: přečte textový nebo symbolický zápis algoritmu a vysvětlí jeho jednotlivé kroky; popíše jednoduchý problém, navrhne a popíše jednotlivé kroky jeho řešení; upraví připravený postup pro obdobný problém; ověří správnost jím navrženého postupu, najde a opraví v něm případnou chybu; rozpozná různé algoritmy, které vedou ke stejným výsledkům.

Rozvoj digitální gramotnosti

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitálních technologií.

Poznatky získané při realizaci aktivity

Charakteristika žáků a školy: Aktivita byla realizována na ZŠ Mohylová na Praze 13 ve dvou paralelních skupinách žáků čtvrtých tříd, do jedné patří 8 a do druhé 10 žáků.

Při tvorbě textu o vánočních tradicích se lišila míra kreativity obou zúčastněných skupin dětí, v jedné žáci aktivně kombinovali již vyhledanou slovní zásobu (např. z tradic „decorate a Christmas tree“ a „bake gingerbreads“ si sami odvodili, jak se řekne „zdobit perníčky“), v druhé se celkem úzkostlivě drželi slovní zásoby ze vzorového textu učitelky. Při příští realizaci projektu proto zvažuji, že vzorový text nenechám dětem k dispozici, až budou psát texty o sobě.

Při práci s ozobotí dráhou se ukázalo jako výhoda, že s ozoboty pracujeme častěji a děti se v povelech i jejich znázornění vyznaly. Kdybych podobný projekt dělala s žáky, kteří se s ozoboty teprve seznamují, musela bych mít mnohem jednodušší požadavky na výslednou podobu dráhy.

Vzhledem k tomu, že žáci stavěli jednu společnou dráhu, museli se dobře zkoordinovat, kdo bude stavět začátek dráhy se startem a kdo staví dráhu od konce. Každý žák musel při stavbě přemýšlet, kterým směrem ozobot od startu pojede, aby povel (kód) pro ozobota byl v dráze zakomponován správným směrem.

Literatura a použité zdroje

[1] – Čtenářská gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online]. [cit. 2020-1-18]. Dostupný z WWW: [https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82133&view=2935&view=2935].
[2] – Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání. NÚV, projekt podpora práce učitelů (PPUČ), 2018. [online]. [cit. 2020-1-18]. Dostupný z WWW: [https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=82137&view=13123&view=13123 ].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
6.81 MB
Dokument
Obrázky adventních a vánočních tradic

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Kateřina Hrbková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 11. 2020
Autorka předkládá možnost, jak využít robotické hračky v každodenní výuce, tak by byly smysluplným doplňkem výuky, ale zároveň výuce nedominovaly. V celé aktivitě mají žáci prostor pracovat s informacemi, které se jich týkají, což zvyšuje míru jejich zapojení. Zároveň je věnován dostatečný prostor pro rozvoj kreativity. V aktivitě s Ozoboty autorka ukazuje, jak zapojení robotických hraček pozitivně přispívá k rozvoji spolupráce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

česko-anglický slovník, internetové slovníky, obrázky vánočních tradic, ukázkový text o vánočních tradicích učitelky, ozoboti, puzzle s jednotlivými prvky dráhy ozobota (lze realizovat také jako malování dráhy fixami na papír, není-li puzzle k dispozici), přehled kódů s povely pro ozobota s jejich anglickými názvy