Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > 7 kroků k tabletové učebně
Odborný článek

7 kroků k tabletové učebně

22. 12. 2017 Základní vzdělávání
Autor
Eva Fanfulová
Spoluautor
Petr Naske

Anotace

Článek obsahuje přehled kroků potřebných při procesu modernizace a rozšíření digitální infrastruktury ve škole o digitální dotyková zařízení. Je určen především pro ředitele a zřizovatele škol. Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol.

Článek vznikl jako příspěvek k jednomu z témat sady odborné a metodické podpory rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol. Vytvoření mobilní digitální dotykové učebny je jednou z identifikovaných oblastí pro možnou inovaci digitální infrastruktury ve školách využívanou pro řízení výuky a výuku samotnou ve vazbě na Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020. Aktuální aktivity k tématu vytvoření mobilní počítačové učebny jsou pilotní aktivitou NÚV v této oblasti, která má 4 části – (1) publikace tohoto informativního článku, (2) sběr podnětů k tématu skrze formulář pro ředitele, zřizovatele a školní ICT koordinátory, (3) publikování zdrojů v rámci dvou speciálních kolekcí článků a materiálů k použití (obecná kolekce, kolekce – tabletová učebna), (4) volná diskuse zájemců v diskusním tématu na Metodickém portálu RVP.CZ.

Článek je určen všem ředitelům škol, kteří uvažují o modernizaci či rozšíření stávající digitální infrastruktury školy a její rozšíření o přenosné digitální dotykové zařízení pro učitele a žáky. Článek shrnuje základní kroky celého procesu od vize až po zavedení mobilního zařízení do výuky. Zároveň nabízí odkazy na užitečné zdroje zabývající se touto problematikou.

Jedním z hlavních podkladů pro článek je metodika zpracovaná týmem Národního vzdělávacího fondu a Českého vysokého učení technického v Praze pro Technologickou agenturu České republiky Vymezení metodických postupů implementace digitální infrastruktury základních a středních škol – Přenosná digitální dotyková zařízení; prosinec 2016. Tato metodika byla zpracována na základě zadání MŠMT.

Při úvahách o zavádění digitálních technologií do výuky je třeba zvažovat především tyto aspekty:

 • Jaké jsou vize rozvoje vaší školy, jak se stavíte k problematice vlivu digitálních technologií na rozvoj individualizované formy podpory žáků a učitelů?
 • Jaké kompetence bude od současných žáků vyžadovat budoucí trh práce a proces celoživotního učení?
 • Je rozvoj vaší školy v souladu s předpokládaným vývojem způsobu získávání znalostí a dovedností?

Pokud se rozhodnete více podpořit zavádění dotykových zařízení do výuky, znamená to pro každou školu projít postupnými, níže uvedenými kroky.

1. Vize a strategie digitálního rozvoje školy v digitálních technologiích

Než se začnete zabývat praktickými otázkami využití dotykových zařízení, zamyslete se nad tím, jaká by měla být vaše škola s ohledem na perspektivu několika let. Formulujte cíle, kterých máte v úmyslu dosáhnout prostřednictvím zavedení dotykových zařízení do výuky.
Cílem může být např.:

  • nastavit vzdělávací proces tak, aby byla rozvíjena digitální gramotnost a informatické myšlení
  • podpořit kreativitu učitelů i žáků
  • zvýšit kvalitu výuky využíváním online zdrojů
  • umožnit žákům časový a prostorový neomezený přístup k online učebním materiálům
  • individualizovat výuku, více podpořit propojení formálního a neformálního vzdělávání

Součástí strategie musí být jasné cíle, které podporují rozvoj dovedností jednotlivých žáků a učitelů, přenos zkušeností a know-how mezi školou a okolním světem. Technologie jsou vždy jen prostředkem, který může již ověřené postupy vylepšit, špatné postupy může udělat ještě horšími. Největší výzva je v oblastech, kde technologie přinášejí zcela nové podněty a obsahy do výuky, nové formy práce se žáky i do organizace výuky samotné. Zde například doporučujeme prolistovat publikace, které budeme postupně dávat i do obecné kolekce témat Digitální škola, např. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií  (O. Neumajer), Aplikace komunity I-SEN, 100 vybraných aplikací pro školy z Windows Store.

Více k tématu: Ondřej Neumajer: Zavádění technologií do škol má své osvědčené způsoby; 2014.

http://www.itveskole.cz/2014/01/21/zavadeni-technologii-skol-ma-sve-osvedcene-zpusoby/  

2. Analýza stávajícího stavu techniky => potřeby modernizace

Výstupem tohoto kroku je: 

  • přehled technických parametrů stávající digitální infrastruktury
  • identifikace potřeb

Dílčí analytické kroky:

  • pozice školy v digitalizaci podle hodnoticího nástroje Profil Škola21
   • Profil Škola21 pomůže zjistit, do jaké míry se na vaší škole daří začlenit informační a komunikační technologie do života celé školy, vč. nástinu možné oblasti rozvoje školy při zavádění digitálních technologií
    Profil Škola21: http://skola21.rvp.cz
  • školní počítačová síť a potřeby její modernizace
   • vnitřní konektivita školy
   • vnější konektivita školy
   • výpočetní technika
   • úložiště dat a aplikací
   • správa dotykových zařízení
   • správa a zabezpečení datové sítě

Více k tématu: VELECKÁ, P. Infrastruktura školy a dotyková zařízení. Výstup projektu: Tablety do škol – pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání. 2014 http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=73633&view=11627

  •  stav budovy školy, ostatní vybavení učeben, potřeba modernizace

3. Průzkum zkušeností ostatních škol, trhu, variant; výběr typu dotykového zařízení, příp. zkušební ověření dotykových zařízení ve výuce

Volba typu dotykového zařízení a zejména operačního systému:

  • operační systém iOS – Apple
  • operační systém Android – Google
  • operační systém Windows 10 – Microsoft

Více k tématu: Ondřej Neumajer: Volba operačního systému pro školní tablety; 2014.

http://ondrej.neumajer.cz/volba-operacniho-systemu-pro-skolni-tablety/

Důležitý je také způsob pořízení:

  • plně hradí škola
  • kombinace hrazení škola + rodič
  • BYOD (Bring Your Own Device) – žáci si nosí svou techniku
   Více k tématu: Jill Attewell: BYOD – Bring Your Own Device for schools – Technical advice for school leaders and IT administrators; poslední vydání: srpen 2017. Český překlad: Projektujeme třídu budoucnosti – Příručka pro vedoucí pracovníky škol o možnostech využití mobilních zařízení žáků pro výuku a učení – 3. vydání, říjen 2015: 
   http://www.dzs.cz/file/5332/BYOD.pdf

4. Technické řešení zavedení dotykových zařízení do výuky

  • technické parametry modernizace digitální infrastruktury související se zavedením dotykových zařízení
  • učební prostory
  • školení učitelů

V rámci plánování technických parametrů celého řešení využijte konzultace s jinými školami, například i formou diskuze na Metodickém portálu. K podnětům na inovaci v uspořádání školních učeben vyhledávejte také zkušenosti jiných škol, např. články „Jak pracovat s prostorem ve třídě?“ nebo „Jiné prostorové uspořádání výuky“. V rámci školení učitelů ověřujte kvalitu jednotlivých školení, sledujte databázi DVPP, případně jiné nabídky školení (https://burza.rvp.cz/ nebo https://dvpp.eduin.cz/).

5. Výběrové řízení => výběr dodavatele

Základní podklady pro vedení výběrových řízení pro vás shromažďuje MMR na portálu o veřejných zakázkách, vlastní procesní pravidla mají jednotliví poskytovatelé dotace či rozpočtu na daný nákup. V rámci Výzvy 51 vznikl také materiál zacílený na zkušenosti v oblasti VŘ v oblasti ICT „Výběrová řízení s ICT“.

6. Zavedení dotykových zařízení do výuky

Při samotném zavádění dotykových zařízení do výuky doporučujeme stanovit odpovědný tým ve škole a pilotní skupinu učitelů tak, aby byly na malém vzorku ověřeny veškeré aspekty příslušné inovace ve škole (technická proveditelnost – školní ICT správce, komunikace s rodiči – metodik prevence, třídní učitel, obsahová provazba používané techniky a vybíraných aktivit na ŠVP a tematické plány – koordinátor ŠVP a vedoucí předmětové komise). Všechny tyto aspekty zavádění celé inovace do života školy by měl koordinovat ICT koordinátor/metodik, který by v tomto případě měl fungovat jako facilitátor a koordinátor celé změny. Pokud ve vaší škole zatím ICT koordinátora/metodika nemáte, promyslete zařazení této role a dopřejte mu možnost získat jistotu a zkušenost realizací návštěv partnerských škol či dostatkem času sesbírat konkrétní náměty právě pro vaši školu.

Základní informace o práci ICT koordinátora/metodika najdete v publikaci ČERNÝ, Michal. Koordinátor ICT. Brno: Flow, 2015. ISBN 978-80-88123-06-4.

7. Vyhodnocení účinků zavedení dotykových zařízení do výuky

Pro vyhodnocení dopadu je vhodné použít z pohledu ředitele školy, zřizovatele školy i ICT koordinátora jakoukoliv manažerskou techniku na měření přínosů zaváděné inovace, počínaje reflektivními schůzkami s aktéry změny, vyhodnocením vybraných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, které si předem škola stanoví v rámci práce s Profilem Škola21. Je zřejmé, že samotné téma „tablety ve výuce“ má svou rovinu technickou, organizační, ale také obsahovou. Prostředky mohou být použity zcela vhodně a nenásilně, ale také zde hrozí používání, které není v souladu s moderními trendy vzdělávání. Doporučujeme pro sladění postojů celého pedagogického sboru a vedení školy věnovat hodně času i osobním postojům jednotlivců a lídrů ve škole, kteří dokážou celou inovaci uchopit kreativně, s akcentem na rovnováhu a efektivitu a zdravé využívání všech aspektů podpory využívání dotykových zařízení ve výuce.

Závěr

Pokusili jsme se vám (ředitelům a zřizovatelům škol) otevřít oči v tom smyslu, že dnes se většina českých rodin od předškolního věku dětí vyrovnává s faktem, že děti část svého učení tráví nejen v reálném živém prostoru, ale také za podpory mobilních technologií, internetu a dalších technických prostředků, se kterými se učíme postupně všichni žít a využívat je pro náš prospěch. Zájemcům o téma doporučujeme, aby se po registraci na Metodickém portálu RVP.CZ přihlásili ke sledování pohledu v digifoliu DigiŠkola – ředitelům a ICT metodikům/koordinátorům, v kterém se nachází i kolekce odkazů DigiŠkola  věnovaná tomuto tématu. Aktuálně probíhá do 30. ledna 2018 sběr podnětů k tomuto tématu („digitální dotyková zařízení ve výuce“), na jaře 2018 pracovní skupina Národního ústavu pro vzdělávání ve spolupráci s DigiKoalicí  zahájí odbornou debatu o bílých místech potřebné podpory pro ředitele a zřizovatele škol v oblasti rozvoje škol směrem ke kvalitnímu a efektivnímu využívání digitálních technologií ve škole. Zájemce o vstup ke směřování této aktivity zveme k vyplnění krátkého dotazníku: DigiŠkola – ředitelům a ICT metodikům/koordinátorům.

Článek je součástí cyklu v rámci plnění Strategie digitálního vzdělávání. V rámci této strategie je průběžně sbírána a bude tvořena Odborná a metodická podpora rozvoje infrastruktury digitálního prostředí škol pro zřizovatele a vedení škol (opatření 6.5.1 SDV). Aktuální aktivity k tématu vytvoření mobilní počítačové učebny jsou pilotní aktivitou NÚV v této oblasti, která má 4 části – (1) publikace tohoto informativního článku, (2) sběr podnětů k tématu skrze formulář pro ředitele, zřizovatele a školní ICT koordinátory, (3) publikování zdrojů v rámci dvou speciálních kolekcí článků a materiálů k použití (obecná kolekcekolekce – tabletová učebna), (4) volná diskuse zájemců v diskusním tématu na Metodickém portálu RVP.CZ.

V příloze Tabletová učebna – checklist tohoto článku naleznete přehled sedmi postupných kroků k pořízení tabletové učebny; v příloze Metodika – dotyková zařízení se nachází původní zdroj využívaný pro tento článek metodika zpracovaná týmem Národního vzdělávacího fondu a Českého vysokého učení technického v Praze pro Technologickou agenturu České republiky Vymezení metodických postupů implementace digitální infrastruktury základních a středních škol – Přenosná digitální dotyková zařízení; prosinec 2016.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
371.09 kB
PDF
Tabletová učebna – checklist
pdf
1.23 MB
PDF
Metodika – dotyková zařízení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Fanfulová

Hodnocení od uživatelů

E Kocourek
23. 12. 2017, 21:26
Třeba jsou ředitelé škol opravdu takoví neználkové, za jaké je vydává tento článek. Pokud ano, doporučuji nekomplikovat jim to tolik.
Ad 1. Než se začnete zabývat praktickými otázkami, nezdržujte se ničím. Nad vizema a strategiema se zamýšlejte, až nebudete mít co dělat. Cílem je umožnit žákům být stále připojeni do školní datové sítě.
Ad 2. Jaký je aktuální stav, to už máte určitě někde napsané (pokud vaši ajťáci nejsou absolutní nemehla nebo sabotéři). Jasným cílem je vnitřní konektivita školy a možná ještě školní (ne cloud kdesi v tramtárii!) datové úložiště. Správa sítě je nutnost, správa jednotlivých zařízení je chiméra. Vnější konektivitu bude leckdo chtít, ale ve výsledku výuce (a potažmo škole) jenom uškodí.
Ad 3. Opět, průzkum dělejte, až nebudete mít co dělat. Jedinou cestou je BYOD a tudíž musíte počítat s tím, že do školní sítě se vám bude připojovat úplně všechno, co existuje. Neřešíte výběr OS a neřešíte způsob pořízení - žáci ta zařízení už dávno mají.
Ad 4. Nezapomeňte, že ta žákovská zařízení je třeba napájet. Je to sice "na palici", ale takováhle samozřejmost může narazit na kdeco, třeba na nějaké administrativní předpisy. Učitelům školení nevnucujte - dokážete-li to, umožněte jim účast na takovém školení, který si vybere ten který kantor.
Ad 5. V tom vám neporadím. Je to další způsob, jak stát brání lidem dělat to, co je potřeba.
Ad 6. Cílem je připojení co nejvíce žáků do školní sítě. Lpět na dotykových zařízeních je nehorázná pitomost. Je věcí každého žáka, zda je pro něj pohodlnější datlovat do klávesnice netbooku, šmidlat myší po stole nebo osahávat dotykovou obrazovku.
Ad 7. Chcete-li tu věc spolehlivě zabít, je vynucené "měření přínosů zaváděné inovace" dobrou volbou. Jak píši výše, cílem je připojení co nejvíce žáků do školní sítě. A to na začátku třetího tisíciletí není "inovace", ale samozřejmost. Když se do vaší školy zavádělo elektrické osvětlení nebo telefony, také se měřily přínosy?
Chcete-li mermo mocí něco měřit, tedy se pokuste vymyslet prostředek, který by měřil propustnost a spolehlivost školní datové sítě. Ano, není to snadné.
Jan Maršák
27. 12. 2017, 14:05
Ad E Kocourek: Nevidím v článku nic, co by naznačovalo, že ředitelé škol jsou v něm vydáváni za neználky. Článek, jak já jsem ho pochopil, pouze ředitelům škol předkládá určité metodické doporučení a návrhy, jak by bylo možné zlepšovat využití digitálních technologií na jejich školách. Zda informace uvedené v tomto článku využijí či nikoli, záleží pouze na nich. A ředitelé škol jistě nejsou takoví "neználkové", aby nedokázali posoudit, zda informace uváděné v článku, jsou pro jejich práci užitečné nebo nejsou. V tom jim určitě nemusí nikdo radit.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.