Odborný článek

Lidská práva hrou

4. 1. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Alena Stehnová

Anotace

Možnosti seznámení dětí s lidskými právy formou her a zároveň jeden z příkladů, jak si připravit vzdělávací nabídku v ŠVP.

Podle RVP PV jsme ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) s názvem "První kroky" připravili vzdělávací nabídku v podobě integrovaných bloků, resp. tematických celků, z kterých si každá učitelka může vybírat pro svůj plán třídního vzdělávacího programu, kde jsou pak integrované bloky rozpracovávány na jednotlivá témata, mají tedy podrobnější podobu - učitelky vycházejí z analýzy podmínek ve třídě, z hodnocení dětí ve své skupině, z jejich potřeb a v neposlední řadě ze svých dovedností a schopností.

Obsah vzdělávací nabídky je zaměřena ke vzdělávání k lidským právům. Činnosti a aktivity v podobě různých her učitelky zpracovávají samostatně ve své třídě, každá třída má tudíž konkrétní cíl zpracovaný dle vlastních podmínek (složení skupiny, prostorové podmínky, materiální podmínky).

Pedagogickým záměrem vzdělávání k lidským právům je vést děti k toleranci a kultuře lidských vztahů, k předcházení konfliktů, násilí a pro řešení vzniklých sporů pokojným způsobem, ale i pro osvojení všeobecně uznávaných etických hodnot každým jednotlivcem.

Lidská práva jsou přirozenými právy každého jednotlivce, jsou univerzální, nezcizitelná, nedělitelná a každý má odpovědnost respektovat lidská práva druhých.

JEDNOTLIVÉ HRY

Děti světa
 • konkrétní cíl: rozpoznávání osobnosti dětského věku (uvědomění si vlastního Já)
 • pomůcky: sbírka obrázků, fotografií dětí z celého světa a fotografií dětí ve třídě, glóbus
 • charakteristika tématu: dětství je všude stejné bez ohledu na národnost, rasu, pohlaví; místo narození (na globusu lze ukázat, odkud pocházejí děti na fotografiích)
 • činnosti a aktivity: porovnávání fotografií nebo obrázků dětí různých národností s fotografiemi dětí ve třídě, lepení obrázků dětí do mapy světa pode místa jejich původu
Dětská ruka
 • konkrétní cíl: rozpoznávání osobnosti dětského věku (uvědomění si vlastního Já)
 • pomůcky: krabice s malými otvory pro dětskou ruku, drobné předměty v krabici
 • charakteristika tématu: ukážeme dětem, že jen malá dětská ruka může proniknout otvorem v krabici a jen ony mohou vybrat drobné předměty
 • činnosti a aktivity: manipulace - ruku lze využít při vyjmutí drobných dárků k narozeninám pro oslavence; učitelka může předstírat, že chce vzít také dárek - záměrné a cílené vybírání drobných geometrických tvarů s určením
Co je pro děti, co pro dospělé
 • konkrétní cíl: rozpoznávání osobnosti dětského věku (uvědomění si vlastního Já)
 • pomůcky: dudlíky, hrkačky, gumové hračky, plyšové hračky, stavebnice, mobilní telefon, klíče od auta, zápalky, zapalovač atd.
 • charakteristika tématu: rozvinutí myšlenky, že některé předměty jsou vyrobeny pro dospělé a některé pro děti
 • činnosti a aktivity:
  vyhledávání předmětů:
  • se kterými si hrají děti
  • které používají dospělí
  • které jsou pro děti nebezpečné a proč
V čem jsme jiní a v čem stejní?
 • konkrétní cíl: vnímání rozdílnosti a podobnosti (analýza a syntéza)
 • pomůcky: fotografie ze hry "Děti světa", předměty jednoho druhu, ale různých vlastností
 • charakteristika tématu: učiíme se vnímat rozdíly a společné znaky dětí na fotografiích
 • činnosti a aktivity:
  • třídění dle kriterií: chlapci x dívky, světlovlasí x tmavovlasí, starší x mladší
  • hledání, co nás spojuje: chodíme do mateřské školy, máme rodiče, dělíme se ve třídě o hračky, jezdíme společně na výlety
  • vytvoření grafického útvaru z bačkor dětí, rozvíjení myšlenky, že všechny děti mají bačkůrky, ale každé bačkůrky jsou jiné
Kdo to je?
 • konkrétní cíl: vnímání rozdílností a podobností
 • charakteristika tématu: společné povídání v komunitním kruhu
 • činnosti a aktivity: popis - téma začínáme popisem dítěte od společných znaků až k individuální rozdílnosti od ostatních, zpočátku v popisu děti vidí sebe a vylučovací metodou rozpoznávají ostatní, např. "Kamarád, o kterém mluvím, má své jméno, má bačkory...", "Kamarád, o kterém mluvím, má krásné vlasy, má kalhoty, tmavé vlasy, tričko, má na sobě zelené tričko, má dlouhé vlasy, má bílou podrážku na bačkorách, má hnědé oči, jmenuje se..." (nechte děti spontánně se vyjádřit)
To jsem já!
 • konkrétní cíl: vytváření představ o sobě samém, každé dítě je stejně důležité
 • pomůcky: velký balící papír, barevné pastelky
 • charakteristika tématu: snahou je podporovat sebevědomí dítěte, odstraňovat ostych
 • činnosti a aktivity: obkreslování - každé dítě si dle ochoty nechá obkreslit obrysy svého těla kamarádem, potom děti barevnými pastely ve skupině u každého obrázku zvlášť, dokreslují detaily (tvář, oblečení), skupina pozoruje a radí se, co ještě dokreslí
Kdo je nejdůležitější na světě?
 • konkrétní cíl: každé dítě je stejně důležité
 • pomůcky: krabice s víkem, na dno umístíme velké zrcadlo
 • charakteristika tématu: uvědomění si své ceny, významu své osoby
 • činnosti a aktivity: zachování tajemství - motivace - v krabici je obrázek někoho, "kdo je nejdůležitější na světě" - děti během volných činností postupně přicházejí podívat se na tajemství obrázku nejdůležitějšího člověka, ale musí zachovat tajemství před ostatními, nic neprozradit, děti odpoví ve společné skupině na otázku, kdo že je to nejdůležitější na světě, rozvinout myšlenku o důležitosti všech lidí na světě
Moje ruka
 • konkrétní cíl: vytváření představ o sobě samém
 • pomůcky: plastelína, hlína
 • charakteristika tématu: uvědomovat si detaily svého těla
 • činnosti a aktivity: obtiskování - každé dítě si obtiskne svou dlaň do připraveného materiálu prohlížejí si detaily obtisknuté ruky (rýhy, papiláry, velikost)
Jak roste člověk!
 • konkrétní cíl: povzbuzování pocitu důležitosti k dítěti
 • pomůcky: fotografie pedagoga (rodičů, kuchařky - od dětství až do dospělosti)
 • charakteristika tématu: uvědomovat si rozdíly mezi dětsvím a dospělostí, své možnosti a schopnosti tím, že ukážeme na různé fáze růstu
 • činnosti a aktivity: práce s fotografiemi - vytvořit řady fotografií od dětsví až do dospělosti, vyprávět si s dětmi o našem růstu až do dospělosti (stáří), rozvinout s dětmi rozhovor o jejich schopnostech, rozvoji i tělesném vývoji
Můj slavný den
 • konkrétní cíl: povzbuzování pocitu důležitosti k dítěti
 • pomůcky: papírová koruna na hlavu, slavnostní "trůn", zapálená svíčka, globus
 • charakteristika tématu: netradiční prožití oslavy narozenin
 • činnosti a aktivity: oslava narozenin - při oslavě narozenin stojí dítě v kruhu, kde uprostřed svítí svíčka - "slunce", dítě obejde slunce s globusem v ruce tolikrát, kolik mu je let (za jeden rok oběhne planeta Země kolem Slunce) pedagog vypráví životopis dítěte (spolupráce s rodinou)
Knížka o mně
 • konkrétní cíl: povzbuzování pocitu důležitosti k dítěti
 • pomůcky: papíry, fixy, děrovačka, stuha na svázání knížky
 • charakteristika tématu: uvědomovat si svůj vlastní vývoj a růst tím, že ukážeme na různé fáze růstu
 • činnosti a aktivity: vyrábění knížky - vyzveme děti, aby nakreslily sebe, když je nosila maminka v bříšku, kdy lezly po kolenou a neuměly chodit, kdy začaly chodit, kdy přišly do mateřské školy, čím budou v dospělosti
Úsměv
 • konkrétní cíl: komunikování i neverbálním způsobem, soucítění
 • pomůcky: obrázky s úsměvem
 • charakteristika tématu: podpora z okolí
 • činnosti a aktivity: děti v průběhu dne v mateřské škole rozdávají obrázky úsměvů komukoli, o kterém si myslí, že ho potřebuje - rozvinout myšlenku o důležitosti úsměvu
Co je příjemné, co je nepříjemné
 • konkrétní cíl: vnímání pocitů druhých
 • charakteristika tématu: učit se naslouchat a vyjádřit své zážitky
 • činnosti a aktivity: besedování (rozhovory) - děti sedí v kruhu a vzpomínají na událost, která byla pro ně příjemná, a na událost, která byla pro ně nepříjemná, povídají o nich ostatním
To je moje jméno!
 • konkrétní cíl: naučit děti rozpoznávat své jméno napsané tiskacím písmem
 • pomůcky: jména dětí napsaná velkým tiskacím písmem
 • charakteristika tématu: být hrdý na své jméno
 • činnosti a aktivity: hraní s kartičkami - umísťování kartiček se jmény na nástěnku - podle tvarů se děti učí své jméno rozpoznávat (jméno na kartičce lze také obkreslovat, překreslovat, vystřihovat a znovu skládat)
To je moje místo
 • konkrétní cíl: pochopení důležitosti vlastního prostoru
 • pomůcky: vlastní polštářek z domova, kousek vlastní látky
 • charakteristika tématu: učit se vymezit svůj životní prostor
 • činnosti a aktivity: děti využívají polštáře (látky) např. při cvičení, při odpočinku, když hledají svůj klid a ostatní jeho potřebu vlastního místa respektují - postupný nácvik (je to můj prostor i když je malý)
Můj domov
 • konkrétní cíl: upevňování vědomí o základní potřebě člověka o ochraně
 • pomůcky: obrázky různých domů
 • charakteristika tématu: učit se najít ochranu a bezpečí
 • činnosti a aktivity: porovnání - dům i byt nám poskytuje určitou ochranu a bezpečí (před počasím, pro odpočinek, pro intimní chvíle s rodiči)
Můj dům
 • konkrétní cíl: uvědomování si, že domov může být jako útočiště
 • pomůcky: krabice, barevný papír, nůžky, fixy, lepidlo
 • charakteristika tématu: výpovědí zjišťujeme vazby dětí k jiným lidem (i zvířatům)
 • činnosti a aktivity: předchází vytváření "vlastního domu" z krabice, dítě si do oken svého domu nakreslí ty, s kterými by chtělo bydlet

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Stehnová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.