Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Stavíme mosty 2

Ikona zkusenost
Autor: Petra Boháčková
Anotace: Článek popisuje projekt uskutečněný v rámci projektových dnů na ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Je zároveň součástí mezinárodního eTwinningového projektu Staviame mosty – Stavíme mosty, na kterém spolupracují žáci ze ZŠ a MŠ Drietoma a žáci ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše. Volně navazuje na projekt Stavíme mosty 1.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Fyzika » Pohyb těles, síly » určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
 2. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Design a konstruování » sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model
 3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Design a konstruování » navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj.
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: projekt, eTwinning, badatelsky orientovaná výuka, fyzika, mezinárodní projekt, most

Cíl výuky:

Žák/žákyně:

 • podle návodu sestaví model klenby,
 • podle zadaných kritérií navrhne vlastní model,
 • změří nosnost modelu mostu,
 • porovná různé typy konstrukce modelů mostu,
 • navrhne zlepšení konstrukce modelu mostu své skupiny,
 • zúčastní se exkurze,
 • vytvoří krátký záznam z exkurze dle zadaných kritérií.

Na ZŠ Dr. Edvarda Beneše se v průběhu školního roku konají třikrát projektové dny. Jednotlivé projekty jsou vždy zastřešeny celoškolním tématem. V květnu byl tímto tématem Karel IV. To výborně korespondovalo i s tématem letošního eTwinningového projektu, kterého se účastnili žáci jedné naší sedmé třídy. Projekt se jmenuje Staviame mosty – Stavíme mosty. Školní třídenní projekt jsme tedy věnovali Karlovu mostu. 

První den

První den proběhla exkurze. Navštívili jsme Muzeum Karlova mostu a podnikli plavbu Pražskými Benátkami. Součástí prohlídky muzeu je i možnost vyzkoušet si práce, které v době stavby Karlova mostu probíhaly. Žáci se tak na chvilku mohli stát např. kameníky a pokusit se opracovat kámen replikami dobových nástrojů. Vyzkoušeli si i zvedání břemen pomocí kladek a rumpálů. V muzeu a během plavby žáci zpracovávali netypický pracovní list – pracovali s tabletem, kde jsem jim připravila šablonu v aplikaci Book creator a žáci vyhledávali odpovědi na otázky, resp. snažili se doplňovat věty, ve kterých chyběly informace. Vyplněné pracovní listy potom vypadají jako knížka, dají se uložit v různých formátech. Také využívali tablet jako fotoaparát, protože do své knížky vkládali i fotografie. 

Během plavby se žáci seznámili s okolím Karlova mostu a měli možnost prozkoumat most doslova ze všech stran. 

Před ukončením prvního dne jsme se pak po mostě ještě prošli.

Druhý den

Tento den jsme se věnovali tvorbě modelu klenby mostu. Postupovali jsme podle návodu uveřejněných na stránkách Fyzikální šuplík. Žáci pracovali ve skupinkách. Před koncem vyučování měli žáci připraveny všechny části klenby a mohli jsme vyzkoušet, že klenba opravdu drží i bez spojovacích materiálů. V závěrečné reflexi žáci zmiňovali, že tím byli opravdu překvapeni. 

Sestavená klenba
Autor díla: Petra Boháčková

Třetí den

Závěrečný den jsme se zaměřili opět na výrobu papírových modelů mostů, ale tentokrát jsme se snažili sestavit model mostu, který by při zadaných rozměrech (21 cm délka a 8 cm šířka) měl co nejmenší hmotnost a co největší nosnost. Žáci opět pracovali ve skupinkách. Sestavené modely byly opravdu různé. K měření požadovaných veličin jsme využili měřicí systém Pasco. Hmotnost zátěže, kterou most udržel, jsme pak vydělili hmotností mostu a tyto získané koeficienty jsme pak porovnávali. Žáci pak reflektovali, jaká konstrukce byla nejlepší. Některé skupiny byly touto prací opravdu zaujaté. Zkoušely pak ještě další konstrukce, které je napadaly, měnily tvary „trubiček“ použitých při konstrukci vítězného modelu a hledaly nejvhodnější tvar. Na závěr ještě žáci vyplnili reflexi projektu.

Měření nosnosti mostu
Autor díla: Petra Boháčková

Časová a finanční náročnost

Projekt trval tři dny, vždy pět vyučovacích hodin. Finančně nebyl náročný, žáci platili pouze jízdné MHD, vstup do muzea a plavbu. 

Reflexe:

Všechny cíle se podařilo splnit. Část projektu by mohla být vřazena do hodin dějepisu, část do hodin fyziky. V závěrečné reflexi žáci zmiňovali své překvapení z konstrukce klenby a také oceňovali možnost si konstrukce mostů sami navrhnout a postavit. 

 

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 10. 2016
Zobrazeno: 9872krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOHÁČKOVÁ, Petra. Stavíme mosty 2. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2016, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZIB/20947/STAVIME-MOSTY-2.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 20. 10. 2016 06:17
Článek organicky navazuje na předchozí článek Stavíme mosty 1. Nabízí žákům možnosti propojit jejich teoretické poznatky se získáním praktických dovedností, propojit poznatky z různých vzdělávacích oborů a řešit problémy v konkrétní situaci.
1.Autor: Jan KrotkýVloženo: 10. 11. 2016 20:30

Zajímavé, podobnou aktivitu máme odzkoušenou a pozitivní zkušenosti. Viz DP Hany Fuchsové. https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/19816/Diplomova%20prace.pdf?sequence=1

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.