Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Zkoumáme pórovitost hornin

Ikona inspirace
Autor: Jakub Holec
Anotace: Žáci se v rámci aktivity seznámí s pojmem pórovitost hornin a budou porovnávat pórovitost materiálů o různém zrnitostním složení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k učení » své učení a pracovní činnost si sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku proseberealizaci a osobní rozvoj
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
  2. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Geologie » Geologické procesy v litosféře » určí nerostné složení a rozpozná strukturu běžných magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: geologie, ropa, hornina, pórovitost, sediment, zrnitostní složení, póry, dutiny
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Minulý článek seriálu geologických aktivit s názvem Tajemství ropy se zabýval ropou a její přítomností v pórech propustných hornin, které jsou obklopeny nepropustnými horninami. Porézní horniny (pískovce, vápence korálových útesů apod.) společně s horninami nepropustnými (např. jílovité břidlice) představují tzv. ropné pasti, ze kterých je možné získávat ropu. Z hlediska pátrání po ropných nalezištích je logické, že geologové zkoumají mimo jiné právě pórovitost hornin, tedy objem pórů (dutin) v horninách vzhledem k celkovému obejmu horniny.

Obr. Schematické znázornění zrn horninového materiálu a pórů (dutin) mezi jednotlivými zrny

K tomu, abychom mohli porozumět pórovitosti hornin, budeme v rámci této geologické aktivity s žáky zkoumat 3 zrnitostně různé materiály a následně provedeme výpočet procentuálního zastoupení pórů (dutin) v celkovém objemu nezpevněné horniny.

Aktivita je určena pro žáky 2. stupně základních škol a předpokládá skupinovou práci, ve které budou žáci pracovat s převody jednotek a provádět měření a jednoduché výpočty. Výsledky budou násadně zaznamenávány každou pracovní skupinou do připravené tabulky:

Velikost zrn nezpevněné horniny

Objem vody (ml)

Objem horninového materiálu (cm3)

Procentuální zastoupení pórů v materiálu

Největší velikost

 

 

 

Střední velikost

 

 

 

Malá velikost

 

 

 

Potřebné pomůcky a materiály pro každou skupinu:

  • 300 cm3 hrubozrnného štěrku (malé říční valouny)
  • 300 cm3 jemnějšího stěrku používaného do akvárií
  • 300 cm3 písku
  • 3 plastové kelímky s ryskou o objemu 0,3 l
  • odměrný válec přiměřené velikosti
  • voda

Každá skupina žáků nasype do plastových kelímků různě zrnitý horninový materiál o objemu 300 cm3. První kelímek bude obsahovat nejhrubší štěrk v podobě malých říčních valounů. Do druhého kelímku žáci nasypou jemnozrnnější materiál v podobě štěrku, který se používá například akvaristice. Do třetího kelímku pak žáci nasypou nejjemnozrnnější materiál v podobě písku. Před samotným měřením si ještě každá skupina zapíše domněnku o tom, jaký z použitých horninových materiálů bude mít největší pórovitost a své tvrzení se pokusí též zdůvodnit.

Následně si žáci naplní odměrný válec vodou a z odměrného válce pak pomalu přelévají vodu do prvního z kelímků, dokud voda v kelímku nedosáhne nejsvrchnější části horninového materiálu. Poté žáci odečtou objem vody nalité do kelímku a výslednou hodnotu zapíší do tabulky. To samé potom zopakují se zbylými dvěma kelímky, které obsahují zrnitostně odlišný horninový materiál. V další fázi se provede jednoduchý výpočet procent pórovitosti v jednotlivých horninových materiálech podle vzorce:

pórovitost = (objem vody/objem horninového materiálu) x 100

Žáci tak zjistí, u jakého materiálu je největší pórovitost a vlastní výsledky porovnají s domněnkou, kterou sepsali před samotným měřením. V závěru výukové aktivity budou žáci schopni odpovědět na následující otázku:

Jaký je vztah mezi pórovitostí hornin a velikostí zrn tvořících horninu?

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výuka geologie kreativně a prakticky.

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - ČOUPEK, Petr. On-line geologická encyklopedie. 2007. [cit. 2014-5-10]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.p...].  
[2] - Well sorted vs poorly sorted porosity. [cit. 2014-5-10]. Dostupný z WWW: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Well_sorted...].  
[3] - Earth Science Week. 2014. [cit. 2014-5-10]. Dostupný z WWW: [http://www.earthsciweek.org/index.html].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 06. 2014
Zobrazeno: 7092krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

4 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLEC, Jakub. Zkoumáme pórovitost hornin. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2014, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZFACF/18789/ZKOUMAME-POROVITOST-HORNIN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.