Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Chovejme se k sobě slušně

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Zdena Chaloupecká
Anotace: Další praktický článek ze seriálu Mezigenerační vztahy a stárnutí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: hraní rolí, rodina, diskuze, pravidla slušného chování, sociální role, stáří, mezigenerační vztahy, metoda hraní rolí

Úvod:

ZŠ Burešova; 7.–8. třída, cca 18 žáků, v případě většího počtu musíme rozdělit na více skupin

Metody:

 • etuda;
 • diskuse.

Učivo, pojmy:

 • role, diskuse, pravidla slušného chování.

Cíl výuky:

Žáci

 1. teoreticky vyjádří pravidla slušného chování v konkrétní situaci a zobecní je;
 2. slušně se chovají v praxi – v dané situaci, v jiné situaci, obecně;
 3. přijímají roli, zahrají roli, mluví o roli (skupinová práce).

1.

Žáci se rozdělí na dvě skupiny (rozdělení např. losováním, podle lavic, podle rozhodnutí žáků), které předvedou po přípravě dvě situace;

 1. situace – jeden starší člověk; skupina tří až čtyř studentů s batohy na zádech, velmi hlučných; nedávají pozor a obtěžují svým chováním ostatní; další žáci ve skupině hrají spolucestující, podle svého uvážení do situace zasahují či nikoliv; všichni spolu nastupují, a pak jedou autobusem;
 2. situace – jeden starší člověk, špatně naladěný, podrážděný, nervózní; skupina tří až čtyř studentů vesele se bavících, nikoho neobtěžují; ostatní žáci opět hrají cestující, kteří mohou do děje zasáhnout dle svého uvážení; všichni spolu nastupují a pak jedou autobusem.

Pokyny oběma skupinám udělit ústně, dopodrobna vysvětlit, že jejich úkolem je rozehrát situaci, která může nastat (jednotlivé role si žáci mezi sebou rozdělí sami).

Učitel si během předvádění zapisuje, kdo jakou roli hrál, jak se choval, zda spolucestující zasahovali do děje apod.

2.

Po přehrání následuje společná diskuse o jednotlivých situacích (první zpětná vazba).

Otázky:

 • Proč sis vybral právě tuto roli? Proč ses choval tak, jak ses choval?
 • Líbilo se ti chování ostatních vůči tobě?
 • Líbilo se ti, jak se chovala tvá postava? Choval by ses k ostatním také tak? Proč?
 • Bylo jednání studentů ke staršímu člověku (a naopak) v pořádku? Co byste na jejich chování změnil?
 • Proč další cestující do situace zasáhli, resp. nezasáhli?
 • Zažil jsi podobnou situaci někdy ve skutečnosti? Jak ses zachoval? Bylo tvé jednání správné? Proč?
 • Lze říci, jak bychom se v takových situacích měli chovat? Platí tato pravidla jen právě pro tuto situaci?
 • Zobecněte, jak bychom se k sobě měli chovat.

3.

Stejné skupiny přehrají stejné situace podle závěrů, ke kterým žáci došli ve společné diskusi.

Zhodnotíme, jak se jim jejich role hrály podle nového scénáře.

Reflexe:

Hodnocení:

 1. dovednost spolupracovat, podílet se na úkolu;
 2. schopnost mluvit, diskutovat, obhajovat svou roli;
 3. dovednost projevit teoretické znalosti a aplikovat je.

Způsob hodnocení:

 • ústní – zapojení do práce ve skupině, hraní role, účast na diskusi;
 • písemné – vyjmenuj alespoň 5 pravidel slušného chování, které bys měl dodržovat.

Zpětná vazba (druhá):

 • Porovnej a popiš svoje jednání v první a druhé roli. V které roli ses cítil(a) lépe a proč?
 • Vyjmenuj alespoň pět pravidel slušného chování.
 • Metodou „Kdybych tu dnes nebyl, tak bych neviděl…“ (vzájemné hodnocení)
 • Proč, když se slušně chovám, okolí mě většinou dobře přijme?

Úskalí:

 • ústní pokyny k přípravě musí být zcela jednoznačné, žáci mají sklon přidávat další role (revizor), sklouzávají od tématu (spor mezi revizorem a cestujícími, ale nakonec i o tom se dá v diskusi mluvit), dovádějí situaci až ad absurdum – rozehrají např. rvačku mezi ostatními cestujícími apod.

Klady:

 • žákům se velmi dobře podařilo zobecnit, jaká pravidla slušného chování byla porušena a následně velmi dobře předvedli, jak by se měli lidé k sobě chovat
 • ... a hlavně je to bavilo!
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Mezigenerační vztahy a stárnutí.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 09. 2014
Zobrazeno: 5897krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHALOUPECKÁ, Zdena. Chovejme se k sobě slušně. Metodický portál: Články [online]. 03. 09. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABAF/18975/CHOVEJME-SE-K-SOBE-SLUSNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.