Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přátelství, kamarádství

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mgr. Jitka Jarníková
Anotace: Co to vlastně je přátelství, co to je kamarádství, kdy vzniká a čím se od sebe liší? Jakou má hodnotu? Může se kamarádit či přátelit dívka s chlapcem, žena s mužem? A nebo je to úplně jinak? A co přátelství se staršími osobami, kamarádství třeba se psem? Jak takovým pojmům rozumí dnešní děti, chápou je a umí jim dát tu správnou hodnotu?
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole, v obci
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: tabule, pracovní listy č. 1, č. 2, kartičky s tématy na scénky
Klíčová slova: vztahy, láska, přátelství, kamarádství, kamarádi, přátelé, Inspiromat

V době mnoha nástrah, které dnes číhají na děti, je potřeba jim vštěpovat, co mohou očekávat od kamarádství, přátelství, ale také co mohou do takového vztahu dávat. Jednou z cest k lepšímu porozumění těmto vztahům je nabídnout je žákům jako téma zajímavé vyučovací hodiny/hodin.

(Uvedené otázky si lze na počátku tématu napsat s žáky do sešitu nebo na tematickou nástěnku a pokusit se na ně odpovědět.)

Téma 1. hodiny: Přátelství, kamarádství

Časový průběh:

 1. krátké představení tématu pomocí vět, které vyučující napíše na tabuli; ve větách se skrývají klíčová slova PŘÁTELSTVÍ, KAMARÁDSTVÍ, žáci odhalují slovo hádáním po písmenech, pokud jsou slova odhalena, krátce si vysvětlí, co věty znamenají, vyučující představí slova jako téma;
  věty:
  BEZ DŮVĚRY NENÍ P--------Í (EPIKÚROS)
  UŽ DÁVNO MĚ K NIM POUTALO K---------Í.
 2. rozdělení žáků do skupin - vyučující použije barevné kartičky na rozdělení do skupin, které se rozmístí po třídě, v každé z nich si žáci určí své role (časoměřič, zapisovatel, mluvčí), než se skupiny domluví, vyučující rozdá Pracovní listy č. 1, do kterých žáci zapisují, co si představí, když se řekne PŘÁTELSTVÍ, KAMARÁDSTVÍ, mají zapsat i několik nápadů k oběma pojmům;
 3. po skončení skupinového brainstormingu každá skupina představí své nápady, vyučující zapisuje na tabuli nápady ve dvou sloupcích tak, jak to měli žáci připravené v pracovních listech, pokud se nápady opakují, připisuje se k nim jen čárka (počet, kolikrát byl nápad ve třídě vyřčen);
 4. po skončení prezentací jednotlivých skupin se společně vyhodnocuje, vyvozuje interpretace obou pojmů (proč byly zvoleny, zda mají něco společného v obou sloupcích, v čem se shodují a proč, v čem se naopak rozcházejí, zda se vůbec liší nebo neliší a proč, je tu něco, co k pojmům vůbec nepatří a proč?), pokud se objeví i výraz láska, lze ho využít pro diskusi;
 5. po skončení diskuse vyučující klade otázku (pokud se neobjeví ve výčtu na tabuli), zda někdo má pocit, že zažil kamarádství, přátelství - žáci se jen hlásí - počet odpovědí lze zapsat na tabuli pro lepší přehled;
 6. zápis do sešitů - žáci si rozdělí list v sešitě na poloviny, do každého sloupce si zapíší jeden pojem (podobně, jako to měli v pracovních listech), z tabule a nebo dle vlastní úvahy si ke každému zapíší alespoň 4 nápady, které je oslovily nebo které je ještě při diskusi napadly;
 7. samostatná práce - žáci dostanou Pracovní list č. 2, ve kterém jsou otázky k osobnímu zamyšlení, žáci jej odevzdávají po skončení hodiny, pokud by byl prostor, může někdo své odpovědi prezentovat před třídou;
 8. hodnocení - jak se mi pracovalo ve skupině, co jsem se dozvěděl nového, co jsem si uvědomil, jak jsem byl s tématem spokojen;
 9. zadání domácího úkolu - vyhledat knihu, ve které se píše o kamarádství, přátelství, najít v knize krátkou ukázku, která tuto podstatu pojmů vystihuje;
Téma 2. hodiny Přátelství, kamarádství
 1. krátké opakování minulé hodiny dle tématu, vybrání Pracovního listu č. 2 od žáků, kteří ho neodevzdali v minulé hodině;
 2. kontrola domácího úkolu - využití ukázek, které měli žáci přinést, alespoň dva žáci nám je přečtou - diskutuje se nad obsahem, nad splněním úkolu dle zadání, porovnávají se ukázky, v čem jsou či nejsou shodné, zda se tam objevují výrazy, o kterých jsme mluvili v 1. hodině k tématu apod. (pokud je čas, lze udělat i přehled, kolik ukázek žáci přinesli, zda jsou ze stejné knihy atd.);
 3. žáci se rozdělí do skupin, každá dostane za úkol zvolit si svého mluvčího, který si přijde k vyučující vybrat kartičku, na které je téma situace, kterou je třeba připravit a sehrát před třídou;
 4. příprava ve skupinách;
 5. prezentace scének - po skončení ostatní skupiny situaci popíší a zkusí odvodit, o co se jednalo, jakou situaci měla skupina sehrát, hodnocení pojetí;
 6. hodnocení - jak se mi v hodině dařilo, jak se mi líbila 1. i 2. část hodiny (vím už něco k tématu, je něco, co mi ještě chybí, co bych chtěl/a znát?);
Závěr

Na závěr je vhodné se vrátit k otázkám zaznamenaným na počátku hodin s tímto tématem, znovu na ně odpovědět a obě skupiny odpovědí porovnat. Můžeme také uskutečnit školní anketu a její výsledky (anonymně) zveřejnit.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Náramky přátelstvíGalerie drhaných náramků přátelství z drhané příze poskytují inspiraci pro tuto výtvarnou technikuů
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 06. 2009
Zobrazeno: 18702krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JARNÍKOVÁ, Jitka. Přátelství, kamarádství. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2009, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEABA/2863/PRATELSTVI-KAMARADSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.