Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdeněk Sotolář
Anotace: Žáci se seznamují s obydlím původních obyvatel Severní Ameriky, hledají souvislosti mezi podobou obydlí, prostředím a způsobem života.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Přírodopis
 3. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 3. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Etnické a náboženské skupiny v ČR
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list
Klíčová slova: Severní Amerika, Indiáni, obydlí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Přípravu lze využít v hodinách navazujících na učivo o zámořských objevech a Kolumbově cestě do Ameriky přes Atlantik, popřípadě později v souvislosti s pronikáním Evropanů do Severní Ameriky a zakládáním prvních osad.

Otázky k evokaci
 • Co víte o objevení Ameriky?
 • Co se vám vybaví, když se řekne Indián?
 • Znáte nějaký film, ve kterém vystupují Indiáni?
 • Vzpomenete si na názvy některých indiánských kmenů?

Pozn.: Rozšiřujícím úkolem v této fázi může být poučení o jazyce, např. o pravopisu (píšeme Indián, nebo indián?) nebo o původu slov (iglú, vigvam, týpí, pueblo<š>). Žáci mohou pracovat s Pravidly nebo vhodným slovníkem.

Práce s pracovním listem
„Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky"
 1. Žáci nejdříve samostatně doplní pojmy do neúplných vět podle pokynu z pracovního listu.
 2. Po společné kontrole a četbě nyní úplných popisů jednotlivých typů obydlí se rozdělí do pěti skupin podle pěti popsaných obydlí.
 3. Ve skupinách pak společně uvažují:
  • jak obyvatelé popsaných obydlí žili
  • zda žili usedlým, nebo kočovným způsobem života
  • jak jejich život ovlivnilo prostředí, zejména podnebí
  • na území kterých dnešních států obyvatelé těchto obydlí žijí
 4. Na základně popisu, společných úvah a samozřejmě již dřívějších znalostí svá obydlí nakreslí.
 5. Ze skupinové práce nakonec vzniká plakát (flip).
 6. Skupiny na závěr prezentují a obhajují své úvahy.

Pozn.: Tuto část lze doplnit vyhledáváním informací z knižních nebo internetových encyklopedií. Popřípadě lze vytvořit šestou „kontrolní skupinu", která na závěr porovná úvahy svých spolužáků s nasbíranými encyklopedickými fakty.

Reflexe

Vytvořené plakáty zůstávají na nástěnce.

Pozn.: Na tuto část lze navázat (domácí) písemnou úvahou na téma, jak způsob života ovlivňuje naše dnešní obydlí.

 

Další použitá literatura:

Obr. mapa [cit. 2009-2-16] Dostupné z www: www.zemepis.com/images/slmapy/seva_small.jpg

Citace a použitá literatura:
[1] - ZELENÝ, M. Indiánská encyklopedie. 1. vydání. Praha : Albatros, 1994.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc106 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 26. 02. 2009
Zobrazeno: 10941krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. Obydlí původních obyvatel Severní Ameriky. Metodický portál: Články [online]. 26. 02. 2009, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZEAAE/3018/OBYDLI-PUVODNICH-OBYVATEL-SEVERNI-AMERIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.