Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

ZOO

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Iva Fastová
Anotace: Pracovní list k rytmické říkance, ve které se žáci naučí anglická slovíčka - zvířata v ZOO.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Biologie živočichů » rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: karty s obrázky nebo plyšová zvířátka, balicí nebo velká čtvrtka, pracovní list, nůžky, lepidlo, pastelky
Klíčová slova: slovní zásoba, ZOO, zvířata, animals

Autoři:
Iva Fastová (metodika)
Marcela Kořínková (text písní)
Petr Kořínek (hudba)
Kateřina Kvačková (ilustrace)

Příprava

Nová slovní zásoba:
elephant, monkey, kangaroo, crocodile, hippo, polar bear, fish

Motivační cvičení (10 min.)
Ukažte žákům několik obrázků zvířátek nebo plyšáků, které už umí pojmenovat,
a zopakujte otázku: What´s this? Žáci odpovídají slovem nebo větou:
It´s a ... This is a ... Zopakujte další známé otázky: What colour is it? How many legs does it have? Is it big? Is it small? apod.

Nechte žáky uhodnout, co znamená česky výraz: zoo.

Povídejte si, kdo už byl v zoo, co tam viděl, s kým tam byl ... Povzbuďte žáky, aby vám odpovídali anglickými slovíčky, která již znají. Zahrajte si hry s obrázkovými kartami.

Hry s obrázkovými kartami:

1. What is this?
Kdo umí pojmenovat zvíře na obrázku, kartu dostane. Vítěz je ten, kdo zná nejvíc slovíček!

2. Nejrychlejší vezme kartu!
Vezmi ze stolu kartu zvířete, které učitel jmenoval.

3. Hádej, které zvíře jsem si zvolila.
Po několika příkladech přebírá roli učitele žák.

4. Kimova hra.
Zapamatuj si zvířata (nebo i pořadí), která leží na stole. Za minutu je učitel zakryje a skupina žáků je zkusí nakreslit na papír.

Popis činnosti

Aktivita - práce s celou třídou (10 min.)
Pantomimicky žákům prezentujte další zvířátka z písničky. Žáci hádají, o které zvíře se jedná. Naučte žáky mimická gesta ke každému zvířátku.

Hry:
Předveď zvíře. Uhodni zvíře, které předvádím já.
Role učitele a žáků se mohou střídat.

Práce s písničkou:
Žáci si poslechnou společně nahrávku 2-3x, aby se naučili melodii, a při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. S pomocí žáků připravte gestikulaci i k dalším výrazům v písničce. Písničku ještě 1-2x zazpívejte s nahrávkou či bez, ale již s gesty.

Práce s listem - samostatná a skupinová práce (22 min.)
Prohlédněte si se žáky pracovní list a zopakujte pokyn: Point to ...
Požádejte žáky, aby uhodli, proč je jeden domeček prázdný. Žáci do něj mohou namalovat své zvířátko.
Ukažte žákům velkou čtvrtku, kterou jste si předem připravili jako plán velké zoologické zahrady (inspirace viz Příloha č. 4). ZOO je prázdná, žáci do ní nalepí zvířata, která namalovali, vybarvili a vystříhali ze svého pracovního listu.
Prezentujte nebo zopakujte pokyny: colour, cut, stick. Zkontrolujte, zda žáci zadání pochopili.
Zatímco žáci vystřihují a vybarvují, máte možnost s jednotlivci upevnit výslovnost a slovní zásobu.

Tip: Máte-li k dispozici fotografie žáků nebo celé vaší třídy, vlepte je na plakát.

Závěr hodin (3 min.)
Na závěr hodiny si ještě jednou novou písničku zazpívejte i s gestikulací.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
Příloha č. 2: Noty k písničce
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
Příloha č. 4: Zvířata v ZOO, plánek
Příloha č. 5: Zvukový záznam písničky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 07. 2009
Zobrazeno: 11997krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FASTOVÁ, Iva. ZOO. Metodický portál: Články [online]. 21. 07. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/3222/ZOO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.