Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Matematika v galeriích II

Ikona zkusenost
Autor: Eva Zelendová
Anotace: Vyžití výtvarných děl pro aktivity v hodinách matematiky s možným zapojením ICT.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Závislosti, vztahy a práce s daty » matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » načrtne a sestrojí rovinné útvary
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: rýsovací prostředky, výpočetní technika
Vazby článku:
Předchozí díl: Matematika v galeriích

Cíl výuky:

Výběr vhodné žákovské strategie pro řešení předložených úkolů s případným využitím ICT.

Jak bylo uvedeno v článku Matematika v galeriích, který byl na Metodickém portálu www.rvp.cz publikován v loňském roce, využití výtvarných objektů pro rozvíjení matematické gramotnosti žáků nebývá příliš obvyklé. Důvodem mohou být zvýšené nároky, které jsou v tomto případě kladeny na učitele. Jestliže si učitel vybere vhodný umělecký objekt, musí si v první řadě promyslet, zda s žáky bude pracovat přímo v prostorách, kde je objekt umístěn (galerie, park, atrium nákupního střediska apod.), nebo zda objekt vyfotografuje a matematické úkoly bude s žáky řešit ve třídě. V obou případech musí učitel zvolit vhodnou formu výuky a pro žáky připravit pracovní listy. Vynaložené úsilí však může pomoci snížit obavu a strach z matematiky.

Ve výše zmíněném článku byly čtenářům předloženy náměty na využití tří uměleckých děl (Neúplná otevřená krychle – autor Solomon Sol LeWitt, ZIG ZAG – autor Petr Kvíčala a Socha v kvádru – autor neuveden). Nyní si vám dovolujeme nabídnout další tři aktivity (Dalekohled – autor Lubomír Jarcovák, Černobílé nápovědi – autor Stanislav Kolíbal a Etuda No. 8 – autorka Dóra Maurer, Maďarsko). Všechny aktivity lze využít při výuce jak na druhém stupně základní školy nebo na nižším stupni gymnázia, tak na střední škole. Při jejich řešení je možné s výhodou využít ICT prostředky.

Pro všechny aktivity byly připraveny pracovní listy a následně byly aktivity ověřeny ve výuce. Poděkování patří RNDr. H. Liškové (VOŠP a SPgŠ Litomyšl), Mgr. J. Plíškové (ZŠ J. Ressla Pardubice), Mgr. J. Strupkové (Gymnázium Budějovická Praha), Mgr. V. Semerákové (Gymnázium Christiana Dopplera Praha), Mgr. J. Vaňkové (gymnázium FXŠ Liberec) a učitelům z třeboňského gymnázia (Mgr. I. Čurdové, Mgr. M. Krynickému a Mgr. K. Pazourkovi, Ph.D.), kteří na základě zkušeností z ověřování pomohli upravit zadání aktivit, přispěli metodickými radami k využití pracovních listů a poskytli zajímavá žákovská řešení.

Podrobné zpracování postupu řešení s metodickými poznámkami a postřehy z ověřování jednotlivých aktivit ve školách naleznete spolu s pracovními listy pro žáky v přílohách tohoto článku.

V rámci ověřování byly předkládané aktivity žáky i učiteli hodnoceny kladně. Spojení matematiky s uměleckými díly bylo pro žáky nezvyklé, připravené úkoly však řešili vesměs s velkým zájmem. Využití ICT se ukázalo jako samozřejmost u menšího počtu žáků, než bylo předpokládáno. Přesto se našli žáci, kteří v aktivitě Dalekohled využili tabulkový procesor, v aktivitě Černobílé nápovědi grafické prostředí PC a v aktivitě Etuda No. 8 prostředí pro tvorbu grafů. Během řešení zadaných úkolů mohli žáci kdykoliv využít internet pro vyhledání informací.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 17. 12. 2015
Zobrazeno: 4258krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZELENDOVÁ, Eva. Matematika v galeriích II. Metodický portál: Články [online]. 17. 12. 2015, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBA/20551/MATEMATIKA-V-GALERIICH-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.