Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Setkání s handicapem – řízené čtení

Ikona prikladIkona blok
Autor: Radka Adamcová
Anotace: Práce s krátkými úryvky z knihy Už zase skáču přes kaluže s využitím metod kritického myšlení je zaměřena na témata OSV. Tato lekce je součástí většího tematického bloku zaměřeného na dětské hrdiny v těžkých životních situacích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Hodnoty, postoje, praktická etika
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, čítanka
Klíčová slova: pohyb, handicap, radost ze života, životní hodnoty, Kritické myšlení

Cíl výuky:

Prostřednictvím práce s textem knihy Už zase skáču přes kaluže se vcítit do pocitů člověka s handicapem, uvědomit si své životní hodnoty, vyjádřit je a porovnat s hodnotami jiných lidí.

Alan Marshall – Už zase skáču přes kaluže

Žáci se postupně seznamují s chlapcem Alanem, vciťují se do něho, jeho životní hodnoty a postoje porovnávají se svými. Potom se dozvídají o jeho nemoci (dětské obrně) a zaznamenávají své pocity, případně změnu svých postojů.

Evokace

V textu jsou uvedeny i reakce žáků (psáno kurzivou)

 • Jak je pro vás v životě důležitý pohyb? Co pro vás znamená? (volné psaní)

Někteří žáci potřebovali více otázek: Kdy se nejvíc hýbete? Jak rádi se hýbete? Jak se cítíte, když máte pohybu málo?

(Bez pohybu se nedá nic, nemohli bychom hrát fotbal, florbal ani sedět u počítače, byli bychom tlustý. / V mém případě by měl člověk běhat docela dost, aby měl naběháno. / Když třeba ležím a nepohybuju se, tak je to nudné, kdybych byl bez pohybu, tak bych se zbláznil. / Jsou pro mě dobrý hlavně nohy, protože můžu sportovat, ale hlavně chodit a když je noc, tak ho nepotřebuju. / Kdybych se nemohla hýbat, tak bych byla hodně nešťastná, protože pohyb je můj život. / Je pro mě hodně důležitý, abych měl fyzičku, nebyl tlustej, abych byl hubenej a silnej. / Nemohli bysme nic dělat, hrát fotbal, florbal, jezdit na kole, na bruslích, na motorce. / Ráda tancuji a kdybych netancovala, tak nevím, asi bych nemohla sedět na židli a koukat, co se děje. / Když nemám pohyb, tak mě bolí paty, já hraju hokejbal a tam je pohyb nezbytný. / Znamená pro mě uvolnění, svobodu.)

Text 1

Žáci zavřou oči, poslouchají, text ale dostanou také, aby se do něj mohli později podívat.

 • Znáte takový pocit radosti ze života? Kdy ho zažíváte? Kdy jste ho naposledy zažili?

(Každý den v sobotu, neděli, v pátek odpoledne a každý den o prázdninách. / Když hraju hokejbal nebo různé sporty. / Když jsem v bráně. / Na konci školního roku. / Když něco vyhraju. / Když jsem po dlouhé době na sjezdovce. / Když mi to jde při florbale.)

 • Kdo je asi vypravěčem?

(Pes, co se změnil na člověka. / psočlověk / člověk / pravděpodobně nějaký básník / člověkopes / pes)

Uvědomění si významu

Dozvědí se, že je to člověk, kluk, jmenuje se Alan.

 • Jak si vysvětlíte, že s čenichem u země pronásledoval klokana?

(Zdál se mu sen. / Má bujnou fantazii. / Dříve byl psem a proměnil se v člověka.)

 • Po přečtení textu si zapište, jakých hodnot si vážíte vy. Co obvykle na lidech, svých kamarádech obdivujete? (párové sdílení)

Text 2

Někteří žáci se zaměřili na životní hodnoty obecně, někteří psali o tom, co nebo koho by v životě nechtěli ztratit, jiní psali o svých kamarádech.

(Vážím si svého života. / Vážím si svých rodičů. / Vážím si dobré kámošky. / Že mám kamarády a oni mě mají rádi. / Vážím si fyzických hodnot)

 • Hledejte v textu + domýšlejte podle sebe:

Jaký byl asi předtím?

Jaký je Alan teď?

Byl pes.

úcta ke čtení

přirozená úcta

hodný, bystrý a prdlý

hodnej

skromný a učenlivý

Začal frajeřit s partičkou.

úcta k bouchačům, fyzickým výkonům

vyhrožoval (násilné výrazy)

rváč, násilnický a vydíravý

zlej

násilnický

 • Co se asi mohlo stát, že se Alan změnil, že teď je trochu jiný, než byl předtím?

(Viděl v okolí takové vzory. / Našel si takovou partu. / Chtěl frajeřit. / Byl v pubertě.)

Text 3

 • Co na to říkáte? Co se vám honí hlavou?
 • Jaké myšlenky se mohly Alanovi honit hlavou, když se dozvěděl, že je ochrnutý?

V tuto chvíli končila hodina, žáci si zapsali své pocity a odpovědi na otázky. Druhý den jsme navázali tím, že je na začátku hodiny přečetli nahlas.

(Byl naštvaný, že doktor mu to neřekl dříve a taky smutný, když si představoval svůj budoucí život. / Že už nikdy nebude běhat a nebude se moct hýbat. / Myslím si, že ho to naštvalo, protože mně tohle říct, tak jsem asi mrtvý. / Že tu obrnu bude mít navždycky. / Že je s ním konec, nikdy se nepostaví na vlastní nohy a že musí prostě umřít. / Že se mu budou spolužáci smát. / Co s ním bude?)

Text 4

Žáci se před čtením dozvěděli, že tento text přímo navazuje na text 1, dozvěděli se tedy odpověď na otázku, proč s čenichem u země pronásledoval klokana – zdál se mu sen – to při čtení hlasitě komentovali.

Reflexe

 • Co si o Alanovi myslíte? Je vám na něm něco sympatického nebo naopak nesympatického? Co? Co byste mu vzkázali?

(sympatické: Neuměl nenávidět. / Že ho oba světy těšily, smířil se s tím. / Nebál se, že bude na berlích. / Přizpůsobil se novému životu a dokázal s tím žít. / Že se mu zdály sny o zdraví. / Vydržel to a pomalu se s tím srovnal. / Obdivuji, jak se k tomu postavil, že vůbec nebyl nešťastný, ale snažil se s tím vyrovnat a žít tak, jak to jen šlo. A taky že neodsuzoval berle, chápal, že mu pomáhají.

nesympatické: Vyhrožoval. / Neuzdravil se.)

Nakonec si tento text žáci našli v čítance (Čítanka pro 7. ročník, SPN)1 a dozvěděli se, že chlapec Alan nebyla vymyšlená postava, ale spisovatel Alan Marshall.

Alan Marshall (1902–1984) se stal spisovatelem možná jen kvůli tragické náhodě; v šesti letech onemocněl obrnou, šířící se na počátku století Austrálií. Choroba zanechala trvalé následky, neochromila však Marshallovu vůli a činorodost. Ještě než se stal známým autorem, vedl v jedněch melbournských novinách rubriku rad pro lidi ve složitých situacích, přes své postižení rád cestoval (s koňským spřežením, později automobilem) po australském venkově, důvěrně poznal domorodce a jejich život v rezervacích. Své životní osudy zachytil ve volné trilogii – Už zase skáču přes kaluže, To je tráva, V mém vlastním srdci.2 (str. 117)

Reflexe:

Tato lekce byla opakovaně úspěšně realizována v 7. ročníku. Žáci reagovali aktivně a se zájmem. Práce je rozložena do dvou vyučovacích hodin, žáci neměli problém druhý den navázat na první část. Ke konci lekce se se zájmem začetli do textu v učebnici, a to i žáci, kteří nejsou příliš aktivní čtenáři.

Citace a použitá literatura:
[1] - SOUKAL, Josef. Čítanka pro 7. ročník ZŠ. 1.. vydání. Praha : SPN, 1998. 206 s. ISBN 80-85937-55-7.. 
[2] - MARSHALL, Alan. Už zase skáču přes kaluže. 6. r. vydání. Praha : Leda, 2008. 304 s. ISBN 978-80-7335-154-0. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc27 kBAlan Marshall - texty
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 31. 08. 2010
Zobrazeno: 8079krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.66665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ADAMCOVÁ, Radka. Setkání s handicapem – řízené čtení. Metodický portál: Články [online]. 31. 08. 2010, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABAAG/8359/SETKANI-S-HANDICAPEM---RIZENE-CTENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 31. 08. 2010 16:47
Podnětná je koncepce výuky podle schématu E-U-R a úzké propojení s Osobnostní a sociální výchovou. Pro učitele mohou být jistě zajímavé i konkrétní reakce žáků z výuky (v textu psané kurzivou).
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 31. 08. 2010 16:47
Naplánovaná lekce je v tomto článku popsána tak, aby byla poměrně snadno přenositelná i pro jiné pedagogy. Autorka lekce naplánovala činnosti hezky citlivě za sebou se zjevnou znalostí oboru i začlenění PT OSV.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.