Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vyjmenovaná slova po V: V lese se nevýská

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí různé aktivity (práce s textem, prostorová orientace, práce ve skupině, pantomima) spojených s procvičením vyjmenovaných slov po V. Materiál je vhodný nejen pro frontální výuku v běžné třídě, ale i pro práci s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: texty a vyrobené pomůcky z příloh
Klíčová slova: čtení s porozuměním, dyslexie, dysgrafie, přepis textu, reedukace dyslexie, reedukace dysortografie, vyjmenovaná slova po V, čtení vyhledávací

Materiál nabízí různé aktivity k procvičení vyjmenovaných slov po V. Cílem je využití jiných technik než jen doplňování měkkého či tvrdého i/y. Část materiálu je určena pro práci ve skupině, část pro samostatnou práci žáků.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie) či žáků z cizojazyčného prostředí, i ve vyšších ročnících.

1. Učitel nadepíše na tabuli níže uvedená slova, která žáci hlasitě čtou.

velká, výheň, zvěři, nevadilo, vydra, krásně, v dálce, Václav, vyžle, zrovna, nežvýkal, hrozný, hlasitě, zvykat

Poté učitel žákům přečte krátký příběh " V lese se nevýská". 

V lese se nevýská

V lese byla velká výheň. Byla noc a zvěři to vůbec nevadilo. Vydra si vesele lovila ryby, výr krás houkal a v dálce vyl pes. Klid v lese narušil Václav, kte byl vysoký a hubený jako vyžle. Když zrovna nežkal, dělal hrozný povyk a hlasivýskal. Na to si tedy nebude zvykat! V lese musí být ticho.

Žáci pod vedením učitelem cvičí správné čtení delších nebo obtížnějších slov, které se budou vyskytovat v textu, s nímž budou dále pracovat. Nacvičením čtení obtížných slov snadnější práci s textem (menší výdej energie a větší soustředění na obsah přečteného).

2. Žáci dostanou pracovní list s textem a přečtou jej tichým čtením, jak nejlépe dovedou.

3. Do textu žlutou barvou označují slova, která jsou nadepsaná na tabuli.

Vyhledáváním obtížnějších slov jsou žáci vedeni k tomu, aby obtížná slova opětovně přečetli. Vyhledáváním slov z tabule ve vlastním pracovním listu posilují prostorové vnímání a schopnost koncentrace. Je to i nácvik na přepis či opis textu z tabule, který činí žákům se specifickými poruchami učení značné potíže.

Kontrolu provedou žáci společně s učitelem, který přepsal text na druhou část tabule. Žáci mohou postupně chodit k tabuli a hledat uvedená slova v textu a žlutě je podtrhout či zakroužkovat.

4. Nyní je vhodný čas na rozdělení žáků do skupin či dvojic.

Každá skupina dostane nový pracovní list (Příloha ke cvičení 4) s textem "V lese se nevýská", v kterém vyhledává a označuje vyjmenovaná a příbuzná slova po V.

Poslední část pracovního listu (kontrola) učitel v místě černé linky odstřihne od zadání a tabulky vyjmenovaných slov. Kontrolní část listu do stanou skupiny až po ukončení práce ke kontrole.

Žáci mohou využít i tabulky s přehledem vyjmenovaných slov po V – tím se zapojí do spolupráce i žáci, kteří si vyjmenovaná slova ještě nepamatují zpaměti. Samotným zrakovým fixováním slov si je lépe vštípí do paměti.

5. Na větší arch papíru žáci zapíší nebo zakreslí odpovědi na otázky.

  1. O kterých zvířatech se v článku píše?  
  2. Kdo a jak narušoval v lese klid?

Svá díla si skupiny vzájemně představí.

Obměna: Žáci odpovědi na otázky zahrají pantomimou, tzn. že si žáci ve skupině rozdělí, co kdo předvádí, a členové ostatních skupin hádají.

Tento úkol vede k ujasnění si obsahu přečteného méně obvyklou a zábavnější formou než jen psaní či mluvení (malování, pantomima).

6. Učitel nadepíše na tabuli následující slova, žáci je ve skupině či dvojici z tabule přepíší na větší arch papíru.

Ve slovech žáci oddělují předpony a dosazují jiné, tvoří další slova se stejným kořenem slova.Tato slova zapisují do archu.

vymyslel, vyskočil, vystrašil, vykoupil, vymačkal, vysedl, vysel, vystrčil, vypočítal, vymaloval, vyřezal, vyšel

Vzor:

vymyslel: vy - myslel, do - myslel, za - myslel, roz - myslel apod.

Je vhodné, aby se žáci při přepisování slov z tabule i zapisování předpon a nových slov ve skupině střídali.

Závěrem si skupiny vzájemně představí, jaká slova vymyslely (střídají se v prezentaci své práce např. po 2–3 slovech).

7. Učitel přepíše na barevné proužky papíru slova, pro každou skupinu je určena jedna barva.

výběh, vidlička, výkřik, vítěz, vydělat, výkon, vichr, výroba, výhoda, výstava, visící, výlupek, víno, výtěžek, vylepšit, vidět, výlisek, vymyslet

Proužky papíru učitel rozmístí po učebně, přičemž skupiny vysílají postupně své členy hledat barevný proužek pro svou skupinu. Žák si nalezené slovo přečte, donese jej zpět ke své skupině, kde společně rozhodnou o tom, zda se jedná o slovo s předponou, nebo bez ní.

Postupně tedy skupina nasbírá všechny barevné proužky a slova roztřídí do dvou skupin. Kontrolu je možné provést společně s učitelem.

Cvičení 8, 9 a 10 jsou vhodná jako samostatná práce. Žáci zde opět pracují se stejným textem, kde mají prokázat pochopení textu a schopnost používat gramatická pravidla v psaní i/y po vyjmenovaných slovech po V.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 03. 2015
Zobrazeno: 6208krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Vyjmenovaná slova po V: V lese se nevýská. Metodický portál: Články [online]. 30. 03. 2015, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABAH/19795/VYJMENOVANA-SLOVA-PO-V-V-LESE-SE-NEVYSKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 30. 03. 2015 09:43
Nenáročné aktivity pro práci s jednoduchým textem - lze využít i jako inspiraci pro zpracování podobného textu z učebnice apod. S procvičením a upevněním učiva se také žáci učí kooperaci a ohleduplnému chování.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.