Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Člověk a příroda > Biologie > Laboratorní práce – Lišejníky: nepohlavní...

Ikona prakticky

Laboratorní práce – Lišejníky: nepohlavní rozmnožování

Ikona inspirace
Autor: Alena Fessová
Anotace: Tento článek je třetím námětem ze série laboratorních prací zaměřených na lišejníky. V přílohách naleznete zdrojový soubor materiálů a zvlášť vyčleněný pracovní list k laboratorní práci na téma Nepohlavní rozmnožování.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence sociální a personální » posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe
 2. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a příroda » Biologie » Biologie hub » pozná a pojmenuje (s možným využitím různých informačních zdrojů) významné zástupce hub a lišejníků
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: lupa (binokulární lupa), mikroskop, preparační jehla, žiletka, kapátko, podložní a krycí sklíčka, buničina, Petriho misky na vzorky, lišejníky
Klíčová slova: laboratorní práce, přírodopis, biologie, lišejníky
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Lze využít ve vzdělávacích oblastech: 

 • Člověk a příroda → biologie → biologie hub (učivo: stavba a funkce lišejníků);
 • Člověk a příroda →  přírodopis → biologie hub (učivo: lišejníky – stavba, symbióza,
  výskyt a význam).

Cíle: Žák:

 • vlastními slovy popíše způsoby nepohlavního rozmnožování lišejníků;      
 • zhodnotí klady a zápory nepohlavního rozmnožování lišejníků;
 • porovná strukturu sorédií a izídií.

Osvojované klíčové kompetence:           

 • sociální a personální (sebereflexe);
 • k řešení problémů.

Výukové metody: demonstrace přírodnin, práce s binokulární lupou, práce s mikroskopem.

Plánovaný čas: 30 min.

Úvod:

Lišejníky jsou organismy symbiotické, k vytvoření nového jedince je proto nezbytně nutné setkání obou odpovídajících složek, jak houby (mykobionta), tak řasy či sinice (fotobionta). Vegetativní rozmnožování, tedy nepohlavní způsob rozmnožování, kdy dceřiný jedinec vzniká z části těla mateřského jedince, tuto nutnost zaručuje. Rozlišujeme 3 hlavní typy:

a) fragmentace stélky – úlomky stélky regenerují a dorůstají v novou stélku, případně se rozpadá celá stélka a z každé části dorůstá nová;

b) sorédie – malé útvary (25–100 μm), které jsou tvořeny buňkami řasy či sinice propletené vlákny houby. Na povrchu stélky vytváří jemný pudrovitý poprašek, který není pevně spojen se stélkou;

c) izídie – útvary vyrůstající ze stélky, které svým složením odpovídají struktuře stélky. Po mechanickém oddělení z izídie vyrůstá nová stélka. 

(i) Víte, že...? Přítomnost sorédií a izídií patří mezi důležité charakteristiky pro určování
druhů lišejníků.

►  Úkol č. 1: Pozorujte a porovnejte stavbu speciálních útvarů nepohlavního rozmnožování lišejníků.

Pomůcky: lupa (binokulární lupa), mikroskop, preparační jehla, žiletka, kapátko, podložní a krycí sklíčka, buničina, Petriho misky na vzorky, lišejníky.

Materiál: lišejníky je nutné nasbírat předem nebo využít školní či osobní sbírku. Vzorky je potřeba rozdělit podle přítomnosti sorédií a izídií na 2 skupiny.

Vhodné použít tyto druhy:

 • sorédie – terčovka bublinatá (Hypogymnia physodes), dutohlávka třásnitá (Cladonia
  fimbriata
  ), zástupci rodu prášenka (Lepraria). (Pozn.: celá stélka rodu Lepraria je sorediózní.);
 • izídie – terčovka skalní (Parmelia saxatilis), terčovka otrubčitá (Pseudevernia
  furfuracea
  ), terčovka lesklá (Melanelia fuliginosa).

Pozn.: nasbíraný materiál je vhodné herbářovat pro využití v dalším praktiku.

Postup práce: Žáci si nejprve prohlédnou vzorky pouhým okem, poté pod lupou. Schematicky zakreslí a popíší stélku se sorédiemi a s izídiemi. V druhé části praktika žáci vytvoří mikroskopický preparát sorédií. Pozn.: řez izídií je velmi náročný, při řezu dochází k rozdrcení a popraskání, proto není do praktika zařazen.

Na podložní sklíčko si žáci nanesou kapku vody, do které pomocí žiletky nebo preparační jehly přenesou (seškrábnou) sorédie. Přiklopí krycím sklíčkem a buničinou odsají přebytečnou vodu z okrajů preparátu. Vloží do mikroskopu, pozorují, zakreslí a popíší strukturu sorédie (doporučené zvětšení: 200x, 400x). Pozn.: pokud velké shluky sorédií v preparátu znemožňují pozorování jejich struktury, je dobré vyjmout preparát a opatrně přitlačit či drobnými krouživými pohyby krycího sklíčka shluky rozmělnit.

Výsledky: 

Obr. č. 1: Sorédie druhu Hypogymnia physodes

sorédie druhu Hypogymnia physodes
Autor fotografie: Alena Fessová, 21. 4. 2010

 Obr. č. 2: Sorédie druhu Cladonia fimbriata

sorédie druhu Cladonia fimbriata
Autor fotografie: Alena Fessová, 21. 4. 2010

 a – řasa, b – houbová vlákna obmotávající buňky řasy  

Obr. č. 3: Schematický nákres sorédie

schematický nákres sorédie

Nákres 5 a 6: libovolný nákres stélek se sorédiemi a s izídiemi.  

Závěr: Do závěru žáci shrnou hlavní rozdíly mezi sorédiemi a izídiemi. Tj. sorédie mají strukturu „klubíček“ tvořených buňkami řasy omotanými vlákny houby a nejsou ke stélce přirostlé, izídie mají strukturu totožnou se strukturou stélky a jsou pevně přirostlé. Součástí závěru je celková sebereflexe práce žáka při praktiku, co se mu (ne)zdařilo, důvody a postřehy.

.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Laboratorní úlohy a pracovní listy - LIŠEJNÍKY.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 08. 2011
Zobrazeno: 7627krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FESSOVÁ, Alena. Laboratorní práce – Lišejníky: nepohlavní rozmnožování. Metodický portál: Články [online]. 03. 08. 2011, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GCC/12601/LABORATORNI-PRACE---LISEJNIKY-NEPOHLAVNI-ROZMNOZOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.