Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Familia Romana - 1. lekce

Ikona inspirace
Autor: Lenka Jedličková
Spoluautor: Zuzana Dohnálková
Anotace: Doplňující cvičení pro 1. lekci učebnice Familia Romana. Zaměřené na opakování slovní zásoby, procvičení prvních gramatických pravidel: nominativ singuláru a plurálu, sloveso est-sunt, tvorba jednoduchých vět.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » Cizí jazyk » Produktivní řečové dovednosti » volně a srozumitelně reprodukuje přečtený nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami odpovídajícími náročnějšímu textu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list, psací potřeby, mapa Římské říše.
Klíčová slova: latina, latinský jazyk, otázky, deklinace, esse, Familia Romana
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod:

V tomto článku bych chtěla nabídnout učitelům, kteří pracují s učebnicí Familia Romana, doplňková cvičení k 1. lekci. Úvodní lekce obsahuje několik základních gramatických pravidel, která jsou žákům objasňována v kontextu, a žáci tak mají pocit, že vše je velmi jednoduché. To se ale změní ve chvíli,  kdy jsou jednotlivá slova z kontextu vyjmuta. Přestože jistě souhlasíme s tím, že metoda učebnice je na poznávání v kontextu postavena, dříve či později zjistíme, že je nutné, aby žáci uměli pracovat s gramatickými pravidly také v jiných spojeních, nejen v těch, která znají z učebnice.

Vytvořila jsem proto ve spolupráci se studentkou grafiky Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky Zuzanou Dohnálkovou pracovní list, který můžete použít k procvičení a upevnění jednotlivých pravidel, stejně tak jako k prověření již získaných znalostí.

1. cvičení pracovního listu umožňuje doplnit slovní zásobu k obrázkům. Oproti učebnici obsahuje slovíčko "magister" a "discipulus". Tato slovíčka žáci obvykle znají, protože jsou užívána v komunikaci během vyučování.

2. cvičení je zaměřené na správné použití slovesa ESSE. Nejprve samostatná slovíčka, posléze kratší věty.

3. cvičení je drilové, žáci mají převádět jednotlivá podstatná jména do opačného čísla. V učebnici se od první lekce souběžně vysvětluje první i druhá deklinace. Tento postup není v českých učebnicích běžný, žákům to obvykle potíže nečiní. Je ale dobré najít způsob, jak hned při memorování slovní zásoby upozornit na to, že dané slovíčko patří k první, nebo druhé deklinaci.

4. cvičení se obloukem vrací ke cvičení prvnímu. V obou cvičeních je cílem procvičení slovní zásoby. Také v tomto cvičení žáci doplňují slovíčka, tentokrát ne podle obrázku, ale podle smyslu věty.

5. cvičení má za cíl procvičit ablativ. Současně žáci pozorují, jak se v latině tvoří otázky. V závěrečné větě mají nové slovíčko Londinium (Londýn). Přestože toto slovo není součástí lekce, žáci snadno rozluští jeho význam.

6. cvičení je shrnující. Obsahuje jednak otázky, jednak koncovky nominativu i ablativu obou deklinací.

Cvičení přikládáme ve dvou formátech - bez obrázků ve formátu textu, nebo s obrázky v konečné podobě ve formátu PDF. Grafická stránka listu je vytvořena v programu, který není každému k dispozici a upravený převod do textového editoru není dobrý, navíc ho ani nelze upravovat, protože se tím zcela rozhází nabídnutý text.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Familia Romana - cvičení.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 06. 2015
Zobrazeno: 4646krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
JEDLIČKOVÁ, Lenka. Familia Romana - 1. lekce. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2015, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GABB/19861/FAMILIA-ROMANA---1-LEKCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 03. 06. 2015 13:22
Doplňující cvičení, která jsou předmětem tohoto článku, mohou být pro učitele velmi užitečná, a to buď přímo, nebo jako inspirační zdroj pro vytváření vlastních jednoduchých cvičení nebo testů. Svým pojetím odpovídají náročnosti kapitoly, jejíž gramatickou látku vhodně procvičují. Pochybnosti by snad mohlo vzbudit pouze první cvičení, které se přísně nedrží přímé metody výuky, jež by se měla obejít bez nutnosti překladu do mateřského jazyka, nicméně záleží pouze na vyučujícím, zda ho pro rychlou kontrolu znalostí svých studentů využije, anebo nikoliv. Osobně se domnívám, že to v 1. kapitole ještě není nutné a že, pokud by se tak mělo stát, bylo by možná vhodnější používat spíše slovní spojení než izolovaná slova. Občasné využití překladu za účelem ověření znalostí však ani v rámci této metody nelze zcela vyloučit. Oceňuji také velmi nápadité provedení pracovního listu ve formátu *.pdf, a to i přes některé zcela drobné nedostatky týkající se označení dlouhých samohlásek („Sicília“ namísto „Sicilia“, „Hispania“ namísto „Hispānia“). Přiložené dokumenty ve formátu *.doc jsou však již těchto nedostatků prosty, navíc vyučujícím umožňují použití zmíněných cvičení i mimo kontext pracovního sešitu. Cvičebnice „Exercitia Latina I“ nebo "Nova exercitia Latina I", které jsou vázány na učebnici „Familia Romana“, tak sice nelze přímo nahradit, nicméně tato doplňující cvičení mohu vřele doporučit jako rozšiřující materiál jak vyučujícím, tak žákům nebo i samoukům, kteří používají zmíněnou učebnici.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.