Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Metodika o korupci včetně modelových hodin
Odborný článek

Metodika o korupci včetně modelových hodin

10. 9. 2012 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Respekt institut, o.p.s.

Anotace

Metodika Korupce v ČR přináší souborný podklad určený pro pedagogy středních škol a víceletých gymnázií v oblasti výuky občanství a rozvoji občanských kompetencí. Materiál obsahuje klíčové informace o korupci v České republice, jejím rozsahu, příčinách a důsledcích. Zároveň ale nabízí i návod, jak téma uchopit a předávat žákům.
Problematika korupce je dnes hojně skloňovaná politiky, médii, komentátory a analytiky ale i občany. Není však vůbec snadné orientovat se v tom, jaká situace skutečně je, jak se vyznat v aktuálních i starých kauzách, jak celý problém dešifrovat a rozumět jeho klíčovým aspektům a jak lze situaci řešit z pozice občanů, politiků a dalších.
 
Je důležité, aby se studenti v této oblasti orientovali a nepropadali skepsi, že nejde a nemá cenu cokoli dělat pro zlepšení situace. Angažovanost ve veřejném i politickém životě a důvěra v politiku je u českých studentů nízká, což vytváří podhoubí pro rozrůstání problému v budoucnu. Význam rozvoje občanských kompetencí dokládají i ne zrovna příkladné výsledky mezinárodního výzkumu ICCS 2009[1] (International Civic and Citizenship Education Study). Žáci z České republiky se ve srovnávání občanských kompetencí umístili na 18. z 36 míst, přičemž jde o výrazné zhoršení výsledků od posledního měření. Zhoršující se výsledky v občanských kompetencích dokládají ale i další výzkumy, např. výzkum mezi studenty středních škol od společnosti Člověk v tísni z června 2012[2].
 
Téma korupce a integrity není jednoduché a doufáme, že Vám tato metodická příručka poskytne oporu a pomoc při zprostředkovávání této problematiky studentům. Lze ji využít při společenskovědním vzdělávání v rámci osobnostní a sociální výchovy a při budování občanských kompetencí v rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti (pro odborné školy) a Občanský a společenskovědní základ (pro gymnázia).
 
Příručka obsahuje informační podklady, modelové hodiny a soubor odkazů na další zdroje. Z poskytnutých informací a navržených cvičení můžete libovolně čerpat a poskládat si z nich obsah výuky dle své potřeby, zároveň ale můžete postupovat podle navržených modelových hodin.

Modelové hodiny

Zde přinášíme dvě navazující modelové hodiny o korupci a integritě s časovým rozvržením jednotlivých aktivit. Jednotlivé aktivity se vztahují k informacím obsaženým v příručce, která je k dispozici ke stažení pod tímto článkem.

Definice, typy a postihy korupce (1 hod.)

Činnost Časová dotace Odkaz

Co je korupce?
>> Cvičení 1: Myšlenková mapa (kreslení vč. diskuze)
>> Definice (shrnutí a rozbor)

10 min
2 min

str. 9
str. 8

Typy korupce a druhy úplatků
>> Výklad dle uvedených informací
>> Setkali jste se s korupcí?

8 min
2 min

str. 10

Korupce v ČR: rozsah a měření 10 min str. 19
Trestnost a vyšetřování korupce 8 min str. 23
Diskuze nad konkrétními kauzami z médií 5 min  

 

Tato modelová hodina může být využita samostatně, nebo ve spojení s následující jako dvouhodinový seminář či cyklus dvě vyučovací hodiny po sobě dle rozvrhu školy.

Příčiny, důsledky a minimalizace korupce (1 hod.)

Činnost Časová dotace Odkaz

Co je korupce? (definice a diskuze)

5 min

str. 8

Příčiny a důsledky korupce
>> Cvičení 5: Jak řešit korupci
>> Shrnutí dle textu a diskuze

10 min
5 min

str. 27
str. 24

Korupční kauzy
>> Hledání klíčových problémů v kauzách
(př. Řebíčkova cesta, Opencard či Prodej titulů)

15 min

str. 12

Co mohu dělat já a Oznamování korupce

10 min

str. 29

 

Tato hodina může stát jak samostatně, tak navazovat na první modelovou hodinu. Pakliže bude navazovat, lze studentům zadat, aby si každý v mezidobí nalezl v médiích či na internetu jednu korupční kauzu, zjistit o ní podrobnosti vč. toho, jak dopadla, identifikoval v ní klíčové problémy a rozebral ji.

Co je korupce, příčiny, důsledky a minimalizace korupce, modelové situace (2 hod.)

Činnost Časová dotace Odkaz
Co je korupce?
>> Cvičení 1:Myšlenková mapa
(kreslení vč. diskuze a shrnutí)
10 min str. 9
Typy korupce a druhy úplatků (výklad, diskuze) 10 min str. 10
Korupce v ČR: rozsah a měření 8 min str. 18
Trestnost a vyšetřování korupce 7 min str. 23
Příčiny a důsledky korupce
>> Cvičení 5: Jak řešit korupci
>> Diskuze a shrnutí
5 min
5 min
str. 27
pauza    
Korupční kauzy
>> Hledání klíčových problémů v kauzách
(př. Řebíčkova cesta, Opencard či Prodej titulů)
10 min str. 12
Co mohu dělat já 5 min str. 29
Oznamování korupce
(lze dohledat kauzu Libora Michálka)
5 min str. 31
Diskuze – budování argumentů 20 min str. 34


 
Tento dvouhodinový cyklus je navržený tak, aby pokrýval dvě na sebe navazující vyučovací hodiny v jednom dni. Lze jej volně upravovat dle preferencí a potřeb školy a znalostí a kompetencí studentů či doplňovat dalšími informacemi či inspiracemi z této metodiky. Pouze je důležité dbát na logiku návaznosti jednotlivých prvků a zdůraznění celospolečenských dopadů a možností minimalizace korupce (vč. toho, co mohou dělat sami studenti).

Studijní zdroje - monotematické publikace

20 let demokracie: Kraje, města, obce na rozcestí mezi korupcí a vládou práva. Výzkumy, analýzy a legislativní návrhy. 
Oživení. Autoři: Tomáš Kramár, Pavel Grošpic, Oldřich Kužílek, Martin Kameník, Lenka
 
Aplikace etických kodexů ve státní správě v České republice
Transparency International – ČR. Autorka: Marta Pellar, 2007. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/aplikace-etickych-kodexu-statni-sprave-ceske-republice
 
Efektivnost a transparentnost obecních obchodních společností
Transparency International – ČR. Autor: Jan Pavel, 2006. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/doc/vz_obecni_firmy_pavel.pdf
 
Etické přístupy v podnikání
Transparency International – ČR. Autor: Jiří Mandík, 2006. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/doc/ve_eticke_pristupy_vpodnikani.pdf
 
Informační materiál ke střetu zájmů
Transparency International – ČR. Autor: Vítězslav Šemora, 2007. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/doc/akce_a_skoleni/nabidka_kurzu/sz_info_material.pdf
 
Osobní odpovědnost veřejných funkcionářů: realita, nebo fikce?
 
Otevřená data ve státní správě. Nová éra rozhodování
Nadace Open Society Fund a Otevřená společnost. Autoři: Jan Boček, Michal Berg, Petr Bouchal, Jakub Mráček, Martin Nečaský, 2012. Dostupné z WWW: www.osf.cz/publikace/otevrena-data-ve-statni-sprave-nova-era-rozhodovani
 
Právem proti korupci: Praktický průvodce občana
Ekologický právní servis. Autoři: Jiří Nezhyba a kol., 2005. Dostupné z WWW: www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zasady_reformy_regulace_lobbingu_eps_soc_ustav.pdf
 
Právem proti korupci.
Právní ochrana proti některým projevům korupce ve veřejné správě a justici
Transparency International – ČR, 2005. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/pravem-proti-korupci-pravni-ochrana-proti-nekterym-projevum-/
 
Radnice bez korupce – souhrnná zpráva.
Transparency International – ČR, 2006. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/radnice-korupce-souhrnna-zprava
 
Transparentní procesy v politickém rozhodování.
Sborník textů k problému korupce politických představitelů. Transparency International – ČR. Autoři: David Ondráčka, Adriana Krnáčová, Michal Štička, Petr Kolář, Petr Prchal, 2006. ISBN: 80-903032-7-7. Dostupné z WWW: www.transparency.cz/transparentni-procesy-politickem-rozhodovani-sbornik-textu-k.
 
Transparentnost systému veřejných zakázek v ČR
Oživení. Autoři: Martin Kameník (ed.), 2011. ISBN 978-80-904829-3-7. Dostupné z WWW: www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2011/06/Transparentnost_final1.pdf
 
Veřejná kontrola společností s majetkovou účastí státu a samospráv: Analýza a doporučení pro rozšíření kompetencí NKÚ.
Ekologický právní servis. Autoři: Petr Bouda, Jiří Boudal, Martin Fadrný, 2011. Dostupné z WWW: www.eps.cz/sites/default/files/publikace/nku_eps_brozura_nahled.pdf
 
Zásady reformy regulace lobbingu
Ekologický právní servis. Autoři: Lukáš Kraus, Martin Fadrný, 2011. Dostupné z WWW: www.eps.cz/sites/default/files/publikace/zasady_reformy_regulace_lobbingu_eps_soc_ustav.pdf
 
Publikace Transparency International jsou k dispozici online na stránce:
 
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.28 MB
PDF
Metodika o korupci

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Respekt institut, o.p.s.

Článek není zařazen do žádného seriálu.