Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nejrozšířenější jazyky

Ikona prakticky

Nejrozšířenější jazyky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jane Mamelok
Anotace: Po brainstormingu na téma jazyky, kterými se nejčastěji na světě mluví, se žáci seznámí s 50 nejrozšířenějšími jazyky a zeměmi, ve kterých se těmito jazyky mluví. Na mapě světa lokalizují tyto země.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list „Nejrozšířenější jazyky ", informační leták „50 nejrozšířenější jazyků ", mapa světa, tabule a tužky.
Klíčová slova: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk, Multikulturní výchova, jazyková rozrůzněnost
Příprava

Diskutujte se žáky o tom, jaké jazyky znají, a zaznamenávejte odpovědi na tabuli. (10 minut)

Popis činnosti

Rozdělte žáky do dvojic/malých skupin s úkolem dát dohromady seznam pěti jazyků, kterými se ve světě mluví nejčastěji. Schopnější žáci mohou sepsat seznam deseti jazyků. Páry a skupiny zaznamenávají svou volbu na malé tabule.

Rozdejte žákům také Pracovní listy č. 1 - Nejrozšířenější jazyky a nechte je zaznamenávat odpovědi do prvního sloupce.

Nechte žáky, aby ostatním své výsledky přednesli, a pak o nich diskutujte.

Rozdejte informační leták 50 nejrozšířenějších jazyků (Pracovní list č. 2) a diskutujte o nich. Jsou žáci překvapeni? Existuje spojitost mezi nejrozšířenějšími jazyky a počtem zemí, v nichž se těmito jazyky mluví?

Použijte atlas nebo mapu světa a lokalizujte některé země. Zaznamenejte informace do pracovního listu. (30 minut)

Poznámka: Na závěr žákům na mapě světa ukažte jednu zemi a zeptejte se jich, jakým jazykem se v ní hovoří. Co jiného o této zemi vědí? (5 - 10 minut)

Tuto aktivitu je možné využít přímo jako motivaci v rámci učiva o světě a jazycích ve světě na 2. stupni ZŠ.

Překlad a úprava textu: Gabriela Baladová. 

Citace a použitá literatura:
[1] - Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 05. 09. 2009
Zobrazeno: 9813krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MAMELOK, . Nejrozšířenější jazyky. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2009, [cit. 2020-02-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/3290/NEJROZSIRENEJSI-JAZYKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.