Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova demokratického občana - konkretizace...

Ikona teoreticky

Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Petra Slámová
Spoluautor: Mgr. Alena Hesová
Anotace: Obsahová podpora pro průřezové téma Výchova demokratického občana konkretizuje a tematizuje tematický okruh Občan, občanská společnost a stát. Konkrétní témata jsou rozpracováním doporučených očekávaných výstupů průřezového tématu (tzv. DOVů). Tímto způsobem se průřezová témata ve svém formátu více přibližují obsahu vzdělávacích oborů (a jejich očekávaným výstupům) a umožňují tak snazší integraci do ŠVP a také do výuky.
Téma příspěvku:Výchova demokratického občana
Klíčová slova: participace, občanství, obec, občan, občanská společnost, průřezová témata, Výchova demokratického občana, výchova k občanství
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

1. stupeň

Tematický okruh Občan, občanská společnost a stát se zaměřuje především na pojem občan a seznamuje žáka i s dalšími souvisejícími pojmy k tomuto tématu. Jakožto občan se žák ve své obci učí žít v souladu s ostatními – vnímá u skupin odlišnost jejich potřeb, stává se tolerantním, spolupracuje, pomáhá, stává se zodpovědným. Také si uvědomuje diferenciaci sociálních skupin, s nimiž je v každodenním kontaktu, a tyto různosti respektuje.  Žák-občan je součást daného prostoru, který má svá pravidla, jež je nutné respektovat. Cílem vzdělávacího procesu je seznámit žáka se strukturou samosprávy – její činností a efektivním fungováním. Současně vybízí žáka k zamyšlení, jakým způsobem by se sám mohl zapojit do aktivit v místě, kde žije. Podstatné jsou pobídky k participaci žáka. Žák je veden k tomu, aby si všímal obce, která je pro něj domovem, a lidí ve svém okolí. Zároveň se témata orientují na posilování a upevňování pozitivního vztahu k tomuto místu. Obec je systémem, který vlivem vývoje podléhá změnám. Žák má možnost posoudit pozitiva a negativa ve své obci, všímat si problémů v obci a pokusit se navrhnout jednoduchá řešení dle svých možností, zkrátka aktivně se zapojit do života v obci.  V mnohém mu obec připomene prostor dobře známý – školu. I zde se totiž setkává například s pojmem „role“, s konkrétními povinnostmi a právy,  pravidly a v neposlední řadě také odpovědností.

2. stupeň

Tematický okruh pro žáky 2. stupně ZŠ (nebo nižších stupňů gymnázií) rozvíjí pojmy občan - občanská společnost – stát, sleduje vztahy mezi těmito třemi složkami a věnuje se především rozvoji svého aktivního občanství. Vzdělávací proces zde směřuje k porozumění a k následné aplikaci demokratických principů, v obecné rovině k aktivizaci žáka-občana. Žák se zamýšlí se nad činnostmi vedoucími k aktivní participaci ve smyslu zapojení se do života v obci a místním společenství (zejména ve smyslu angažovanosti na regionální úrovni).  Aktivní zapojení je možné realizovat na různých úrovních a v různých oblastech. Občanská společnost nabízí každému prostor pro seberealizaci, žák je veden k pochopení smyslu kooperace ve společnosti a k vnímání jejího význam pro demokracii. Žák prostřednictvím vzdělávacího obsahu pochopí, že aktivní občan využívá svých práv, případně nalézá způsoby, jak jich využít, a tím ovlivnit dění (nejen) ve své obci, ale i v jejím okolí. Žák dokáže diskutovat o regionálních problémech a je schopen argumentace. Také si osvojuje principy a přijímá hodnoty, které jsou základem demokratického politického systému – pluralita, právo, povinnost, spravedlnost, tolerance, zodpovědnost. Tím se také učí stanovovat své priority, které bude v životě zastávat.

Konkretizace obsahu tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát je ke stažení v příloze tohoto článku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf253 kBDOV_ZV_VDO_Obcan_obcanskaspolecnost_stat
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 12. 2016
Zobrazeno: 2598krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLÁMOVÁ, Petra. Výchova demokratického občana - konkretizace tematického okruhu Občan, občanská společnost a stát . Metodický portál: Články [online]. 14. 12. 2016, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/21183/VYCHOVA-DEMOKRATICKEHO-OBCANA---KONKRETIZACE-TEMATICKEHO-OKRUHU-OBCAN-OBCANSKA-SPOLECNOST-A-STAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.